Art. 37. 1. Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów
alkoholowych, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przesyłka ma charakter okazjonalny;
2) przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku
osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
3) całkowita wartość wyrobów akcyzowych zawartych w przesyłce nie przekracza
równowartości 45 euro;
4) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie
handlowe;
5) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz
nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.
2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od akcyzy
w ramach następujących norm:
1) wyroby tytoniowe:
a) papierosy – 50 sztuk albo
b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) – 25 sztuk, albo
c) cygara – 10 sztuk, albo
d) tytoń do palenia – 50 gramów;
2) napoje alkoholowe:
a) alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu
przekraczającej 22% objętości – 1 litr albo
b) alkohol etylowy, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, o rzeczywistej
objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości, wina
musujące – 1 litr, albo
c) wina niemusujące – 2 litry.
3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1,
przekracza normy, o których mowa w ust. 2, opodatkowaniu podlegają wszystkie
wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust. 1.
4. Równowartość kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wyrażonej w euro ustala
się w złotych na każdy rok kalendarzowy według kursu obowiązującego w pierwszym
dniu roboczym października poprzedniego roku, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z tym że kwotę wynikającą z przeliczenia zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż
50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się
do pełnych złotych.

Art. 37a. 1. Zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów elektronicznych
lub wyrobów nowatorskich, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium
państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej
przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przesyłka ma charakter okazjonalny;
2) przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku
osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
3) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
4) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz
nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.
2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od akcyzy
w ramach następujących norm:
1) płyn do papierosów elektronicznych – 10 mililitrów albo
2) wyroby nowatorskie – 0,008 kilograma.
3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1,
przekracza normy, o których mowa w ust. 2, opodatkowaniu podlegają wszystkie te
wyroby akcyzowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust. 1.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 37

Poprzedni

Art. 36. 1. Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który uk...

Nastepny

Art. 38. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) (uchylony) 2) (uchylony) 3) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka