Art. 35. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest
objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem
mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych art. 35

Poprzedni

Art. 34. 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związk...

Nastepny

Art. 36. 1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwara...

Komentarze

Wyszukiwarka