Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje
alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów
elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy;
1a) wyroby węglowe – wyroby energetyczne, określone w poz. 19–21 załącznika nr 1 do ustawy;
1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00,
2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00;
2) terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) terytorium państwa członkowskiego – terytorium państwa, do którego zgodnie
z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty,
z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że:
a) nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego:
– Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2,
– francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349
i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
z zastrzeżeniem ust. 3,
– Wysp Alandzkich,
– Wysp Normandzkich,
– terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– wyspy Helgoland,
– obszaru Buesingen,
– Ceuty,
– Melilli,
– Livigno,
– Campione d’Italia,
– włoskich wód jeziora Lugano,
b) przemieszczanie wyrobów akcyzowych:
– mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla
Księstwa Monako uznaje się za przemieszczanie mające początek
w Republice Francuskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej,
– mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub
z przeznaczeniem dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje
się za przemieszczanie mające początek w Republice Federalnej
Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki Federalnej Niemiec,
– mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man
uznaje się za przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem
dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
– mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino
uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej
lub z przeznaczeniem dla Republiki Włoskiej,
– mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub
z przeznaczeniem dla suwerennych stref Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia uznaje się za
przemieszczanie mające początek w Republice Cypryjskiej lub
z przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej;
4) terytorium Unii Europejskiej – terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich;
5) terytorium państwa trzeciego – terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;
6) eksport – wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych
z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ
celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3–4 rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343
z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2015/2447”, na podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego
stosownie do art. 329 tego rozporządzenia;
7) import – przywóz:
a) samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju,
b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:
– jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie
zostaną objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego,
składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub
uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte czasowym składowaniem,
– jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub
została zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego,
składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub
uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były objęte, i powstał dług celny;
8) dostawa wewnątrzwspólnotowa – przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub
samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego;
9) nabycie wewnątrzwspólnotowe – przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub
samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju;
10) skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są:
produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są
wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się
na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez
właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
11) podmiot prowadzący skład podatkowy – podmiot, któremu wydano zezwolenie
na prowadzenie składu podatkowego;
12) procedura zawieszenia poboru akcyzy – procedurę stosowaną podczas produkcji,
magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych,
w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej
ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku
podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe;
13) zarejestrowany odbiorca – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie
wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe
wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej
odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”;
14) (uchylony)
14a) zarejestrowany wysyłający – podmiot, któremu wydano zezwolenie na
wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej;
15) e-AD – elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego
przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy;
15a) dokument zastępujący e-AD – dokument, na podstawie którego przemieszcza się
wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy
System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD;
16) uproszczony dokument towarzyszący – dokument, na podstawie którego
przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol
etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu
etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22
listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego
skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego
(Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);
17) znaki akcyzy – znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających
obowiązkowi oznaczania, obejmujące:
a) podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty
stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
b) legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu
obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do
przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży;
18) faktura – fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług
zawierającą dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby)
i miary nabywanych wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;
18a) (uchylony)
18b) e-DD – elektroniczny dokument, na podstawie którego przemieszcza się na
terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe
objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby
akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
18c) dokument zastępujący e-DD – dokument, na podstawie którego przemieszcza się
na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby
akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub
wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawierający takie same
dane jak e-DD, stosowany, gdy System jest niedostępny;
19) nabywca końcowy – podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający
koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), z wyłączeniem:
a) spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312)
nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5
ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
b) towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na
rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284 i 288),
c) giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
d) spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o
której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji
zawieranych na rynku regulowanym;
19a) finalny nabywca gazowy – podmiot, który:
a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo
wyroby gazowe, lub
b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe
– niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym;
20) ubytki wyrobów akcyzowych – wszelkie straty:
a) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas
stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat
powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych, piwa, wina,
napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich lub wyrobów tytoniowych,
b) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:
– napojów alkoholowych,
– wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych,
przemieszczanych, a w przypadku podmiotu pośredniczącego, również
magazynowanych,
c) wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium
kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot
opodatkowania akcyzą,
d) wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas
stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat
powstałych podczas produkcji,
e) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
powstałe podczas:
– stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat
powstałych podczas produkcji,
– przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na
podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;
21) sprzedaż – czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do
przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot;
22) podmiot zużywający – podmiot:
a) mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe
objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na
cele uprawniające do zwolnienia,
b) niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby
energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika
na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej;
22a) zużywający podmiot gospodarczy – podmiot mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego
oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1079, 1214, 1495 i 1655), którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego i zużywają na terytorium kraju w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w
załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
22b) zużywający podmiot olejowy – podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce
pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność
gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zużywają do celów opałowych wyroby
akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia
rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1;
23) podmiot pośredniczący – podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności
polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium
kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych,
o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu;
23a) pośredniczący podmiot węglowy – podmiot mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium kraju:
a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia
wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
b) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy
i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
c) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy
i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą
– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej
działalności;
23b) pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot posiadający miejsce zamieszkania
lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział
z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub przedsiębiorca zagraniczny, który
wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący
działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do
rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych;
23c) finalny nabywca węglowy – podmiot, który:
a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo
wyroby węglowe, lub
b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe
– niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym;
23d) pośredniczący podmiot gazowy – podmiot mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem
ziemnym na terytorium kraju:
a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia
wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
b) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy
i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
c) używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy
i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
d) będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby
gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
e) będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji
opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego
zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
f) będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, lub
g) będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę
rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia
funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku
transakcji zawieranych na rynku regulowanym
– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności;
23e) pośredniczący podmiot olejowy – podmiot mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego
oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10
i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego,
o którym mowa w art. 16b ust. 1;
24) (uchylony)
25) miejsce importu – miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się
importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu
w rozumieniu przepisów prawa celnego;
26) System – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania
wyrobów akcyzowych:
a) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności
do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia eAD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca
przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady
2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur
przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.),
b) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr
2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, w szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i
raportu wywozu, unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz
zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia;
27) raport odbioru – raport składany za pośrednictwem Systemu, stanowiący dowód,
że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
28) dokument zastępujący raport odbioru – dokument zawierający takie same dane
jak raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
albo przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
stosowany, gdy System jest niedostępny;
29) raport wywozu – raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód,
że w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone;
30) dokument zastępujący raport wywozu – dokument zawierający takie same dane
jak raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu
przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy zostało zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny;
30a) alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy –
wydane przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez
właściwe organy państwa członkowskiego potwierdzenie, że wysłane
z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe
zostały odebrane przez odbiorcę albo że zostały wyprowadzone poza terytorium
Unii Europejskiej, zawierające w szczególności określenie rodzaju, ilości oraz
kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę ich odbioru lub
wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a także dane identyfikacyjne
podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie organu celnego, który
nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej, wraz
z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu;
31) podmiot wysyłający:
a) podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego,
którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy,
b) podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący, którzy
wysyłają wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy z użyciem Systemu, przy czym za podmiot wysyłający
uznaje się podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot
pośredniczący również w przypadku, gdy wyroby takie są zwracane do
składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego przez podmiot
zużywający albo przemieszczane do składu podatkowego przez zużywający
podmiot gospodarczy,
c) zarejestrowanego odbiorcę, który wysyła z użyciem Systemu poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył
wewnątrzwspólnotowo z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy, do podmiotu zużywającego lub zużywającego podmiotu
gospodarczego;
32) podmiot odbierający:
a) podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę,
nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem
upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych
w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot objęty
zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, do których są
wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy,
b) podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot
zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, do których są wysyłane
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby
akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
33) procesy mineralogiczne – procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod
kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych”
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r.
w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);
34) papierosy elektroniczne – urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku
służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do
papierosów elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki;
35) płyn do papierosów elektronicznych – roztwór przeznaczony do wykorzystania
w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym
bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę;
36) wyroby nowatorskie – wyroby będące:
a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,
b) mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do
papierosów elektronicznych
– inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które
dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny;
37) okresowa umowa – umowę sprzedaży, z której treści wynika ilość
sprzedawanych wyrobów akcyzowych w określonym czasie.
2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego,
uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12),
Królestwo Hiszpanii złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie
na Wyspach Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa
członkowskiego.
3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego,
uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn.
zm.) Republika Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała
zastosowanie we francuskich terytoriach, o których mowa w art. 349
i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, terytoria te będą
uznawane za terytorium państwa członkowskiego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy
Kanaryjskie oraz francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 2

Poprzedni

Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami a...

Nastepny

Art. 3. 1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym ...

Powiązania

Temat: Akcyza

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka