[Opinia dodatkowa]

Art. 286. Sąd może zażądać ustnego lub pisemnego uzupełnienia opinii lub jej
wyjaśnienia, a także dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 286

Poprzedni

Art. 285. § 1. Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. § 2. Biegli mogą złożyć opinię łączną. § 3. Jeżeli biegły nie może na razie udzielić wyczerpującej opinii, sąd wyznaczy termin dodatkow...

Nastepny

Art. 287. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Komentarze

Wyszukiwarka