[Wezwanie biegłych]

Art. 278. § 1. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po
wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać
jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.
§ 2. Sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego sędziemu
wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu.
§ 3. Sąd oznaczy, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie.

Art. 2781. Sąd może dopuścić dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu
władzy publicznej w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 278

Poprzedni

Art. 277. Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na kosz...

Nastepny

Art. 279. (uchylony).

Komentarze

Wyszukiwarka