Art. 24. 1. W sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary orzeka w pierwszej instancji sąd rejonowy, w którego
okręgu popełniono czyn zabroniony, a jeżeli czyn taki popełniono w okręgu kilku
sądów, na polskim statku wodnym lub powietrznym albo za granicą – sąd rejonowy,
w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu zbiorowego, a w przypadku
zagranicznej jednostki organizacyjnej – siedziba jej przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Środki odwoławcze od wyroków oraz orzeczeń i zarządzeń zamykających
drogę do wydania wyroku rozpoznaje sąd okręgowy właściwy według przepisów
Kodeksu postępowania karnego, a środki odwoławcze od pozostałych postanowień,
zarządzeń i czynności – sąd rejonowy w innym równorzędnym składzie.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 24

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka