Art. 23. 1. Zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy
posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako
zarejestrowany odbiorca, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy,
o których mowa w art. 13 ust. 3, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego,
do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwego
urzędu skarbowego.
2. Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej „wpłatami
dziennymi”, dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał
obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy – po
dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
i powstało zobowiązanie podatkowe.
3. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane
w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1.
4. Wpłaty dzienne obniża się o:
1) kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo
naniesionych na wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów
akcyzowych, nie wcześniej jednak niż:
a) następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub
opakowanie jednostkowe – w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych
znakami akcyzy w składzie podatkowym na terytorium kraju, z
zastrzeżeniem lit. c tiret pierwsze,
b) następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu
podatkowego na terytorium kraju – w przypadku importu albo nabycia
wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy
wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa
trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego,
c) następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego – w przypadku:
– zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy
posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
– właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
2) kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i obniżeń akcyzy.
5. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, rozlicza się przy wpłatach dziennych za następne
okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz
bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty
w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
6. Wpłaty dzienne stanowią zaliczkę na akcyzę.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 23

Poprzedni

Art. 22. 1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1–4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych n...

Nastepny

Art. 24. 1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka