Art. 154. 1. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów
akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168,
powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do
tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168, powstał przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie
procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych
znajdujących się w składzie podatkowym nie powstał przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przyjmując, że obowiązek
podatkowy powstał z chwilą wprowadzenia tych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.
4. Jeżeli obowiązek podatkowy w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1–
3 powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została
do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.
5. Jeżeli wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu ustawy, o której
mowa w art. 168, zostały, jako wyroby zwolnione od akcyzy, wyprowadzone ze
składu podatkowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 154

Poprzedni

Art. 153. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zak...

Nastepny

Art. 155. 1. Podmiot zarejestrowany na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168, uznaje się za podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 16, bez konieczności potwierdzania tej okoliczno...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka