Art. 152. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o
rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika
naczelnika urzędu celnego, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w
trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego.”.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 152

Poprzedni

Art. 151. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) w art. 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje ...

Nastepny

Art. 153. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zak...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 03 2021
Komentarze

Wyszukiwarka