Art. 149. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.
535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem:
a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;”;
2) użyte w art. 10 w ust. 3 w pkt 2, w art. 13 w ust. 2 w pkt 3, w art. 23 w ust. 2, 3 i
12 oraz w art. 24 w ust. 2, 3 i 9 w różnym przypadku wyrazy „wyroby akcyzowe
zharmonizowane” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„wyroby akcyzowe”;
3) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii
elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym,”.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 149

Poprzedni

Art. 148. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.) art. 21 otrzymuje brzmie...

Nastepny

Art. 150. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) w art. 75 w ust. 1 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) ustawy z dnia 6...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 03 2021
Komentarze

Wyszukiwarka