Art. 148. 1. Zezwolenia na wykorzystanie pojazdów jako uprzywilejowanych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do dnia 15 stycznia 1998 r.
2. Zezwolenia na wykonanie badań instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazem i sposób jej montażu, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do dnia 31 marca 1998 r.
3. Zezwolenia na odstępstwo od stosowania się do niektórych znaków drogowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do dnia 31 marca 1998 r.

Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów
elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę
drogi pasach ruchu dla autobusów.
2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po
wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi
pojazdami.

Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy
elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj
paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu
według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1.
2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela
pojazdu.

Prawo o ruchu drogowym art. 148

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1998
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 22 02 2021

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka