Art. 142. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37h ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są następujące produkty:

(tabela w załączniku)

2) w art. 37k ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu,
o których mowa w art. 37h.”.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 142

Załącznik

142 podatek-akcyzowy
Poprzedni

Art. 141. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie: „47) strat powstały...

Nastepny

Art. 143. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm. ) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 03 2021
Komentarze

Wyszukiwarka