Art. 107. 1. Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel
samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium
kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu
osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma
prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo
eksportu tego samochodu osobowego.
2. Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty
potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są
w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz
inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo
eksportem.
4. Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub
fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy
wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3.
5. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy
w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego,
od którego akcyza z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży
na terytorium kraju została zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu
skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w sprawie tej akcyzy lub
który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika
w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
5a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy
w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego,
od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w wydanej przez naczelnika urzędu celnoskarbowego decyzji, są dla:
1) osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze
względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie
akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej –
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres
ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby
administracji skarbowej.
5b. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 5 i 5a,
organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w
przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od
którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są Naczelnik Trzeciego Urzędu
Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie.
5c. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu
zwrotu akcyzy na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty
zwrotu akcyzy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu
osobowego, minimalną kwotę zwrotu akcyzy, wzór wniosku o zwrot akcyzy oraz
terminy zwrotu akcyzy, uwzględniając konieczność prawidłowego określenia kwot
zwracanej akcyzy oraz ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 107

Poprzedni

Art. 106. 1. Podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje pod...

Nastepny

Art. 108. (uchylony).

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka