Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania.
Data orzeczenia 16 lutego 2012
Data publikacji 28 listopada 2012
Data uprawomocnienia 16 lutego 2012
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Jan Gibiec
Tagi Zabezpieczenie roszczenia
Podstawa Prawna 730kpc

Sygn. akt I ACz 159/12


POSTANOWIENIE


Dnia 16 lutego 2012 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Jan Gibiec


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Sławomir Jurkowicz


Janusz Kaspryszyn ( spr. )


po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu


sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w W.


przeciwko: (...) spółce z o.o. we W.


o zapłatę


na skutek zażalenia powoda


na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu


z dnia 30 grudnia 2011 r. sygn. akt X GNc 835/11 (aktualnie X GC 6/12)


p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił wniosek powoda (...) spółki z o.o. w W. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia uznając, iż powód nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia, a nadto brak było podstaw do uznania, że wykazał, iż ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia ( art. 730 1 § 2 k.p.c.); k. 181-184.


W zażaleniu na to postanowienie wnioskodawca wniósł o jego zmianę i uwzględnienie i udzielenie zabezpieczenia, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, zarzucając i argumentując, jak w zażaleniu ( k.190-195).


Sąd Apelacyjny, zważył co następuje.


Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.


Jak wynika z regulacji zawartych w art. 730 i nast. k.p.c., celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania. W tym też szeroko pojmowanym zakresie dokonywać należy oceny łącznego zaistnienia przesłanek określonych w art. 730 1 §1 k.p.c., a warunkujących udzielenie zabezpieczenia w postaci uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, zdefiniowanego w § 2 cytowanego przepisu. Zasadą bowiem jest rozstrzyganie sporów między stronami w wyniku prawomocnych wyroków sądowych, które nie są oparte tylko na uprawdopodobnieniu określonych okoliczności, lecz na wykazaniu (udowodnieniu) swoich twierdzeń. W konsekwencji wprowadzenie do obrotu prawnego orzeczenia zabezpieczającego roszczenie może nastąpić w sytuacjach przewidzianych prawem przy wystąpieniu pozytywnych przesłanek zabezpieczenia i braku negatywnych przesłanek proceduralnych.


Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu I instancji, który rozpoznając wniosek o udzielenie zabezpieczenia uznał, iż skarżącemu nie powiodło się uprawdopodobnienie istnienia przesłanek jego udzielenia. Zasadnie Sąd Okręgowy stwierdził, że złożenie oświadczenia przez pozwanego o odstąpieniu od umowy rzutuje na ocenę zasadności roszczenia powoda, które w głównej mierze zależne jest od wyników postępowania dowodowego. Należy zauważyć także, że warunkiem zapłaty przez pozwanego wynagrodzenia była akceptacja faktur ( § 6 ust. 2 umowy w zw. z § 4 umowy; k. 24-26). Mając na uwadze treść pisma z dnia 9 września 2011 r. ( k. 140 i nast.) oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także okoliczność, że jeszcze w dniu 28 lipca 2011 r. (a więc po wystawieniu spornej faktury) przedstawiciele stron spotykali się w celu omówienia uwag i zastrzeżeń, a to spotkanie, jak podkreślono w protokole nie jest rozumiane w żaden sposób jako odbiór końcowy II etapu ( k.133 i nast.), nie można uznać na tym etapie postępowania sądowego, by doszło do uprawdopodobnienia roszczenia powoda. Dodatkowo należy zauważyć, że przedmiotem umowy miał być m.in. system informatyczny wytworzony poprzez modyfikacje i/lub rozbudowę o nowe funkcjonalności obecnej wersji oprogramowania (...) powoda, stąd tzw. zrzuty ze stron internetowych same w sobie też nie stanowią podstawy do uznania, że wykonano całościowo przedmiot umowy (przy czym część wynagrodzenia w kwocie 183000 zł została przez pozwanego zapłacona).


Zgodzić się również należy z Sądem Okręgowym, iż na obecnym etapie postępowania brak jest jednoznacznych okoliczności przemawiających za istnieniem interesu prawnego skarżącego. Ogólne stwierdzenia powoda o redukcji zatrudnienia, braku środków majątkowych, braku kontaktu z członkiem zarządu pozwanego, nie są wystarczające dla uznania zagrożenia wypłacalności pozwanego. W tym zakresie niezbędne było wskazanie konkretnych okoliczności. Skoro powód posiada informacje o rzekomej redukcji zatrudnienia u pozwanego, a nawet o procesach o wynagrodzenia, to zasadne było wskazanie zakresu tej redukcji (powód używa także w zażaleniu sformułowania, iż redukcja w s z c z e g ó l n o ś c i odnosi się do osób, które brały udział w projekcie dotyczącym przedmiotowej sprawy, k. 194), a także wskazanie, czy sugerowane przez powoda procesy o wynagrodzenie zakończyły się i czy ewentualnie istniały problemy z egzekucją roszczeń wobec pozwanego, o ile rozstrzygnięcia miałyby być dla pozwanego niekorzystne.


Z tych wszystkich przyczyn - na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. – należało orzec jak wyżej.


mw

Wyszukiwarka