Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania.

Teza Postępowanie upadłościowe prowadzone w tym trybie, ze swej istoty ma na celu restrukturyzację zobowiązań upadłego w drodze układu, a skutkiem jego wszczęcia jest zakaz zaspokajania wierzytelności nim objętych.
Data orzeczenia 12 grudnia 2012
Data publikacji 27 lutego 2013
Data uprawomocnienia 12 grudnia 2012
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Dariusz Kłodnicki
Tagi Hipoteka przymusowa Zabezpieczenie roszczenia
Podstawa Prawna 299ksh 730kpc 87prawo-upadlosciowe 13prawo-upadlosciowe

Sygn. akt I ACz 2104/12


POSTANOWIENIE


Dnia 12 grudnia 2012 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Dariusz Kłodnicki (spr.)


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Janusz Kaspryszyn


Sławomir Jurkowicz


po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu


sprawy z wniosku: (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej w P.


przeciwko: B. C. i G. C.


o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania


na skutek zażalenia wnioskodawcy


na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu


z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt VI GCo 65/12


p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej w P. o zabezpieczenia roszczenia o zapłatę 313.058,15 zł, na majątku B. C. i G. C., poprzez obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości będącej ich własnością, położonej w O., dla której Sąd Rejonowy w O. prowadzi księgę wieczystą nr (...), oraz zajęcie praw majątkowych w postaci 214 udziałów przysługujących B. C. o łącznej wartości 107.000 zł w (...) Spółce z o.o. w O., wskazując, że nie uprawdopodobniła, że posiada interes prawny w jego udzieleniu.


W złożonym na nie zażaleniu wnioskodawczyni wniosła o jego zmianę poprzez uwzględnienie przedmiotowego wniosku, zarzucając Sądowi I instancji, że wbrew dokonanej przez niego ocenie uprawdopodobniła posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczeń z jakimi zamierza wystąpić w oparciu o art. 299 k.s.h. przeciwko B. i G. C., jako członkom zarządu (...) Spółki z o.o. w K. w związku z brakiem uregulowania przysługujących jej należności, objętych wydanym przeciwko tej spółce nakazem – sygn. akt IX GNc 405/12.


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.


Sąd Okręgowy dokonując oceny zasadności przedmiotowego wniosku odniósł się wyłącznie do przesłanki uprawdopodobnienia przez wnioskodawczynię interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.


W ocenie Sądu Apelacyjnego w niniejszej sprawie należało jednakże w pierwszej kolejności uznać, że wnioskodawca nie uprawdopodobnił samego roszczenia, a odnoszenie się do przesłanki braku uprawdopodobnienia interesu prawnego, w jego zabezpieczeniu należało uznać za bezprzedmiotowe.


Jakkolwiek dla uprawdopodobnienia roszczenia i obawy o jego zaspokojenie nie jest konieczne zachowanie szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.), to za niewystarczające należało uznać twierdzenie wierzyciela o jego istnieniu. Jeżeli zatem na podstawie materiału zgromadzonego w aktach sprawy, Sąd nie może nabrać przekonania o obiektywnym istnieniu przesłanek materialnych zabezpieczenia, wniosek o jego udzielenie winien zostać oddalony.


W ocenie Sądu Apelacyjnego, wnioskodawczyni załączonymi do przedmiotowego wniosku dokumentami nie zdołał uprawdopodobnić istnienie roszczenia wobec pozwanych. Zostało ono oparte na art. 299 k.s.h. Przesłankami odpowiedzialności członka zarządu przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. są: istnienie określonego zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w czasie, kiedy dana osoba była członkiem zarządu spółki oraz bezskuteczność egzekucji tego zobowiązania przeciwko spółce, czy to w czasie pozostawania przez tę osobę członkiem zarządu, czy to już po jej odwołaniu z zarządu ( por. wyrok SN z dnia 16.05.2002 r., IV CKN 933/00). Jakkolwiek wnioskodawczyni wykazała pierwszą ze wskazanych przesłanek, to zdaniem Sądu Apelacyjnego brak jest uprawdopodobnienia drugiej z nich. Wskazać należy, że istota przesłanki "bezskuteczność egzekucji" w rozumieniu art. 299 § 1 k.s.h. nie ogranicza się wyłącznie do wykazania negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego, ale polega także na wykazaniu, że stan majątkowy spółki z o.o. nie pozwala na zaspokojenie jej wierzyciela ( Wyrok SN z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. akt II CSK 571/10). W okolicznościach niniejszej sprawy nie możemy mówić o uprawdopodobnieniu bezskuteczności egzekucji, albowiem w stosunku do spółki, której członkami zarządu w okresie powstania należności byli pozwani, zostało wszczęte przed Sądem Rejonowym w Opolu pod sygn. akt V GU 53/12 postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Wskazać należy, że postępowanie upadłościowe prowadzone w tym trybie, ze swej istoty ma na celu restrukturyzację zobowiązań upadłego w drodze układu, a skutkiem jego wszczęcia jest zakaz zaspokajania wierzytelności nim objętych – art. 87 prawa upadłościowego i naprawczego.


Dopóki zatem nie ma wykazanego, że niniejszy wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został oddalony w oparciu o art. 13 prawa upadłościowego i naprawczego, a w przypadku ogłoszenia upadłości, że postępowanie to nie doprowadziło do zaspokojenia wnioskodawczyni, brak jest podstaw do uznania, że w/w przesłanka została uprawdopodobniona.


Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak na wstępie.


MR

Wyszukiwarka