Uchwalenie: Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Wejscie w życie: 15 lipca 1991
Ostatnia Zmiana: 1 października 2018
Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Art. 6. 1. Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kraju otrzymuje stypendium
krajowe.
1a. Stypendium krajowe nie przysługuje:
1) za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za
dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie
miesiąca kalendarzowego;
2) za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych
niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie
dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w okresie miesiąca
kalendarzowego.
2. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia
w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie.
3. Słuchacze Szkoły oraz ich niepracujący współmałżonkowie i dzieci są
uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładów społecznej służby zdrowia na
zasadach ustalonych dla pracowników i ich rodzin.
4. (uchylony)
5. Absolwentom Szkoły okres kształcenia w tej Szkole zalicza się w zakresie
wszelkich uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy absolwent został
zobowiązany do zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia.
Art. 6a. 1. Słuchacz Szkoły, w okresie przebywania poza granicami kraju
w związku z odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających
z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium
zagraniczne obejmujące:
1) 25% kwoty stypendium krajowego;
2) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1, na każdego członka rodziny pozostającego
na wyłącznym utrzymaniu słuchacza;
3) środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.
2. Stypendium zagraniczne, w części o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie
przysługuje albo ulega obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza
granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku
kształcenia pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.
Art. 6b. Za członków rodziny słuchacza uważa się małżonka, dzieci własne,
dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające ze słuchaczem we wspólnym
gospodarstwie domowym, a także osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.
Art. 7. Stypendium krajowe podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia
słuchacza z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia
z przyczyn innych niż nieobecność słuchacza na zajęciach wynikająca ze stanu
zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki
nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza
samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Art. 7a. 1. Koszty kształcenia słuchacza w Szkole obejmują stypendium
krajowe, stypendium zagraniczne, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz
proporcjonalny udział w innych kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność
dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.
2. Koszty kształcenia słuchacza podlegają zwrotowi w przypadku:
1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach
kształcenia albo niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na
stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w kwocie równej
podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, albo
2) rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji na stanowiskach,
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w kwocie równej podwójnej wysokości
stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, w części proporcjonalnej
do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach, albo
3) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu prawomocnego skazania za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z powodu
rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre
imię Szkoły – w pełnej wysokości.
3. Kwota równa podwójnej wysokości stypendium krajowego, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przewyższyć kosztów kształcenia słuchacza w Szkole.
4. Koszty kształcenia słuchacza nie podlegają zwrotowi w przypadku:
1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieobecności słuchacza na
zajęciach wynikającej ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności
sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo
z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
2) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez
absolwenta, z powodu jego stanu zdrowia albo konieczności sprawowania przez
absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo konieczności
sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad
dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, albo
3) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach
administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7b. 1. Zwrot stypendium krajowego albo kosztów kształcenia następuje na
podstawie decyzji dyrektora Szkoły. W decyzji dyrektor określa wysokość i termin
zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Środki z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo zwrotu kosztów
kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Szkoły.
3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub
społecznymi, dyrektor Szkoły może umorzyć w całości lub w części słuchaczowi albo
absolwentowi Szkoły należność z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo kosztów
kształcenia.
4. Od decyzji dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, służy odwołanie do
Prezesa Rady Ministrów.
5. W sprawach egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.).
Art. 8. (uchylony).

Art. 8a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość stypendium krajowego słuchacza,
2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza
na zajęciach w Szkole,
3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za
granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3,
4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza,
5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego
– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia
w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych
słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania
za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat
wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu
określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających
z toku kształcenia.

Art. 8b. 1. Pracownikowi Szkoły przysługuje miesięczne wynagrodzenie
zasadnicze za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji
zawodowych oraz dodatek funkcyjny z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej
funkcji.
2. Pracownikowi Szkoły przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę,
nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
określonych odpowiednio w art. 90 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 92 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
3. Pracownikowi Szkoły przysługuje jednorazowa odprawa w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości
trzykrotnego ostatnio pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, nie
mniejszej jednak niż w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika,
obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Art. 8c. Pracownikowi Szkoły może zostać przyznany, na czas określony,
dodatek służbowy. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru
i złożoności powierzonych obowiązków.

Art. 8d. 1. W ramach posiadanych przez Szkołę środków na wynagrodzenia
może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników
Szkoły.
2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania
premii określa zakładowy regulamin premiowania.

Art. 8e. 1. Pracownikowi Szkoły, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
może zostać przyznana nagroda.
2. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych.

Art. 8f. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Szkoły
niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także
grupy zaszeregowań pracowników Szkoły,
2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły,
3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji,
4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego,
5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody
jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do
dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich
dokumentowania
– uwzględniając rodzaj zadań i charakter czynności wykonywanych przez
pracowników Szkoły na poszczególnych stanowiskach oraz potrzebę posiadania przez
nich odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także mając na uwadze potrzebę
zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Szkole.