Wejscie w życie: 19 kwietnia 2011

Ostatnia Zmiana: brak

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

art. 1. więcej

Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia.

art. 2. więcej

Art. 2. 1. Tworzy się Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
zwane dalej „Centrum”.
2. Centrum jest państwową osobą prawną.
3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Centrum może posiadać oddziały zamiejscowe w kraju.
5. Centrum ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła
Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Centrum w otoku.

art. 3. więcej

Art. 3. 1. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie
i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz
dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
2. Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach
polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów;
4) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej
w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
5) organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji;
6) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi,
kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
7) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;
8) inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów;
9) organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami
naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami
samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej;
10) współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której
celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach
rosyjsko-polskich.

art. 4. więcej

Art. 4. 1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212). Działalność ta jest wyodrębniona pod
względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może być:
1) finansowana z określanej corocznie w ustawie budżetowej dotacji podmiotowej;
2) prowadzona w oparciu o nieruchomości, w które Centrum zostało wyposażone
na podstawie art. 29 ust. 1.
3. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie
realizacji zadań Centrum określonych w art. 3 ust. 2.

art. 5. więcej

Art. 5. 1. Centrum działa na podstawie ustawy i statutu.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa organizację
wewnętrzną Centrum, uwzględniając stworzenie optymalnych warunków
organizacyjnych do prawidłowej realizacji jego zadań.

art. 6. więcej

Art. 6. Organami Centrum są:
1) Dyrektor Centrum;
2) Międzynarodowa Rada Centrum;
3) Rada Centrum.

art. 7. więcej

Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, na wniosek Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum, może, w drodze zarządzenia, tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe Centrum, uwzględniając możliwość wykonywania jego zadań na
obszarze działania oddziału.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa siedzibę, właściwość rzeczową
oraz miejscową oddziałów zamiejscowych Centrum oraz ich organizację wewnętrzną.
3. Oddziałem zamiejscowym Centrum kieruje dyrektor powoływany
i odwoływany przez Dyrektora Centrum.
4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

art. 8. więcej

Art. 8. 1. Dyrektor Centrum jest powoływany przez ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kandydat na stanowisko Dyrektora
Centrum wyłaniany jest w drodze konkursu.
2. Kandydatem na Dyrektora Centrum może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada wykształcenie wyższe;
4) posiada znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się, w tym w sprawach dotyczących działalności Centrum;
5) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami
pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub
finansach;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192).
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przeprowadzania konkursu na
stanowisko Dyrektora Centrum, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum, mając na względzie prawidłowe przeprowadzenie konkursu.

art. 9. więcej

Art. 9. 1. Kadencja Dyrektora Centrum trwa pięć lat i rozpoczyna się od dnia
powołania na stanowisko.
2. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Centrum przy pomocy nie więcej niż
dwóch zastępców.
3. Powołanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy
na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
4. Wynagrodzenie Dyrektora Centrum ustala minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1252 i 2215).

art. 10. więcej

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum, odwołuje Dyrektora Centrum
przed upływem kadencji, jeżeli:
1) utracił zdolność do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby
trwającej co najmniej sześć miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
2) naruszył przepisy ustawy.
2. Kadencja Dyrektora Centrum wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) złożenia rezygnacji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3. Odwołanie następuje z dniem określonym w akcie odwołania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza zastępcy Dyrektora Centrum
pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne trzy miesiące.

art. 11. więcej

Art. 11. Do zadań i obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Centrum;
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
3) zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Centrum;
4) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
5) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów zamiejscowych Centrum;
6) opracowywanie rocznego planu działania Centrum;
7) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Centrum;
8) opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego Centrum;
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum i przedstawianie go
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
10) sprawowanie zarządu nad mieniem Centrum;
11) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum;
12) rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

art. 12. więcej

Art. 12. 1. Międzynarodowa Rada Centrum liczy nie więcej niż trzydziestu
członków powołanych spośród osób wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-
-rosyjskich, którzy w swej dotychczasowej działalności publicznej: politycznej,
społecznej, naukowej, kulturalnej bądź gospodarczej, przyczynili się do dialogu
i porozumienia polsko-rosyjskiego.
2. Członków Międzynarodowej Rady Centrum powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw zagranicznych, spośród kandydatów wyłonionych na
podstawie przepisów, o których mowa w art. 14 pkt 1.
3. Kadencja członka Międzynarodowej Rady Centrum rozpoczyna się od chwili
jego powołania i trwa przez okres określony w akcie powołania.
4. Pracami Międzynarodowej Rady Centrum kieruje przewodniczący,
powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

art. 13. więcej

Art. 13. Do zadań Międzynarodowej Rady Centrum należy:
1) analiza działań podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach
polsko-rosyjskich oraz bieżących problemów w stosunkach między
Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską;
2) opiniowanie kierunków i zasad współpracy między Centrum a instytucją
utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie
działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich;
3) opiniowanie przedkładanych przez Dyrektora Centrum propozycji działań
Centrum, mających na celu realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2
pkt 1–9;
4) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego
i finansowego działalności Centrum;
5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Centrum we wszystkich
istotnych sprawach związanych z działalnością Centrum.

art. 14. więcej

Art. 14. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Międzynarodowej Rady
Centrum oraz tryb i sposób ich zgłaszania, uwzględniając potrzebę sprawnego
przeprowadzenia wyboru kandydatów na członków Międzynarodowej Rady
Centrum;
2) tryb działania Międzynarodowej Rady Centrum, uwzględniając stworzenie
optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań
Centrum;
3) wysokość i sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków
w posiedzeniach Międzynarodowej Rady Centrum, uwzględniając celowość
zwrotu wydatków poniesionych przez członków Międzynarodowej Rady
Centrum oraz konieczność ułatwienia dokonywania rozliczeń.

art. 15. więcej

Art. 15. W skład Rady Centrum wchodzi nie więcej niż siedmiu członków
powołanych spośród specjalistów z zakresu działania Centrum, których wiedza,
doświadczenie lub autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady
Centrum.

art. 16. więcej

Art. 16. 1. Do zadań Rady Centrum należy opiniowanie:
1) kierunków działalności Centrum;
2) inicjatyw, opracowań i badań prowadzonych przez Centrum;
3) projektu rocznego planu działania oraz projektu rocznego planu finansowego
Centrum;
4) rocznego sprawozdania z działalności Centrum;
5) tworzenia, przekształcania i likwidowania oddziałów zamiejscowych Centrum;
6) projektów zmian w statucie Centrum.
2. Rada Centrum w celu wykonania swoich zadań może żądać niezbędnych
informacji od Dyrektora Centrum.
3. Rada Centrum może przedstawiać Dyrektorowi Centrum stanowiska, opinie
lub wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum.

art. 17. więcej

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego powołuje i odwołuje członków Rady Centrum.
2. Kadencja Rady Centrum trwa cztery lata. Nie można pełnić funkcji członka
Rady Centrum przez więcej niż dwie kolejno po sobie następujące pełne kadencje.
3. Członkowie Rady Centrum pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich
następców.

art. 18. więcej

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego odwołuje członka Rady Centrum przed upływem kadencji w przypadku:
1) nieuczestniczenia w pracach Rady Centrum przez okres co najmniej sześciu
miesięcy;
2) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Rady Centrum
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
2. Członkostwo w Radzie Centrum wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) złożenia rezygnacji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3. Odwołanie następuje z dniem określonym w akcie odwołania.
4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Centrum lub odwołania
członka Rady Centrum przed upływem kadencji minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje nowego członka Rady Centrum na okres
do końca tej kadencji.

art. 19. więcej

Art. 19. 1. Pracami Rady Centrum kieruje przewodniczący wybierany przez
Radę Centrum spośród jej członków i odwoływany, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Centrum.
2. Przewodniczący Rady Centrum zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy,
na wniosek Dyrektora Centrum lub co najmniej dwóch członków Rady Centrum,
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Centrum danej kadencji oraz wskazuje członka
Rady Centrum, który przewodniczy temu posiedzeniu.
4. Rada Centrum danej kadencji wybiera przewodniczącego na pierwszym
posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Centrum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków Rady Centrum. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Centrum.
6. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć, bez prawa głosu,
Dyrektor Centrum, zastępcy Dyrektora Centrum, przewodniczący Międzynarodowej
Rady Centrum oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Centrum.
7. Członkom Rady Centrum za udział w posiedzeniach przysługują wyłącznie
diety i inne należności z tytułu podróży krajowych na zasadach i w wysokości
określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju.

art. 20. więcej

Art. 20. 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach
określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
2. Przychodami Centrum są:
1) określana corocznie w ustawie budżetowej dotacja podmiotowa;
2) przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach określonych
w art. 4;
3) środki finansowe pochodzenia zagranicznego;
4) przychody ze sprzedaży albo z tytułu przekazania do odpłatnego używania
rzeczowych składników majątkowych będących własnością Centrum;
5) darowizny, spadki i zapisy;
6) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, chyba
że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Centrum otrzymało środki,
stanowią inaczej;
7) przychody z innych tytułów.
3. Dotacja podmiotowa powinna być przeznaczana na dofinansowanie
działalności bieżącej związanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2.
4. Realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, finansuje się także ze
środków finansowych przyznawanych Centrum na podstawie przepisów odrębnych,
w tym przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276) oraz ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 i 1669).

art. 21. więcej

Art. 21. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy
ustalany, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Dyrektor Centrum przygotowuje i, po zasięgnięciu opinii Rady Centrum,
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Centrum,
z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej.
3. Podstawę gospodarki finansowej Centrum w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia wejścia w życie planu finansowego Centrum stanowi projekt tego planu.
4. Roczny plan finansowy Centrum obejmuje w szczególności:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa;
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;
4) środki na wydatki majątkowe;
5) środki przyznane innym podmiotom;
6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
5. Centrum prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

art. 22. więcej

Art. 22. 1. Tworzy się następujące fundusze Centrum:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz rezerwowy;
3) fundusz stypendialny;
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
5) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z odrębnych przepisów.
2. Fundusz statutowy Centrum stanowi równowartość netto środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących
wyposażenie Centrum w dniu rozpoczęcia działalności.
3. Zysk netto Centrum powiększa fundusz rezerwowy.
4. Stratę netto Centrum pokrywa się z funduszu rezerwowego.
5. Fundusz statutowy zmniejsza się o straty netto nieznajdujące pokrycia
w funduszu rezerwowym.
6. Fundusz stypendialny tworzy się ze środków z dotacji podmiotowej, o której
mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, w kwocie nie wyższej niż 3% dotacji podmiotowej
określonej w ustawie budżetowej na dany rok. Fundusz stypendialny może zostać
powiększony o środki przekazane Centrum na podstawie odrębnych umów
o finansowanie lub dofinansowanie stypendiów.
7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435).

art. 23. więcej

Art. 23. 1. Centrum jest zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, z wyjątkiem
części tych gruntów wykorzystywanej wyłącznie do działalności, o której mowa
w art. 4 ust. 1.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

art. 24. więcej

Art. 24. 1. Centrum może ustanawiać i finansować stypendia ze środków
z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, w szczególności dla pracowników naukowych, studentów oraz osób
wyróżniających się w działaniach, o których mowa w art. 3 ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz
pozbawiania stypendiów, o których mowa w ust. 1, a także rodzaje i wysokość
stypendiów, uwzględniając znaczenie osiągnięć i inicjatyw dla dialogu i porozumienia
w stosunkach polsko-rosyjskich.

art. 25. więcej

Art. 25. 1. Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwanego dalej „dofinansowaniem
przedsięwzięcia”, może wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem
działania Centrum prowadzący niezarobkową działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Centrum nie może udzielić dofinansowania przedsięwzięcia:
1) osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe
albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której
osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) podmiotowi, który:
a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, lub
c) w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
dofinansowania przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą
z Centrum.

art. 26. więcej

Art. 26. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji
celowej.
2. Dofinansowanie przedsięwzięcia nie może przekroczyć 80% budżetu
przedsięwzięcia, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.
3. Centrum udziela dofinansowania przedsięwzięcia w drodze umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia.
4. Centrum jest obowiązane do kontroli rozliczenia przychodów i kosztów
dofinansowanego przedsięwzięcia. Kontroli podlega również przebieg i sposób
realizacji przedsięwzięcia oraz prawidłowość wykorzystania otrzymanego z Centrum
dofinansowania.
5. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia jest obowiązany
wykorzystać uzyskane środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i zgodnie z umową
o dofinansowanie przedsięwzięcia. Dotyczy to także odsetek bankowych od środków
uzyskanych w ramach dofinansowania przedsięwzięcia.
6. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia w przypadku
osiągnięcia zysku z tego przedsięwzięcia jest obowiązany do zwrotu dofinansowania
przedsięwzięcia na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) kryteria, warunki i tryb udzielania dofinansowania przedsięwzięcia, a także
istotne elementy wniosku o jego udzielenie,
2) istotne elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
– uwzględniając konieczność realizacji celów, o których mowa w art. 3 ust. 1,
efektywnego i skutecznego wykorzystania dofinansowania przedsięwzięcia oraz
zapewnienia przejrzystości jego udzielania.

art. 27. więcej

Art. 27. 1. W ramach kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 4, upoważnieni
pracownicy Centrum mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub
mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dofinansowania
przedsięwzięcia, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących
wykonania przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.
2. Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 26 ust. 4, upoważnieni
pracownicy Centrum mogą formułować wnioski i zalecenia pokontrolne.
3. Centrum może odstąpić od umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
w przypadku wykorzystania dofinansowania przedsięwzięcia niezgodnie
z przeznaczeniem lub nieterminowego bądź nienależytego wykonywania umowy,
w tym w szczególności zmniejszenia zakresu przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych.
4. Odstępując od umowy Centrum określa kwotę wykorzystaną niezgodnie
z przeznaczeniem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia
przekazania środków, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy
dokonać wpłaty.

art. 28. więcej

Art. 28. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod względem legalności,
rzetelności, celowości i gospodarności.
2. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego zatwierdza:
1) roczny plan działania Centrum;
2) projekt rocznego planu finansowego Centrum;
3) roczne sprawozdanie z działalności Centrum;
4) roczne sprawozdanie finansowe Centrum.

art. 29. więcej

Art. 29. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, wyposaży Centrum w nieruchomości niezbędne do jego
działalności.
2. Centrum jest zwolnione z podatków i innych danin publicznych z tytułu
przejęcia nieruchomości w trybie, o którym mowa w ust. 1.
3. Centrum nie ponosi opłat sądowych w zakresie związanym z nabyciem
nieruchomości w trybie, o którym mowa w ust. 1.

art. 30. więcej

Art. 30. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.
U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póżn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 w pkt 56 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 57 w brzmieniu:
„57) dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.”;
2) w art. 8 w pkt 52 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 53 w brzmieniu:
„53) pkt 57 – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.”;
3) w art. 21a ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b.Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o
której mowa w art. 4 pkt 2–57, na okres od 3 do 10 lat.”;
4) w art. 21e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią
funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2–54, 56 i 57, z zastrzeżeniem art. 21f.”.

art. 31. więcej

Art. 31. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, w drodze zarządzenia, powoła w terminie czternastu dni od dnia
ogłoszenia ustawy Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, określając zakres jego zadań i środki niezbędne do ich realizacji oraz ustalając jego wynagrodzenie.
2. Celem działania Pełnomocnika jest zorganizowanie Centrum, zatrudnienie
pracowników oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia pracy
Centrum.
3. Pełnomocnik, od dnia wejścia w życie ustawy, wykonuje zadania i obowiązki
Dyrektora Centrum.
4. Pełnomocnik kończy swoją działalność z chwilą powołania Dyrektora
Centrum pierwszej kadencji.

art. 32. więcej

Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum pierwszej kadencji
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
powołuje, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych,
członków Międzynarodowej Rady Centrum pierwszej kadencji w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Zadania i obowiązki Międzynarodowej Rady Centrum, do czasu powołania jej
członków pierwszej kadencji, wykonuje Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, ustanowiony zarządzeniem
nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do
Spraw Trudnych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 15 oraz z 2009 r. poz. 12).
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
powołuje członków Rady Centrum pierwszej kadencji w terminie trzech miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy. Przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

art. 33. więcej

Art. 33. 1. Pełnomocnik przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia projekt planu
finansowego Centrum na rok 2011. Przepis art. 21 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia
planowanych wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami
budżetu państwa w celu zapewnienia finansowania działalności Centrum w 2011 r.

art. 34. więcej

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka