Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Wejscie w życie: 19 kwietnia 2011
Ostatnia Zmiana:
Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Art. 3. 1. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie
i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz
dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
2. Do zadań Centrum należy:
1) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych;
2) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach
polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów;
4) prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej
w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
5) organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji;
6) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi,
kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
7) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;
8) inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży i studentów;
9) organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy między środowiskami
naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami
samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej;
10) współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której
celem jest podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach
rosyjsko-polskich.
Art. 19. 1. Pracami Rady Centrum kieruje przewodniczący wybierany przez
Radę Centrum spośród jej członków i odwoływany, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Centrum.
2. Przewodniczący Rady Centrum zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy,
na wniosek Dyrektora Centrum lub co najmniej dwóch członków Rady Centrum,
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Centrum danej kadencji oraz wskazuje członka
Rady Centrum, który przewodniczy temu posiedzeniu.
4. Rada Centrum danej kadencji wybiera przewodniczącego na pierwszym
posiedzeniu.
5. Uchwały Rady Centrum zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków Rady Centrum. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Centrum.
6. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć, bez prawa głosu,
Dyrektor Centrum, zastępcy Dyrektora Centrum, przewodniczący Międzynarodowej
Rady Centrum oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Centrum.
7. Członkom Rady Centrum za udział w posiedzeniach przysługują wyłącznie
diety i inne należności z tytułu podróży krajowych na zasadach i w wysokości
określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju.
Art. 25. 1. Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwanego dalej „dofinansowaniem
przedsięwzięcia”, może wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem
działania Centrum prowadzący niezarobkową działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Centrum nie może udzielić dofinansowania przedsięwzięcia:
1) osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe
albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której
osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) podmiotowi, który:
a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, lub
c) w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
dofinansowania przedsięwzięcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą
z Centrum.
Art. 26. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji
celowej.
2. Dofinansowanie przedsięwzięcia nie może przekroczyć 80% budżetu
przedsięwzięcia, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.
3. Centrum udziela dofinansowania przedsięwzięcia w drodze umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia.
4. Centrum jest obowiązane do kontroli rozliczenia przychodów i kosztów
dofinansowanego przedsięwzięcia. Kontroli podlega również przebieg i sposób
realizacji przedsięwzięcia oraz prawidłowość wykorzystania otrzymanego z Centrum
dofinansowania.
5. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia jest obowiązany
wykorzystać uzyskane środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i zgodnie z umową
o dofinansowanie przedsięwzięcia. Dotyczy to także odsetek bankowych od środków
uzyskanych w ramach dofinansowania przedsięwzięcia.
6. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia w przypadku
osiągnięcia zysku z tego przedsięwzięcia jest obowiązany do zwrotu dofinansowania
przedsięwzięcia na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) kryteria, warunki i tryb udzielania dofinansowania przedsięwzięcia, a także
istotne elementy wniosku o jego udzielenie,
2) istotne elementy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
– uwzględniając konieczność realizacji celów, o których mowa w art. 3 ust. 1,
efektywnego i skutecznego wykorzystania dofinansowania przedsięwzięcia oraz
zapewnienia przejrzystości jego udzielania.