Uchwalenie: Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
Wejscie w życie: 1 lipca 2009
Ostatnia Zmiana: 1 września 2017
Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
Art. 4. 1. Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie
następujące warunki:
1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach
z FUS”, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach,
o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć;
3) rozwiązali stosunek pracy.
2. Nauczycielom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenie
przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia
stosunku pracy w okolicznościach określonych:
1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203);
2) w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
949 i 2203).
3. Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:
1) 55 lat – w latach 20092014;
2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 20152016;
3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 20172018;
4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 20192020;
5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 20212022;
6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 20232024;
7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 20252026;
8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 20272028;
9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 20292030;
10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 20312032.