Wejscie w życie: 1 października 2010

Ostatnia Zmiana: 1 kwietnia 2019

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „Centrum”.
2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), powołaną do
wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.
3. Siedzibą Centrum jest miasto Kraków.
4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu.
5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze
rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określi:
1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum,
2) organizację Biura Centrum,
3) wartość majątku, powyżej której rozporządzanie majątkiem Centrum przez
Dyrektora Centrum wymaga zgody Rady Centrum
– mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Centrum.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) badaniach podstawowych – należy przez to rozumieć badania podstawowe
w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
2) projektach badawczych – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mające na
celu wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce określonej przez wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy
o realizację i finansowanie projektu;
3) (uchylony)
4) doświadczonym naukowcu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą
stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub
prace rozwojowe:
a) opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych
czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
b) kierowała realizacją projektów badawczych,
c) spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
– była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej
konferencji międzynarodowej,
– opublikowała co najmniej jedną monografię,
– wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach
międzynarodowych,
– zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
– jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych
organizacji naukowych lub akademii,
– ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – osobę,
która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub
istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych
wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych,
muzycznych, teatralnych i filmowych;
5) Koordynatorze Dyscyplin – należy przez to rozumieć pracownika Centrum
odpowiadającego za organizację prac Zespołów Ekspertów i przeprowadzanie
konkursów na realizację projektów badawczych w jednej dyscyplinie
naukowej lub w grupie kilku dyscyplin naukowych, w tym w szczególności
za zapewnienie ich właściwego, bezstronnego i rzetelnego przebiegu.

Art. 3. Organami Centrum są:
1) Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”;
2) Rada Centrum, zwana dalej „Radą”.

Art. 4. 1. Rada przeprowadza konkurs na stanowisko Dyrektora.
2. Rada ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora;
2) niezwłocznie – w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora.
3. Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej
„Ministrem”.
4. Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
4) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
5) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na
swobodne porozumiewanie się;
6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534), nie pełniła w nich służby ani nie
współpracowała z tymi organami.
5. W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora, Rada
przeprowadza nowy konkurs.
6. Minister, na wniosek Rady, powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze
konkursu.

Art. 5. 1. Dyrektor przeprowadza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora.
2. Informację o ogłoszonym konkursie Dyrektor przekazuje niezwłocznie
Ministrowi.
3. Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy
art. 4 ust. 4 pkt 1–3, 5 i 6.
4. Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora może być osoba, która
posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
5. Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora:
1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora;
2) niezwłocznie – w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora.
6. W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora,
Dyrektor przeprowadza nowy konkurs.
7. Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora
wyłonionych w drodze konkursu.

Art. 6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi,
w drodze rozporządzenia, regulamin konkursów na stanowiska, o których mowa
w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób
publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań
dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów,
uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury
konkursowej.

Art. 7. 1. Kadencja Dyrektora trwa 4 lata.
2. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora nie dłużej niż przez dwie
kadencje.
3. Do zastępców Dyrektora stosuje się przepisy ust. 1 i 2.
4. Dyrektor i jego zastępcy pełnią obowiązki do dnia powołania następców.

Art. 8. Powołanie, o którym mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 7, stanowi
nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy.

Art. 9. 1. Minister odwołuje Dyrektora w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby,
trwającej co najmniej 6 miesięcy;
3) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 4
ust. 4 pkt 1 i 2;
4) działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;
5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego
nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 ust. 6;
6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 43a.
2. Dyrektor odwołuje zastępcę Dyrektora w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt 1–4.

Art. 10. 1. Minister ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019
r. poz. 492 i 534).
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania zastępców
Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Centrum, mając na
uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań i kwalifikacje niezbędne do ich
wykonywania.

Art. 11. 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za
prawidłowe i sprawne realizowanie zadań Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za
zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum.
3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności
prawnych w imieniu Centrum.
4. Dyrektor zatwierdza przedłożone przez Koordynatora Dyscyplin listy
rankingowe, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, i zawiera umowy
o realizację i finansowanie projektów badawczych oraz umowy, o których mowa
w art. 35 ust. 1.
5. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady,
przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego
Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz
na 2 kolejne lata, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla przedłożenia materiałów do
projektu ustawy budżetowej.
6. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady,
przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum
wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której
mowa w art. 42, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
7. Dyrektor przygotowuje i, w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
przedstawia Ministrowi zatwierdzony przez Radę projekt rocznego planu
działalności Centrum oraz roczne sprawozdanie z realizacji zadań Centrum
obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz
z ewaluacją realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki.
8. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Ministra projektu rocznego
planu finansowego Centrum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej
Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę projektu rocznego
planu działalności Centrum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej
Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Dyrektor przedstawia Radzie kwartalne informacje o zakresie
wykonanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach.
11. Dyrektor może zasięgnąć opinii wyspecjalizowanych instytucji lub
ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych.

Art. 12. 1. W celu wskazania kandydatów na członków Rady Minister
powołuje na okres 4 lat Zespół Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej
„Zespołem Identyfikującym”.
2. Zespół Identyfikujący składa się z przewodniczącego, którego wskazuje
Minister, i czterech członków.
3. W skład Zespołu Identyfikującego mogą być powołane osoby:
1) o uznanym światowym dorobku naukowym;
2) aktywne zawodowo i prowadzące badania naukowe;
3) reprezentujące różne dziedziny nauki i środowiska naukowe;
4) niepozostające w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie
do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów,
Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
5) niepozostające z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć
wpływ na ich prawa lub obowiązki.

Art. 13. 1. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu Identyfikującego nie
otrzymują wynagrodzenia za udział w jego pracach.
2. Zamiejscowi członkowie Zespołu Identyfikującego otrzymują zwrot
kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 14. 1. Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem
kadencji Rady, sporządza i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu
czterech kandydatów na członków Rady, spośród osób zgłoszonych przez
podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające kategorię naukową
A+ albo A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe, kierując
się:
1) dorobkiem naukowym kandydata i jego bieżącą aktywnością naukową;
2) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki;
3) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych środowisk
naukowych.
2. W przypadku niepowołania przez Ministra kandydata na członka Rady
Zespół Identyfikujący przedstawia Ministrowi nową kandydaturę spośród osób,
o których mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi,
w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady,
kierując się potrzebą zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin
nauki i różnych rodzajów podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–
8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 15. 1. W skład Rady wchodzi dwudziestu czterech członków
powoływanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół
Identyfikujący.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy
składu Rady.
3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez
dwie kolejne kadencje.
4. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
4) nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do
drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów,
Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
5) nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć
wpływ na jej prawa i obowiązki.
5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole
Identyfikującym, Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej,
o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej.
6. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję:
1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
2) dyrektora:
a) instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
b) pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
c) instytutu badawczego,
d) instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
3) Prezesa lub wiceprezesa:
a) Polskiej Akademii Nauk,
b) Polskiej Akademii Umiejętności,
c) Centrum Łukasiewicz;
4) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady
Głównej Instytutów Badawczych;
5) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
7. Członkostwo w Radzie wygasa z dniem:
1) powołania w skład organów, o których mowa w ust. 5;
2) objęcia funkcji, o których mowa w ust. 6.

Art. 16. 1. Minister odwołuje członka Rady w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) objęcia funkcji, o których mowa w art. 15 ust. 5 i 6;
3) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 15
ust. 4 pkt 2 i 3;
4) nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
5) naruszenia zasad etyki naukowej.
2. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji
minister powołuje na jego miejsce na okres do końca kadencji Rady inną osobę
wskazaną przez Zespół Identyfikujący spośród osób zgłoszonych w trybie art. 14
ust. 1.

Art. 17. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę
spośród jej członków.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na
wniosek Dyrektora lub co najmniej jedenastu członków Rady w terminie 2 tygodni
od dnia otrzymania wniosku.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający: listę uczestników
posiedzenia, przebieg obrad, treść uchwał i liczbę oddanych głosów.
Przewodniczący Rady przekazuje Ministrowi, na jego wniosek, kopię protokołu
z posiedzenia Rady.
5. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
6. Projekty opinii przygotowują komisje Rady powołane przez przewodniczącego Rady spośród jej członków.
7. Komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów.
8. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz
powoływania komisji Rady określa regulamin ustanowiony przez Radę.
9. Do przewodniczącego i członków Rady stosuje się przepis art. 13 ust. 2.
10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi,
w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia
przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych
przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania
Centrum.

Art. 18. Do zadań Rady należy:
1) określanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach
których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów
badawczych;
2) określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze
strategią rozwoju kraju;
3) ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację
projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup
dyscyplin;
4) określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania
konkursów na ich realizację;
5) ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
6) ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora, jego
zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;
7) wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów
Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach
oraz wybór Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną
związaną z rozliczeniem przyznanych środków;
8) powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady, w celu
rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora w sprawach określonych
w art. 33 ust. 2;
9) powoływanie, na wniosek Dyrektora, zewnętrznego audytora do oceny pracy
Zespołów Ekspertów lub Koordynatorów Dyscyplin;
10) opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 ust. 5
i 6;
11) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11
ust. 7;
12) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Dyrektora majątkiem Centrum
powyżej wartości określonej w statucie;
13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.

Art. 19. Obsługę administracyjną Centrum prowadzi Biuro Centrum.

Art. 20. 1. Do zadań Centrum należy:
1) finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:
a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub
inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub
wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy
wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
c) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców
w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie
unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu
naukowego,
d) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora,
e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na
celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia
naukowe;
2) finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1,
nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju;
3) nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie
badań podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b;
5) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez
Centrum konkursach, o których mowa w ust. 2;
6) inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków
pochodzących spoza budżetu państwa;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju
badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych
ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na
realizację tych zadań;
8) finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie
z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra.
2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są kwalifikowane do
finansowania w drodze konkursów.
3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może
współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego
dyspozycji na wsparcie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie
wspierania badań podstawowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz
upowszechniania nauki.
6. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
7. W zakresie realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum może
wykonywać również inne zadania niż wskazane w ust. 1.

Art. 21. Rada określi szczegółowy regulamin przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Centrum, przy uwzględnieniu zasad
przejrzystości procedur konkursowych oraz procedur wyłaniania ekspertów.

Art. 22. 1. Dyrektor, na wniosek Rady, powołuje Zespoły Ekspertów,
o których mowa w art. 18 pkt 7, w celu dokonywania ocen wniosków złożonych
w konkursach i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych oraz
dokonywania ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych
środków.
2. Dyrektor może wyznaczyć ekspertów zewnętrznych, w tym ekspertów
zagranicznych, do dokonywania ocen, o których mowa w ust. 1.
3. Dyrektor może powierzyć ekspertom, o których mowa w ust. 1 i 2,
dokonywanie innych ocen związanych z realizacją zadań Centrum.
4. Eksperci, otrzymują wynagrodzenie za prace związane z dokonywaniem
ocen, o których mowa w ust. 1–3. Wysokość wynagrodzenia ustala Dyrektor.
5. Do ekspertów stosuje się przepis art. 13 ust. 2.

Art. 23. 1. Rada dokonuje wyboru Koordynatorów Dyscyplin w drodze
konkursu.
2. Informację o ogłoszonym konkursie Rada przekazuje niezwłocznie
Ministrowi.
3. Do kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin stosuje się przepisy art. 4
ust. 4 pkt 1, 2, 4 i 5.
4. Koordynatorzy Dyscyplin są zatrudniani przez Dyrektora na podstawie
umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata.
5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć
z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
6. Rada określi regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
oraz sposób dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatów.

Art. 24. 1. Do zadań Koordynatorów Dyscyplin należy:
1) organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20
ust. 2;
2) organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków
złożonych w konkursach;
3) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych
konkursach;
4) analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
5) ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
6) przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia list rankingowych
przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
7) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. W szczególnych przypadkach Koordynator Dyscyplin, po zasięgnięciu
opinii Zespołu Ekspertów, może dokonać zmian kolejności projektów badawczych
na liście rankingowej. Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi do
zatwierdzenia zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Art. 25. 1. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy na realizację
projektów badawczych zgodnie z tematyką projektów i warunkami
przeprowadzania tych konkursów określonymi przez Radę.
2. Informacje o warunkach przeprowadzenia konkursu na realizację
projektów badawczych, kryteriach oceny wniosków oraz kwocie środków
przeznaczonych na sfinansowanie projektów badawczych są ogłaszane najpóźniej
na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
3. Ogłoszenia o konkursach na realizację projektów badawczych zamieszcza
się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie
podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia
w siedzibie Centrum oraz w siedzibie urzędu obsługującego Ministra.

Art. 26. Rada ogłasza konkursy na finansowanie stypendiów doktorskich
i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, w tym terminy i tryb ich
przeprowadzania, warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, oraz sposób
i kryteria oceny wniosków najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków. Do ogłaszania konkursów stosuje się przepis art. 25 ust. 3.

Art. 27. 1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział:
1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty,
o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co
najmniej jeden przedsiębiorca;
3) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z
2019 r. poz. 534);
4) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);
5) biblioteki naukowe;
6) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534);
7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) osoby fizyczne;
9) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej
niż określone w pkt 1–7.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu,
przedstawiają oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze
środków pochodzących z innych źródeł.
3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego
zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu środków
finansowych podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9, wskazanemu we
wniosku jako podmiot realizujący, który zobowiązany jest zatrudnić
wnioskodawcę.
4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić
zgodę na zmianę podmiotu realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu
wniosku przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9, realizujący projekt
i podmiot przejmujący realizację projektu.

Art. 28. 1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą brać udział młodzi naukowcy
w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
2. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, o którym mowa
w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, prowadzi
działalność naukową.

Art. 29. Wnioski o finansowanie projektów badawczych składa się w języku
polskim i w języku angielskim. Rada może wskazać dziedziny lub dyscypliny
nauki, w których wnioski składa się tylko w języku polskim.

Art. 30. 1. Przy ocenie wniosków składanych w konkursach na realizację
projektów badawczych uwzględnia się:
1) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
2) nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest
proponowane;
3) osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców;
4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
5) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
6) ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio
finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 12
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Rada może dla danego konkursu określić dodatkowe kryteria, poza
określonymi w ust. 1.
3. Dyrektor określa szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez
Zespoły Ekspertów.

Art. 31. Koordynator Dyscyplin zamieszcza na stronie podmiotowej Centrum
w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wnioskach złożonych
w konkursach na realizację projektów badawczych i wynikach tych konkursów
zawierające:
1) tytuł złożonego wniosku;
2) imię i nazwisko kierownika projektu badawczego oraz nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, będącego
wnioskodawcą;
3) pozycję na liście rankingowej uzyskaną przez projekt badawczy skierowany
do finansowania;
4) wysokość środków finansowych proponowanych do przyznania na poszczególny projekt badawczy przez Koordynatora Dyscyplin i przyznanych przez
Dyrektora;
5) nazwę podmiotu realizującego, który zobowiązany jest zatrudnić
wnioskodawcę – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną.

Art. 32. 1. Eksperta wyłącza się z postępowania w sprawie oceny wniosków
w sytuacji zagrożenia konfliktem interesów, a w szczególności pozostawania
z wnioskodawcą w:
1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia włącznie;
2) innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jego prawa
i obowiązki.
2. Koordynator Dyscyplin wyłącza eksperta z postępowania w sprawie oceny
wniosków w sytuacji uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania.
3. Opinii przygotowanej przez eksperta, który został wyłączony
z postępowania w sprawie oceny wniosków, nie uwzględnia się.
4. Rada może powołać nowego eksperta na miejsce eksperta, który został
wyłączony z postępowania w sprawie oceny wniosków.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do Koordynatora Dyscyplin przy
wykonywaniu przez niego czynności, o której mowa w art. 24 ust. 2. Wyłączenia
Koordynatora Dyscyplin dokonuje Dyrektor.
6. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 5, Koordynator
Dyscyplin przedstawia Dyrektorowi do zatwierdzenia listę rankingową
sporządzoną przez Zespół Ekspertów.

Art. 33. 1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na
badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa
w art. 20 ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie
6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.
2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń
formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Dyrektora.
3. Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później
niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
4. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do
postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na badania
zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20
ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r.
poz. 60, 730 i 1133), z wyłączeniem art. 10, art. 13, art. 14, art. 28, art. 31, art. 56,
art. 61 § 4, art. 63, art. 64, art. 75‒103, art. 107, art. 114‒122 oraz art. 123.
5. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.

Art. 34. 1. Dyrektor zawiera z podmiotem, o którym mowa
w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym projekt badawczy ma być realizowany,
i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację i finansowanie tego
projektu.
2. W umowie określa się w szczególności:
1) zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
2) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu
badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
3) sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego,
zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
4) wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym
zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań
w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
5) sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu
badawczego;
6) sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
7) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego;
8) warunki rozwiązania umowy.
3. Nadzór nad realizacją projektów badawczych obejmuje:
1) ocenę raportów okresowych z realizacji projektów badawczych;
2) kontrolę w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9,
przez wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący;
3) uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu badawczego,
w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji projektu badawczego do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości;
4) uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu badawczego
w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych
niezgodnie z umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania
umowy, w tym w szczególności stwierdzenia, na podstawie opinii Rady,
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu badawczego.
4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu
badawczego finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania
finansowego przedłożonego przez podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–
7 i 9, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu dokonanej przez
Zespół Ekspertów oraz Radę.
5. Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę
określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań
Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania.

Art. 35. 1. Dyrektor zawiera umowę z podmiotem, o którym mowa
w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym prowadzi działalność naukową osoba, której
przyznano stypendium doktorskie lub środki na staż po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się termin i warunki jej
wykonania, wysokość przyznanych środków finansowych oraz warunki ich
przekazywania i rozliczania przez Centrum.
3. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności naukowej przez
osobę, o której mowa w ust. 1, w okresie objętym umową, Dyrektor wstrzymuje
dalsze finansowanie.

Art. 35a. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków
finansowych przyznanych na podstawie art. 33 ust. 1 Dyrektor może umorzyć
z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:
1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi
nie przeszła na osoby trzecie;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których
mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 912), albo umorzył postępowanie upadłościowe
z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy.
2. Dyrektor, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może umorzyć,
w całości albo w części, należność finansową wynikającą z rozliczenia środków
finansowych przyznanych na podstawie art. 33 ust. 1, odroczyć termin spłaty tej
należności lub rozłożyć ją na raty, o ile nie będzie to stanowiło pomocy publicznej
lub pomocy de minimis, jeżeli:
1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie
mogły przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu
której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem
jego sytuacji ekonomicznej;
2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;
3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru
wykonywanego projektu;
4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz
uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.
3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków
finansowych przyznanych na podstawie art. 33 ust. 1 wymaga zgody Ministra
w przypadku, o którym mowa:
1) w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1‒3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza
150 000 zł;
2) w ust. 2 pkt 4.
4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje
na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.
5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia środków
finansowych przyznanych na podstawie art. 33 ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
6. Dyrektor zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie
Informacji Publicznej, kwartalną informację o umorzeniach należności
finansowych wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na
podstawie art. 33 ust. 1, zawierającą wykaz podmiotów wraz ze wskazaniem
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału.

Art. 36. 1. W przypadku wyników:
1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem
przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą
i wyprowadzoną odmianą rośliny,
2) prac rozwojowych
– powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-
-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo
prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej
i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje podmiotowi,
któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum
a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków
stanowi inaczej.
2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku
realizacji zadań finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231).
3. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub
topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany rośliny, uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje się przepisy
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub
topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany rośliny, uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym
instytucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk.

Art. 37. 1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna
w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 20.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi,
w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za
pośrednictwem Centrum, w tym:
1) przeznaczenie pomocy,
2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
3) sposób kumulowania pomocy,
4) maksymalne wielkości pomocy
– z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej
określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów polityki naukowej
państwa.

Art. 38. 1. Przychodami Centrum są:
1) dotacja celowa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20,
przekazywana na wniosek Dyrektora;
2) dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów zarządzania
wykonywanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1,
przekazywana na wniosek Dyrektora;
3) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
2. Przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych
źródeł, w szczególności:
1) środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące
programy badawcze;
2) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami
o finansach publicznych;
3) zapisy i darowizny.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 Centrum może, po uregulowaniu
należności podatkowych, wykorzystywać na finansowanie zadań, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2. Środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają
zwrotowi do budżetu państwa.

Art. 39. Środki finansowe są wydatkowane przez Centrum zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na
podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 40. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan
finansowy ustalany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia zatwierdzenia przez Ministra rocznego planu finansowego Centrum stanowi
projekt tego planu pozytywnie zaopiniowany przez Radę.
3. Zmiany planu finansowego Centrum dokonuje się w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 41. 1. Centrum tworzy:
1) fundusz statutowy;
1a) fundusz rezerwowy;
2) fundusze określone w odrębnych ustawach.
2. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartość netto środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów
stanowiących wyposażenie Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.
3. Fundusz rezerwowy:
1) zwiększa się o wartość zysku netto Centrum;
2) zmniejsza się o wartość straty netto Centrum.

Art. 42. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez
firmę audytorską.
2. Minister dokonuje wyboru firmy audytorskiej w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych.

Art. 43. 1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod
względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
2. W ramach nadzoru Minister:
1) dokonuje kontroli, o której mowa w art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego
w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata;
3) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
4) przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez
Dyrektora;
5) dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym
mowa w pkt 4;
6) może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Centrum.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Dyrektor przedkłada
Ministrowi żądaną dokumentację nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia żądania.

Art. 43a. 1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu
w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego
i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.
3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu,
o którym mowa w ust. 2.

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620 i 1036 oraz z 2012 r. poz. 756).

Wyszukiwarka