Uchwalenie: Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Wejscie w życie: 12 lipca 2007
Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020
Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Art. 5. 1. Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju
Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1) występuje z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej
przestrzegania przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów przepisów o ochronie środowiska – do
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami,
albo, jeżeli odbiorca odpadów nie będzie prowadził ich odzysku lub
unieszkodliwiania, właściwego ze względu na jego miejsce siedziby albo
zamieszkania;
2) może wystąpić z wnioskiem o informację dotyczącą zgodności działalności
prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi
prowadzenie takiej działalności, w tym, w szczególności z przepisami
o ochronie środowiska – do organu właściwego do wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów;
3) występuje z wnioskiem do komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej o przedstawienie informacji dotyczącej
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w
instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów
przed poddaniem ich procesom odzysku; w przypadku odpadów niepalnych
przepisu nie stosuje się.
2. Organy, do których zwrócono się o przedstawienie informacji, są
obowiązane przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wniosku o informację.
3. Organy, do których zwrócono się z wnioskiem o przedstawienie informacji,
w informacjach tych zwracają uwagę w szczególności na przypadki
wcześniejszego stosowania działań administracyjnych lub karnych w stosunku do
odbiorcy odpadów z tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska i innych
przepisów dotyczących prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, a także przypadki stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.
Art. 6. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach,
o których mowa w art. 4:
1) zgłaszającego;
2) odbiorcę lub odbiorców odpadów;
3) przewoźnika lub przewoźników odpadów;
4) rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego
przemieszczania odpadów;
5) okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone;
6) rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania
granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
7) miejsce prowadzenia procesów odzysku odpadów, które są przedmiotem
międzynarodowego przemieszczania odpadów.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa
w art. 4 pkt 1, określa także:
1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku odpadów na
terenie kraju;
1a) warunki dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów powstających w
wyniku odzysku odpadów na terenie kraju;
2) sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić
wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1, od określonej przez niego
wielkości odzysku odpadów krajowych w danej instalacji.
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia
na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów:
1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1
pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
2) kopii pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu;
3) (uchylony)
4) zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) (uchylony)
6) informacji na temat ilości i sposobu zagospodarowania odpadów
wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów przywiezionych na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, o których
mowa w ust. 1, z wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników
uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, konieczne jest
dokonanie nowego zgłoszenia. W przypadku zmiany dotyczącej przewoźnika lub
przewoźników odpadów wydane zezwolenie zmienia się, w drodze decyzji
zmieniającej, na wniosek zgłaszającego.
Art. 14. 1. Zezwolenie wstępne wydaje się na wniosek, który powinien
zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku
wyszczególnionych w załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia
nr 1013/2006; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla ludzi lub środowiska, właściwy organ wzywa wnioskodawcę do podania
podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do
przywozu na teren kraju, które mają być poddawane odzyskowi w okresie
roku, oraz całkowitej ilości poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych
odzyskowi w okresie tego roku;
4) nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania przywożonych odpadów;
6) szczegółowy opis technologii odzysku odpadów, w tym symbol procesu
odzysku;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających
należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia
pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń
odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) określenie czasu, na jaki ma być wydane zezwolenie.
2. Do wniosku należy dołączyć kopie posiadanych przez wnioskodawcę
pozwoleń na emisję z instalacji, w której odpady będą poddawane procesowi
odzysku, oraz decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.
3. Po otrzymaniu wniosku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska występuje
o informację do:
1) właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącą
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez wnioskodawcę
w trakcie eksploatacji instalacji lub urządzeń służących do prowadzenia
procesu odzysku; informacja sporządzana jest na podstawie wyników
aktualnej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora;
2) organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku, dotyczącą przestrzegania warunków posiadanego
zezwolenia;
3) właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej, dotyczącą przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej w instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesom odzysku; w przypadku odpadów niepalnych przepisu nie stosuje się.
4. Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają informację niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie
informacji.
5. W zezwoleniu wstępnym określa się:
1) numer rejestracji instalacji – składający się z:
a) liter PL,
b) liczby składającej się z 4 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer
instalacji, dla której wydano zezwolenie wstępne prowadzącemu
instalację;
2) nazwę i adres siedziby prowadzącego instalację;
3) nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
4) opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku dla odpadów, które
mają być przemieszczone z zagranicy, w tym kod procesu odzysku;
5) rodzaje odpadów wyszczególnionych w załącznikach III, IV i IVA do
rozporządzenia nr 1013/2006, których dotyczy decyzja; jeżeli jest to
niezbędne do sprecyzowania rodzaju odpadów, także ich podstawowy skład
chemiczny;
6) łączną ilość odpadów, które mogą być przywiezione na teren kraju, celem
odzysku w danej instalacji;
7) czas, na jaki wydano zezwolenie wstępne.
Art. 20. 1. Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia
nr 1013/2006, może mieć formę umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji
ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym
rachunku bankowym.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej musi umożliwiać pokrycie kosztów
wskazanych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006.
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2, kierując
się potrzebą uwzględnienia wszystkich elementów kosztów wskazanych w art. 6
ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, w szczególności koniecznością zapewnienia
sfinansowania prawidłowego transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz
kosztów magazynowania odpadów, a także potrzebą uproszczenia procedury
ustanawiania gwarancji.
4. Gwarancja finansowa w formie umowy gwarancji bankowej albo umowy
gwarancji ubezpieczeniowej jest składana w oryginale do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.
5. Gwarancja finansowa w formie depozytu jest wpłacana na odrębny
rachunek bankowy wskazany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia,
wzory formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy gwarancji
ubezpieczeniowej, kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych
elementów umowy oraz uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji.
Art. 25. 1. W przypadku stwierdzenia nielegalnego międzynarodowego
przemieszczania odpadów albo na podstawie powiadomienia o nielegalnym
przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie
administracyjne i wzywa:
1) zgłaszającego lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia, podmiot zobowiązany do
dokonania zgłoszenia – jeżeli za nie-legalne międzynarodowe
przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady,
2) odbiorcę odpadów – jeżeli za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie
odpadów odpowiedzialność ponosi odbiorca odpadów
– w drodze postanowienia, do zastosowania procedur określonych
w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006, określając termin realizacji działań
wynikających z tych procedur, nie dłuższy niż 30 dni.
2. O wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia, o którym mowa
w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia, odpowiednio
właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży
Granicznej, Komendanta Głównego Policji oraz odpowiednio Głównego
Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby
zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.
Art. 32. 1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę
odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego
odpady bez dokonania zgłoszenia, jeżeli
takie zgłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1013/2006,
w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie, dokonał wysyłki odpadów:
1) bez zgody zainteresowanych właściwych organów;
2) gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w
wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa;
3) w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem określonym w dokumencie
zgłoszenia transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o
którym mowa w załączniku IA do rozporządzenia nr 1013/2006, lub w
dokumencie przesyłania dotyczącym transgranicznego przesyłania
(przemieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IB do
rozporządzenia nr 1013/2006.
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów
sprowadzonych nielegalnie, który nie zastosował się do postanowienia, o którym
mowa w art. 27 ust. 4, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 25 000 do
200 000 zł.
Art. 33. 1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę
odpadów, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 200 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie:
1) więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2) przyjął większą ilość transportów niż była zgłoszona;
3) przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez
prowadzącego instalację odzysku w terminie 3 dni od ich odbioru;
5) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku przez
prowadzącego instalację odzysku, w terminie 30 dni od dokonania odzysku,
nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia
otrzymania odpadów;
6) nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze
zgłoszeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej
wysyłki.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 200 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie:
1) więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2) dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona;
3) dokonał wysyłki większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4) dokonał wysyłki odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze przed
transportem wszystkich zainteresowanych właściwych organów.
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 100 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie:
1) nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu;
2) nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów;
3) naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów;
4) dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich
wymaganych dokumentów;
5) dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub
niepodpisanym dokumentem przesyłania;
6) dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi
zgłoszeniami;
7) dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA oraz
IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr
1013/2006 lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym
w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006.