Uchwalenie: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Wejscie w życie: 29 września 2011
Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020
Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Art. 6. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji
do rejestru EMAS, na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 ust. 1,
właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w
zakresie spełnienia przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.
3. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie
30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o
których mowa w ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.
5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009,
odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:
a) zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,
b) wykreśla organizację z rejestru EMAS.
6. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością
zapewnienia sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych
do rejestracji, a także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
Art. 8. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do
udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32
ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do udzielania organizacji, na
jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1221/2009.
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust.
1 udzielają informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na piśmie.
4. Udzielenie informacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze
względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stosuje się odpowiednio.
6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust.
1 mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli wniosek:
1) nie dotyczy informacji, o której mowa w art. 32 ust. 1 i 2 albo 4 rozporządzenia
(WE) 1221/2009;
2) jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
3) jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, właściwy organ, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w
terminie 14 dni.
8. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji.
9. W przypadku odmowy udzielenia informacji przepisy ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.
Art. 14. 1.Rejestr krajowy organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie
ekozarządzania i audytu prowadzony na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 18, zwany dalej „rejestrem krajowym”, staje się rejestrem EMAS.
2. Wpisy organizacji do rejestru krajowego dokonane na podstawie art. 3 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 18, stają się wpisami do rejestru EMAS dokonanymi na
podstawie art. 6 ust. 1.
3. Organizacje wpisane do rejestru regionalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2
pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 18, zwanego dalej „rejestrem regionalnym”,
niewpisane do rejestru krajowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są
wpisywane do rejestru EMAS.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu, o którym mowa w
ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu rejestru regionalnego oraz akt spraw i
dokumentów, o których mowa w ust. 5, dotyczących organizacji wpisywanej do
rejestru EMAS.
5. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przekażą Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska rejestry regionalne oraz akta spraw dotyczące
postępowań o wpis do rejestru regionalnego i dokumenty, na podstawie których
rejestry te były prowadzone, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
6. Przekazanie rejestrów oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust.
5, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Wnioski organizacji o wpis do rejestru regionalnego, złożone przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane jako wnioski o wpis organizacji
do rejestru EMAS.
8. W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że
wniosek o wpis do rejestru regionalnego, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia
wymagań, wzywa organizację do usunięcia braków. Przepisy art. 64 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.
9. Organizacje, o których mowa w ust. 3 i 7, są zwolnione z obowiązku
wnoszenia opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.