Wejscie w życie: 8 stycznia 1997

Ostatnia Zmiana: 20 października 2020

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Art. 1. 1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu
przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było
przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

Art. 1a. (uchylony).

Art. 1b. Przepisów ustawy nie stosuje się do spółek i należącego do nich
mienia – w czasie trwania przewłaszczenia akcji lub mienia tych spółek – na
zabezpieczenie roszczeń przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych
poręczeń lub gwarancji.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) spółce – rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością;
2) statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu – rozumie się
przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników
i zgromadzenie wspólników;
3) przedsiębiorstwie – rozumie się przez to przedsiębiorstwo w znaczeniu
określonym w art. 551 Kodeksu cywilnego;
3a) poprzedniku – rozumie się przez to bezpośredniego poprzedniego pracodawcę
uprawnionych pracowników, którego zespół składników majątkowych wszedł
w skład komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego lub
przedsiębiorstwa państwowego sprywatyzowanego przez wniesienie do
spółki;
4) dyrektorze – rozumie się przez to również osobę sprawującą zarząd
komisaryczny lub tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego;
5) uprawnionych pracownikach – rozumie się przez to:
a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego
przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub
osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu
zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego
wniesienie do spółki,
b) osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego
przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców, lub osoby
fizyczne, które w dniu zawarcia umowy rozporządzającej
przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy
o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie
przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152),
c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat
w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego
poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane
przez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie
stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo
z przyczyn niedotyczących pracowników,
d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie
państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały
przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;
6) rolnikach lub rybakach – rozumie się przez to osoby fizyczne prowadzące
gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed
wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców
dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa
państwowego z rejestru przedsiębiorców;
7) (uchylony)
8) jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
9) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
10) grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Art. 2a. (uchylony).

Art. 2b. (uchylony).

Art. 2c. (uchylony).

Art. 2d. (uchylony).

Art. 3. 1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje organ
założycielski.
2. (uchylony)
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa
państwowe, z wyjątkiem:
1) postawionych w stan likwidacji;
2) postawionych w stan upadłości;
3) wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa
państwowego;
4) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się postępowanie
restrukturyzacyjne – do chwili uprawomocnienia się układu;
5) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się bankowe postępowanie
ugodowe – do chwili uprawomocnienia się ugody;
6) (uchylony)
7) działających na podstawie ustaw innych niż ustawa o przedsiębiorstwach
państwowych, chyba że przedsiębiorstwa te podlegają komercjalizacji
w drodze odrębnych ustaw;
8) (uchylony)
9) (uchylony)
10) (uchylony)
11) przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1 stycznia 2006 r. działalność
gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu morskiego.
3a. Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, o których mowa
w rozdziale 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych, wygasają z dniem wpisania spółki do rejestru.
4. (uchylony)
4a. (uchylony)

Art. 4. 1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się na
wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego.
2. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego organ założycielski może
dokonać z własnej inicjatywy.
3. W przypadku komercjalizacji z własnej inicjatywy organ założycielski
zawiadamia o zamiarze komercjalizacji dyrektora oraz radę pracowniczą
przedsiębiorstwa państwowego.
4. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest obowiązany doręczyć
organowi założycielskiemu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od
dnia otrzymania zawiadomienia, kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego
przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6.
5. W przypadku komercjalizacji na wniosek dyrektora i rady pracowniczej
przedsiębiorstwa państwowego, do wniosku należy dołączyć kwestionariusz
przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji, wraz
z dokumentami określonymi w przepisach, o których mowa w ust. 6.
6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzór kwestionariusza
przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykaz
dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji.

Art. 4a. (uchylony).

Art. 4b. 1. Nie jest zbyciem akcji na zasadach ogólnych zbycie akcji na rzecz:
1) jednostki samorządu terytorialnego w drodze darowizny, zgodnie z art. 11
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655);
2) spółek, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne
państwowe osoby prawne.
2. Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
której akcje zostały zbyte zgodnie z ust. 1, zachowują uprawnienia do
nieodpłatnego nabycia akcji. Przepisy art. 36–38 oraz art. 38b i art. 38c stosuje się
odpowiednio, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie
zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje minister właściwy
do spraw aktywów państwowych, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego albo organ wykonawczy związku jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się
odpowiednio przepis art. 38 ust. 2.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji
posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek
samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub
związku jednostek samorządu terytorialnego, przy czym kompetencje w zakresie
zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 4c. 1. W przypadku sprzedaży akcji, nabytych zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt
1, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu
terytorialnego, część uzyskanych przychodów jednostka samorządu terytorialnego
lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy
od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:
1) budżetu państwa – w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji;
2) Funduszu Reprywatyzacji – w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji.
2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek
samorządu terytorialnego zbędzie akcje, nabyte zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, w
drodze czynności prawnej innej niż sprzedaż, przekazuje w terminie 3 miesięcy od
dnia dokonania takiej czynności, na rachunki bankowe:
1) budżetu państwa – kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości księgowej
zbytych akcji,
2) Funduszu Reprywatyzacji – kwotę stanowiącą równowartość 5% wartości
księgowej zbytych akcji
– przy czym wartość księgową zbytych akcji ustala się na dzień ich zbycia.
3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek
samorządu terytorialnego przekaże nieodpłatnie akcje, nabyte zgodnie z art. 4b ust.
1 pkt 1, na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek
samorządu terytorialnego, przepisu ust. 2 nie stosuje się.

Art. 5. 1. Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa nie
stanowi inaczej, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Do akcji Skarbu Państwa nie stosuje się art. 199 i 359 w zakresie
dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
3. (uchylony)

Art. 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, pracownicy komercjalizowanego
przedsiębiorstwa państwowego stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki.
2. Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej
w wyniku komercjalizacji powołuje się dyrektora komercjalizowanego
przedsiębiorstwa państwowego, chyba że nie wyrazi on zgody na pełnienie tej
funkcji.
3. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz
pracowników zatrudnionych na podstawie powołania wygasa, z mocy prawa,
z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.
4. Pracownikom, o których mowa w ust. 3, przysługuje odprawa w wysokości
trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop
wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w wypadku zatrudnienia w spółce na
stanowisku równorzędnym lub wyższym.

Art. 7. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego staje się bilansem
otwarcia spółki, przy czym suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu
założycielskiego, funduszu przedsiębiorstwa i niepodzielonego wyniku
finansowego za okres działalności przedsiębiorstwa przed komercjalizacją.

Art. 8. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
poprzedzający komercjalizację lub niepodjęcia decyzji w sprawie podziału zysku
netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto czynności tych dokona walne
zgromadzenie spółki.

Art. 9. 1. Organ założycielski sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego.
2. W akcie komercjalizacji ustala się:
1) statut spółki;
2) wysokość kapitału zakładowego spółki;
3) imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji;
4) osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru
przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd.
3. Akt komercjalizacji zastępuje czynności określone w przepisach Kodeksu
spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru
przedsiębiorców.
4. (uchylony)

Art. 10. 1. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd lub
osoba upoważniona w tym akcie przez organ założycielski zgłasza do sądu
rejestrowego właściwego dla siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do rejestru
przedsiębiorców.
2. Dniem komercjalizacji jest pierwszy dzień miesiąca przypadającego po
wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje skutek
wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru.

Art. 11. 1. W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji działa rada
nadzorcza. Liczbę członków rady nadzorczej określa statut, z tym że pierwsza rada
nadzorcza liczy pięć osób, w tym dwóch przedstawicieli pracowników. W spółkach
powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy oraz pracownicy mają po jednym przedstawicielu w radzie nadzorczej.
2. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstałych w wyniku
komercjalizacji można nie ustanawiać rady nadzorczej. Prawo kontroli wykonuje
wówczas wspólnik lub osoba przez niego upełnomocniona.
3. W razie ogłoszenia upadłości spółki określonej w ust. 1, w której Skarb
Państwa jest jedynym akcjonariuszem, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę
o zaprzestaniu działania rady nadzorczej i odwołaniu jej członków.

Art. 12. 1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym
akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, członków rady
nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu
rady nadzorczej stanowią, z zastrzeżeniem ust. 2, osoby wybrane przez
pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez pracowników i w jednej
piątej przez rolników lub rybaków.
2. (uchylony)
3. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników albo
pracowników i rolników lub rybaków określa statut spółki albo regulaminy
uchwalone w sposób określony w statucie, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkowie rad
nadzorczych będący przedstawicielami pracowników albo pracowników i rolników
lub rybaków wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu
zasady powszechności.
4. Przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej wybiera ogólne
zebranie pracowników (delegatów).
5. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników spółki
przeprowadza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z rady
nadzorczej.
6. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników, rolników lub rybaków
do składu pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do
rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez radę.
7. (uchylony)
8. W przypadku gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji,
wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do
przynajmniej jednej jednostki zależnej, przez pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej rozumie się pracowników spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

Art. 13. (uchylony).

Art. 14. 1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym
akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu
dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być
zmienione, z tym że pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują
prawo wyboru:
1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków,
z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu
rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego
członka rady nadzorczej;
2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw
przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru
jednego członka rady nadzorczej;
3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw
przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru
dwóch członków rady nadzorczej.
2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani są
w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności.
Wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia.
3. W przypadku gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji,
wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do
przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwołania przedstawicieli
pracowników w radzie nadzorczej uprawnieni są pracownicy spółki oraz
pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych.

Art. 15. Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej,
spółka nie może, w okresie trwania kadencji rady ani w okresie roku po
zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czasie spółka nie
może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy.

Art. 15a. (uchylony).

Art. 16. 1. W spółkach powstałych w drodze komercjalizacji, a także po
zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji spółki, pracownicy wybierają
jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi
powyżej 500 pracowników. Zasady oraz tryb wyboru i odwołania przez
pracowników członka zarządu określa statut.
2. Przepisy statutu dotyczące wyborów, o których mowa w ust. 1,
uwzględniają zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniego udziału
pracowników. Wynik wyborów jest wiążący dla organu powołującego zarząd.
3. Niedokonanie wyboru członka zarządu przez pracowników spółki nie
stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do
podejmowania ważnych uchwał przez zarząd.
4. (uchylony)

Art. 17. (uchylony).

Art. 18. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Pracownicy spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego, którzy nabyli akcje tej spółki, mogą wykonywać prawo głosu na
walnym zgromadzeniu przez przedstawiciela wybranego ze swojego grona.

Art. 19. (uchylony).

Art. 19a. (uchylony).

Art. 19b. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 20a. (uchylony).

Art. 20b. (uchylony).

Art. 20c. (uchylony).

Art. 20d. (uchylony).

Art. 20e. (uchylony).

Art. 20f. (uchylony).

Art. 20g. (uchylony).

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. (uchylony).

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. (uchylony).

Art. 31a. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. (uchylony).

Art. 35. (uchylony).

Art. 35a. (uchylony).

Art. 36. 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego
nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa
w dniu wpisania spółki do rejestru.
1a. Akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa
zbywa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.
2. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia
przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby
uprawnionych pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń
miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu
sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Skarb Państwa zbył pierwsze
akcje na zasadach ogólnych.
3. W przypadku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa
państwowego, które miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców
uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń
społecznych, w iloczynie, o którym mowa w ust. 2, kwotę osiemnastu średnich
wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń.
4. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na
okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym
przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku i w spółce powstałej w wyniku
komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego.
4a. Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników
następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisu art. 180 Kodeksu
spółek handlowych nie stosuje się.
5. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na
grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb
nabywania akcji przez uprawnionych pracowników, mając na względzie potrzebę zapewnienia informowania uprawnionych pracowników o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i
obowiązków w zakresie nieodpłatnego nabywania akcji.

Art. 36a. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed dniem
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, uprawnionym
pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego
nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki
po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego. Do nieodpłatnego nabycia
akcji stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 i 37–38d.

Art. 37. 1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego
nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do
rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio.
1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może
przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego
pracownika.
1b. Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu
Państwa zbywa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.
2. (uchylony)
3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej
liczbie.
4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch
spółkach.
5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków
okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania
przez nich akcji.
6. (uchylony)

Art. 38. 1. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać
z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji.
Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji.
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie 3 miesięcy od
dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa
z upływem 24 miesięcy od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zbycie akcji Skarbu
Państwa na zasadach ogólnych nastąpiło w okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po 3 miesiącach od upływu terminu na
złożenie oświadczenia o zamiarze nabycia akcji.
2a. (uchylony)
2b. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu
Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informacje i dokumenty dotyczące zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
3. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez
rolników lub rybaków nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch
lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych,
z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu
spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych
akcji na zasadach ogólnych.
3a. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez
rolników lub rybaków nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu,
o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych
w ust. 3.
3b. Do akcji pracodawcy nabytych od Skarbu Państwa, wnoszonych do
funduszu emerytalnego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, 1474
i 1495), nie stosuje się ograniczeń wynikających z ust. 3.
4. Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie, zawarta
przed upływem terminów określonych w ust. 3, jest nieważna.
5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez
uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce; uprawniony przed nabyciem
akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
w innej spółce.
6. Jeżeli umowa zbycia akcji na zasadach ogólnych przewiduje, że nabywca
akcji będący stroną tej umowy po wykonaniu określonych w niej zobowiązań
będzie mógł nabyć kolejne akcje, a termin ich wykonania przypada po upływie
okresów, o których mowa w ust. 3, akcje nabyte nieodpłatnie mogą być
przedmiotem obrotu po trzech i odpowiednio po sześciu miesiącach od dnia
wykonania tych zobowiązań.

Art. 38a. (uchylony).

Art. 38b. 1. W przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku
komercjalizacji z inną spółką, podziału tej spółki, jej przekształcenia lub wniesienia
przez Skarb Państwa jej akcji do innej spółki, do nieodpłatnego nabywania akcji
przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się
odpowiednio przepisy art. 36–38, 38c i 38d.
2. W przypadku podziału spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do
nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz rolników
lub rybaków nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 37 ust. 4 i art. 69b ust. 2.
3. W przypadku wniesienia 100% akcji należących do Skarbu Państwa
w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji do
innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz
rolnikom lub rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia
akcji w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego
przez spółkę, do której Skarb Państwa wniósł akcje. Wypłata tego wynagrodzenia
może być dokonana w ratach przez spółkę, do której Skarb Państwa wniósł akcje.

Art. 38c. 1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu,
z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może
skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile uprawniony pracownik,
rolnik lub rybak złożył oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji, w
terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 1.
3. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka,
w okresie 6 miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru, spadkobierca może
skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile złoży oświadczenie
o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji, w terminie, o którym mowa w art. 38
ust. 1. Do złożenia oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji przez
spadkobiercę osoby uprawnionej nie jest wymagane przedstawienie postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
4. Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może
nieodpłatnie nabyć akcje spółki pod warunkiem przedstawienia prawomocnego
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu
poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, w terminie,
o którym mowa w art. 38 ust. 2.
5. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka termin
do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38
ust. 2, nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku
przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego
przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc, o ile zostaną łącznie spełnione
następujące warunki:
1) śmierć uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka nastąpiła przed
upływem terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji;
2) oświadczenie o zamiarze nabycia akcji zostało złożone przez uprawnionego
pracownika, rolnika lub rybaka albo jego spadkobiercę z zachowaniem
terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1;
3) został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin wygaśnięcia prawa, o którym mowa w art. 38 ust. 2,
albo w tym terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia
dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
6. W razie przerwania biegu terminu, o którym mowa w ust. 5, termin ten
biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku.

Art. 38d. 1. W przypadku wniesienia akcji spółki powstałej w wyniku
komercjalizacji do spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmiot uprawniony do
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu
art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym w spółce, do której te akcje zostały wniesione, może zaoferować
uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom możliwość wykonania ich
prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki z udziałem
Skarbu Państwa, objętych w zamian za wniesione akcje spółki powstałej w wyniku
komercjalizacji.
2. Zaoferowanie uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom
możliwości wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o których mowa
w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie po zarejestrowaniu uchwały walnego
zgromadzenia o podwyższeniu kapitału spółki, do której Skarb Państwa wniósł
akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.
3. Podstawą ustalenia liczby przysługujących uprawnionym pracownikom
oraz rolnikom lub rybakom akcji spółki, do której wniesiono akcje spółki powstałej
w wyniku komercjalizacji, jest wycena wartości aportu w postaci akcji spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji oraz ustalony na jej podstawie parytet służący
określeniu liczby akcji obejmowanych przez Skarb Państwa w zamian za wnoszone
akcje. Liczba akcji zbywanych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom oraz
rolnikom lub rybakom powinna być proporcjonalna do liczby akcji należnych im
na podstawie art. 36 albo art. 37 i określa się ją na podstawie stosunku liczby akcji
wnoszonych do liczby akcji objętych przez Skarb Państwa.
4. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji spółki, do której Skarb Państwa wniósł akcje spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia im
oferty, o której mowa w ust. 1, przez podmiot uprawniony do wykonywania praw
z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółce, do
której te akcje zostały wniesione, złożą spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
pisemne oświadczenie o zamiarze wykonania przysługującego im prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do wykonania prawa nieodpłatnego nabycia akcji w spółce, do której Skarb Państwa wniósł akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.
5. Do nabycia akcji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 36–38.

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. (uchylony).

Art. 41. (uchylony).

Art. 42. (uchylony).

Art. 43. (uchylony).

Art. 44. (uchylony).

Art. 45. (uchylony).

Art. 46. (uchylony).

Art. 47. (uchylony).

Art. 48. (uchylony).

Art. 49. (uchylony).

Art. 50. (uchylony).

Art. 51. (uchylony).

Art. 52. (uchylony).

Art. 52a. (uchylony).

Art. 53. (uchylony).

Art. 54. (uchylony).

Art. 55. (uchylony).

Art. 56. 1. Z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą
Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące
ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek
powstałych w wyniku komercjalizacji, środki z tytułu świadczeń należnych
Skarbowi Państwa, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a oraz art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267 oraz z 2020 r.
poz. 1709), a także odsetki od środków na rachunku Funduszu, z przeznaczeniem
na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego
przez Skarb Państwa oraz wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynień, o których
mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania
skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, poprzez:
1) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód
sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku
z nacjonalizacją mienia;
2) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23
lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2099);
2a) wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy
z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa;
3) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie
dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń
byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności
przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych
wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych
wydanych w związku z nacjonalizacją mienia;
4) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym
wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty
w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa;
5) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza
granicami kraju;
6) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów
cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach
realizacji celów, o których mowa w pkt 1–5.
1a. (uchylony)
1a1. (uchylony)
1a2. (uchylony)
1a3. (uchylony)
1b. (uchylony)
2. Dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy
do spraw finansów publicznych.
2a. (uchylony)
3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów,
stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej
i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu
art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do
spraw pracy. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego
do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw
pracy może przekazać środki do:
1) Funduszu Pracy;
2) Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. (uchylony)
4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazywać, w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1,
na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między przychodami
tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą wydatków
poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do poniesienia w
danym roku budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1.
4b. (uchylony)
4c. (uchylony)
4d. (uchylony)
4d1. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na
udzielanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów
pożyczek na rzecz:
1) spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których
ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych
państwowych osób prawnych;
2) przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa w pkt 1, są
przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4d2. Oprocentowanie pożyczek nie może być niższe niż maksymalna stawka
oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez Ministra Finansów określona według przepisów wydanych na podstawie art. 78g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649)
powiększona o jeden punkt procentowy.
4d3. W przypadku udzielenia pożyczki zgodnie z ust. 4d1
i 4d2, na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się całość dochodów z tytułu odsetek
oraz przychodów z tytułu spłaty pożyczek.
4e. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może zostać udzielona, jeżeli
pozwala na to stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu,
o którym mowa w ust. 1, oraz jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykaże
szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej
sytuacją finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń, o
których mowa w ust. 1 pkt 3.
4f. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, udzielonych w
roku budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł.
4g. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w
ust. 1, nie może być niższy niż dwukrotność wydatków poniesionych w poprzednim
roku budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6.
5. (uchylony)
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie:
1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
1a) wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 1 pkt 2a,
2) udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
3) udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 4d1
– mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej
Funduszu, o którym mowa w ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.
7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach
i w trybie określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504) środki na rachunek rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.
8. (uchylony)

Art. 56a. (uchylony).

Art. 57. W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
w stosunku do przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 39 ust. 2,
przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.

Art. 58. 1. Nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy wnioski
o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę ocenia się według
przepisów ustawy.
2. Jeżeli z przepisów ustawy wynika konieczność uzupełnienia wniosku,
o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany uczynić to w terminie
nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 59. W okresie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy kwoty,
stanowiące 5% przychodów Skarbu Państwa z tytułu prywatyzacji bezpośredniej
dokonywanej przez wojewodów, pozostają w dyspozycji organów dokonujących
prywatyzacji z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji
o charakterze użyteczności publicznej.

Art. 59a. (uchylony).

Art. 59b. (uchylony).

Art. 60. 1. Przepisy ustawy stosuje się do spółek, w których jedynym
akcjonariuszem jest Skarb Państwa, tworzonych na zasadach określonych
w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jeżeli zostały wpisane
do rejestru przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie ustawy.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 61. 1. W okresie roku od wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców nie
można, bez zgody rady nadzorczej, rozwiązać za wypowiedzeniem stosunku pracy
z pracownikiem będącym członkiem rady pracowniczej w dniu wykreślenia
przedsiębiorstwa państwowego z rejestru, jak również zmienić za
wypowiedzeniem takiemu pracownikowi warunków pracy i płacy na jego
niekorzyść.
2. Jeżeli roczny okres ochrony stosunku pracy, o którym mowa w art. 6
ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa
państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1543), rozciąga się w części na okres
zatrudnienia pracownika w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego – wypowiedzenie w tym okresie stosunku pracy
pracownikowi korzystającemu z ochrony wymaga zgody rady nadzorczej.
3. Zgoda rady nadzorczej jest konieczna do zmiany za wypowiedzeniem
warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w ust. 2.

Art. 62. (uchylony).

Art. 63. 1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy Skarb Państwa
rozpoczął udostępnianie akcji na zasadach preferencyjnych, nabywanie przez
pracowników przedsiębiorstwa przekształconego w spółkę oraz przez producentów
rolnych na trwałe związanych z przedsiębiorstwem poprzez kontraktację lub
kooperację akcji spółek powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw
państwowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach
dotychczasowych.
2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy Skarb Państwa nie rozpoczął
udostępniania akcji na zasadach preferencyjnych, ich nabywanie przez
uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków odbywa się na zasadach
określonych w ustawie.
3. Uprawnionym pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie w dniu
zawarcia umowy rozporządzającej, na podstawie której Skarb Państwa wniósł to
przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część jego mienia do spółki według
dotychczasowych zasad, przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji
stanowiących własność Skarbu Państwa według stanu na dzień wejścia ustawy
w życie. Przepisy art. 36 i 38 stosuje się odpowiednio.
4. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do
15% akcji stanowiących własność Skarbu Państwa, według stanu na dzień wejścia
w życie ustawy, w spółkach, do których Skarb Państwa wniósł, na podstawie
przepisów dotychczasowych, przedsiębiorstwo lub zorganizowane części mienia
przedsiębiorstwa państwowego. Przepisy art. 36–38 stosuje się odpowiednio.
5. Bieg terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i art. 49 ust. 4, rozpoczyna
się z dniem wejścia w życie ustawy. Pozostałe terminy określone w przepisach
rozdziału 2 działu IV oblicza się odpowiednio.
6. Jeżeli Skarb Państwa przed dniem wejścia w życie ustawy zbył akcje na
zasadach ogólnych, a nie rozpoczął udostępniania akcji na zasadach
preferencyjnych, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje w dniu upływu
terminu, o którym mowa w ust. 5, natomiast z okresu sześciu miesięcy
poprzedzających ten dzień oblicza się średnią wynagrodzeń miesięcznych
stanowiących podstawę określenia łącznej wartości nominalnej akcji
przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia, o której mowa w art. 36 ust. 2 i 3.

Art. 64. 1. W sprawach wszczętych na podstawie przepisów rozdziału 4
ustawy, o której mowa w art. 74, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Organ założycielski może, na wniosek spółki będącej stroną umowy
o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania, złożony w terminie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 54
ust. 1:
1) podjąć negocjacje w sprawie zmiany dotychczasowych warunków spłaty
należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa;
2) zawrzeć umowę sprzedaży; w takim przypadku sprzedaż następuje za cenę
ustaloną w umowie o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego
korzystania, a na poczet ceny zalicza się uiszczone przez spółkę raty
kapitałowe z tytułu spłaty wartości przedmiotu umowy.

Art. 65. (uchylony).

Art. 66. (uchylony).

Art. 67. Skutki prawne czynności dokonanych przed dniem wejścia w życie
ustawy ocenia się według przepisów dotychczasowych.

Art. 68. (uchylony).

Art. 69. (uchylony).

Art. 69a. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 69b. 1. (uchylony)
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
1c. (uchylony)
2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przysługujące na podstawie
niniejszej ustawy lub na podstawie przepisów odrębnych może być wykonane przez
osoby uprawnione tylko z jednego tytułu; uprawniony przed nabyciem akcji składa
oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji z innego
tytułu.

Art. 69c. (uchylony).

Art. 69d. (uchylony).

Art. 69e. Kto składa fałszywe oświadczenie w celu wyłudzenia od Skarbu
Państwa nieodpłatnie zbywanych akcji spółek należących do Skarbu Państwa,
innych papierów wartościowych lub innego świadczenia określonego w przepisach
o prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, do którego otrzymania nie jest uprawniony,
podlega karze grzywny albo karze aresztu, albo obu tym karom łącznie.

Art. 69f. (uchylony).

Art. 69g. Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, w kwocie
nieprzekraczającej łącznie 30 000 000 zł, mogą zostać w roku 2016 przeznaczone
na podwyższenie kapitału zakładowego spółek „Telewizja Polska – Spółka
Akcyjna”, „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej.

Art. 69h. 1. Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, w latach 2019
i 2020 mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb
Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach.
2. Do nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa,
reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 1, stosuje się
przepisy art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym.
3. Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, gromadzi się:
1) całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5,
ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1;
2) dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz
5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub
obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady
Ministrów, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia
prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1,
oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.
5. Niezależnie od przepisów zawartych w ust. 1, w 2020 r. środki Funduszu,
o którym mowa w art. 56 ust. 1, mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb
Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółce Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A.
6. Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w sposób,
o którym mowa w ust. 5, zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia niebędącego pomocą publiczną
lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
7. Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa
Rady Ministrów, na podstawie ust. 5, nie stosuje się przepisu art. 9b ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 735).
8. Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi nie więcej niż 900 000 000 zł.
9. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi odrębną ewidencję księgową
dla działań, o których mowa w ust. 6, w tym jest obowiązana do prawidłowego
przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne
uzasadnienie.
10. Zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1,
mogą być dokonywane w roku 2020 mimo niespełnienia wymogów określonych
w art. 29 ust. 10–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 70. (pominięty).

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. (pominięty).

Art. 73. (pominięty).

Art. 74. Traci moc ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.).

Art. 75. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchyloną przepisem
art. 74 ustawę lub odsyłają ogólnie do przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Art. 76. Do czasu wydania przepisów wykonawczych zachowują moc
przepisy wykonawcze do ustawy, o której mowa w art. 74, o ile nie są sprzeczne
z ustawą.

Art. 77. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z tym że przepisy art. 4, 25, 39, 48–50, 63 i 70–73 oraz rozdziału 2 działu IV
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka