Uchwalenie: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
Wejscie w życie: 5 kwietnia 1996
Ostatnia Zmiana: 1 kwietnia 2018
Ustawa o izbach rolniczych
Art. 5. 1. Do zadań izb należy w szczególności:
1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz
rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej
i samorządu terytorialnego;
2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie
i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji
prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz
opiniowanie projektów tych przepisów;
3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy
warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej;
5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na
potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców;
6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa
domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów;
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz
poprawy struktury agrarnej;
8) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie;
9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów
kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania
w działalności gospodarczej;
11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych
w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy
i bezpieczeństwa w rolnictwie;
12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich
działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach
nauczania oraz współorganizowanie praktyk;
13) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych;
14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń
i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych;
15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych;
16) promowanie eksportu produktów rolnych;
17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych;
18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska,
zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego;
19) przedstawianie opinii na temat oszacowania szkód, jeżeli został złożony
wniosek, o którym mowa w art. 46d ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995
r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650
i 651).
2. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami
administracji rządowej.
3. Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez
organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykonywane przez izby po
zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub
samorządową.

Art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy
samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach
aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych
przez organy administracji rządowej w województwie;
2) 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy
samorządu terytorialnego.
3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa
się za akceptację przedłożonego projektu.
Art. 12. 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie i zmiana statutu;
2) wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego
członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków;
3) uchwalanie regulaminu obrad;
4) uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu;
7) uchwalanie budżetu;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie,
a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć
zarząd;
9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej;
10) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków
walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych,
rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
a także zasad i trybu ich wypłaty;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań
należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5
ust. 2;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze
porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 5 ust. 3;
13) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b) utworzenia fundacji,
c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku;
14) wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych
i zagranicznych;
15) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.
2. Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej
właściwości walnego zgromadzenia.
Art. 24. 1. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród
członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych
w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:
1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się
członków rady powiatowej izby, z tym że:
a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady,
b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych
przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady;
2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich
członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne
zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi
izby.
3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów,
o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową
izby.
4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą
w skład walnego zgromadzenia izby.
5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu
wybiera się jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby
działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad
powiatowych izby stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat,
radę powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa
w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której
obszarze działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni
przed upływem kadencji tego zgromadzenia.
7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej
obecny na posiedzeniu.
Art. 35. 1. Dochody izb pochodzą:
1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego
pobieranego na obszarze działania izby;
2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub
samorządową;
3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a;
4) z innego majątku izby;
5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat;
6) ze składek członkowskich;
7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę;
8) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.
2. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1
pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni
od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
3. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od
wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek
za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe
właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym
po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje na wniosek zarządu izby
kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.
5. Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby
rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki
ustawowe za opóźnienie.
6. W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego
świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Art. 35a. 1. Izby są obowiązane do przekazywania na wyodrębniony
rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od
dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej
w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia
wpływu tych dochodów na rachunki bankowe izb.
2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Krajowej
Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
3. Środki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na
wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień,
odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego
podatku lub jego raty.
4. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie
dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć zaświadczenia
wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów
zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania
ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania
zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
6. Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na
wyrównanie dochodów izb, o których mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały,
Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Art. 35b. 1. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków
zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji
rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w roku
2014 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu
państwa w formie dotacji celowej.
1a. Koszty związane z uczestnictwem:
1) izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz
społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni
produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach
rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych
wobec instytucji Unii Europejskiej,
2) Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z dnia
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596)
w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),
3) stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie
Młodych Rolników (CEJA)
– są w latach 20152020 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych
i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
2. Dofinansowania udziela się, na wniosek, Krajowej Radzie Izb Rolniczych,
na podstawie umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem
właściwym do spraw rolnictwa.
3. Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymując dofinansowanie jest obowiązana
prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków z tytułu dofinansowania
oraz wydatków dokonanych z tych środków.
4. W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3, pobrane
dofinansowanie podlega zwrotowi jak dofinansowanie wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem.
4a. Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb
rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych,
społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników odpowiednio w organizacjach,
o których mowa w ust. 1 i 1a.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania
kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych
rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników
w organizacjach, o których mowa w ust. 1,
2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których
mowa w ust. 1,
3) konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania
środków publicznych.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania
kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych
rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników,
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych
rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a,
2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których
mowa w ust. 1a,
3) konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania
środków publicznych oraz dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w organizacjach, o których mowa w ust. 1a, w wysokości co najmniej 95% kosztów.

Art. 35c. Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych
rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej
Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników
w organizacjach, o których mowa w art. 35b ust. 1 i 1a, nie podlegają egzekucji,
z wyjątkiem przypadku gdy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.