Uchwalenie: Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Wejscie w życie: 1 stycznia 2010
Ostatnia Zmiana: 8 sierpnia 2020
Ustawa o izbach lekarskich
Art. 5. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
1) ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
2) sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu
lekarza;
3) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy
będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty”;
4) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie
w wykonywaniu zawodu;
5) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy;
6) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania
zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do
wykonywania zawodu;
7) prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
8) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego
lekarzy i w innych zawodach medycznych;
9) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko
ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia,
jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne
przepisy tak stanowią;
11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach
o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie
wykonujących zawód lekarza;
11a) przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o
którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.);
12) opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
13) integrowanie środowiska lekarskiego;
14) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie
godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków
samorządu lekarzy;
15) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki
zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
16) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia
i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
17) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu
lekarza;
18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad
wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących
ochrony zdrowia;
19) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla
lekarzy i ich rodzin;
20) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi
oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony
zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
21) współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami
reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2
i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 537 i 577); współpraca z organami państw członkowskich
Unii Europejskiej jest realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany
Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”,
w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu
w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.);
22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za
granicą;
23) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
24) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
Art. 6. 1. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada
lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na
listę członków tej izby lekarskiej.
2. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb
lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej
izbie lekarskiej.
3. Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać
zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest
obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.
4. Lekarz wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej, który:
1) przez okres dłuższy niż 5 lat nie wykonywał zawodu,
2) miał zawieszone prawo wykonywania zawodu
– jest obowiązany powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą
okręgową radę lekarską.
5. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ale niewykonujący zawodu,
może na swój wniosek zostać wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
6. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, na czas tej służby,
podlega wpisowi na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
7. Lekarze, o których mowa w ust. 6, mogą po zwolnieniu z zawodowej służby
wojskowej pozostać członkami Wojskowej Izby Lekarskiej o ile są oficerami rezerwy
lub oficerami w stanie spoczynku.
8. W stosunku do lekarzy pełniących zawodową służbę wojskową wpisanych na
listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej nie stosuje się przepisu art. 5 pkt 12 oraz
art. 11.
Art. 14. 1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Organy te działają do
czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. Wyboru zastępcy rzecznika
odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika
odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej
pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności
zawodowej.
2. Mandat prezesa rady lekarskiej i mandat rzecznika odpowiedzialności
zawodowej wygasają z chwilą dokonania wyboru ich następców.
3. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady lekarskiej, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu
lekarskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej można nieprzerwanie pełnić nie
dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Jeżeli wyboru dokonano na skutek
wygaśnięcia mandatu przed upływem 24 miesięcy danej kadencji, pełnienie funkcji do
końca tej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich,
z wyjątkiem lekarzy:
1) ukaranych karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 6;
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka
karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje, z zastrzeżeniem art. 24 pkt 7 i 8 oraz
art. 38 pkt 7 i 8, wszystkim członkom izb lekarskich, z wyjątkiem lekarzy:
1) którym uchwałą okręgowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania
zawodu,
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka
karnego określonego w art. 39 pkt 12a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) albo postanowienie o
zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu,
3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 16
– do czasu upływu terminów zawieszenia prawa wykonywania zawodu, o którym
mowa w pkt 1, zatarcia kary lub terminu, na który został orzeczony środek
zapobiegawczy.
6. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy
oraz członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co
najmniej 10 lat.
7. Członek sądu lekarskiego, komisji rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności
zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu izby lekarskiej,
z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.
8. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa okręgowej rady lekarskiej przed
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego
prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez okręgową radę
lekarską.
9. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przed
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego
Prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez Naczelną Radę
Lekarską.
10. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
11. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego Rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez
Naczelny Sąd Lekarski.
12. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego okręgowego sądu
lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez
okręgowy sąd lekarski.
13. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Naczelnego Sądu
Lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez
Naczelny Sąd Lekarski.
Art. 15. 1. Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wraz z rozpoczęciem
posiedzenia nowo wybranego organu kolejnej kadencji, a przed tym terminem
w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;
3) odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru;
4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi
w art. 83 ust. 1 pkt 16;
5) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39
pkt 12a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
7) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;
8) śmierci lekarza;
9) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez sąd lekarski.
2. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie skutkuje wygaśnięciem
mandatu członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej, w przypadku gdy powodem
skreślenia jest wpisanie lekarza na listę członków innej okręgowej izby lekarskiej.
3. W razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej
wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną największą
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje
kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
4. Mandat członka organu izby lekarskiej może być zawieszony na czas
określony na wniosek tego członka lub z inicjatywy organu, którego jest on członkiem.
Uchwałę w sprawie zawieszenia organ podejmuje kwalifikowaną większością
2/3 głosów.
5. Mandat rzecznika odpowiedzialności zawodowej i mandat członka sądu
lekarskiego ulega zawieszeniu, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie karne
lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
6. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić
w przypadku:
1) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;
2) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
3) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi
w art. 83 ust. 1 pkt 16;
4) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39
pkt 12a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;
7) zawieszenia w wykonywaniu funkcji, o którym mowa w ust. 7.
7. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej jest zawieszony
w pełnieniu funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu
Najwyższego uchwałę organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem,
w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną
uchwałę w mocy bądź ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania
właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w celu realizacji uprawnienia, o którym
mowa w ust. 1, ma prawo zwrócić się do organu izby lekarskiej o przekazanie podjętej
przez ten organ uchwały. Organ izby lekarskiej przekazuje uchwałę w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do Krajowego Zjazdu
Lekarzy, okręgowego zjazdu lekarzy lub rady lekarskiej o podjęcie uchwały
w sprawie należącej do właściwości samorządu lekarzy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy
Zjazd Lekarzy albo okręgowy zjazd lekarzy, a rada lekarska – w terminie miesiąca od
dnia jego wpływu.
5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa
w ust. 1, przysługują również Ministrowi Obrony Narodowej w odniesieniu do uchwał
organów Wojskowej Izby Lekarskiej.
6. Przepisów ust. 15 nie stosuje się do uchwał:
1) podejmowanych w postępowaniu w zakresie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy;
2) do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) odnoszące się do decyzji administracyjnych.
Art. 25. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej
w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:
1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza
przez członków okręgowej izby lekarskiej;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 614 i 1724;
5) udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których
mowa w art. 9 pkt 3;
6) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania
z działalności i wykonania budżetu;
7) zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
8) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
9) ustala liczbę członków prezydium;
10) prowadzi bieżące sprawy izby;
11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
14) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie
praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej
ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
16) wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
17) prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.
Art. 38. Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:
1) ustanawia zasady etyki lekarskiej;
2) uchwala program działalności samorządu lekarzy;
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej
Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;
4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie
Lekarskiej;
5) uchwala regulaminy:
a) wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania
członków tych organów,
b) Naczelnej Rady Lekarskiej,
c) Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
d) okręgowej komisji wyborczej,
e) Krajowej Komisji Wyborczej,
f) wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
g) wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;
6) ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji
Wyborczej;
7) dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków Naczelnej
Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji
Wyborczej;
8) dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący
Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz
spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
9) ustala zasady podziału składki członkowskiej;
9a) uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru
osób wykonujących czynności wizytacyjne;
10) określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być
wynagradzane.
Art. 39. 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością Naczelnej Izby
Lekarskiej w okresie między krajowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza
przez członków samorządu lekarzy;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni interesy zawodowe członków samorządu lekarzy;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 7, 8, 1018 i 2024;
5) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy;
6) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy;
7) wspomaga, koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad lekarskich;
8) reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej oraz innych
organizacji;
9) określa sposób podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich;
10) uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy;
11) określa wysokość składki członkowskiej;
12) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich;
13) analizuje, opiniuje i proponuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;
14) uchwala budżet Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatruje sprawozdania z jego
wykonania;
15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej;
16) prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej;
17) wydaje Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej;
18) wydaje Gazetę Lekarską;
19) przedstawia sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.
2. Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację
o działalności samorządu lekarzy.
3. Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich
sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
4. Naczelna Rada Lekarska może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej
o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady.
Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały
Naczelnej Rady Lekarskiej.
5. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym
Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, systemowi
informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408).
6. Naczelna Rada Lekarska jest obowiązana na żądanie ministra właściwego do
spraw zdrowia przekazywać nieodpłatnie dane zawarte w Centralnym Rejestrze
Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dane zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej
mogą zostać udostępnione podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia
przeddyplomowego i podyplomowego lekarza i lekarza dentysty:
1) uczelniom,
2) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
3) Centrum Egzaminów Medycznych,
4) jednostkom akredytowanym w rozumieniu art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
5) wojewodom,
6) Ministrowi Obrony Narodowej,
7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
8) konsultantom krajowym w ochronie zdrowia
– w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami.
Art. 49. 1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej
„rejestrem”, stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy:
1) posiadających prawo wykonywania zawodu:
a) wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej,
b) niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej
izby lekarskiej;
2) którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa
wykonywania zawodu;
3) którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty
przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla
wojewódzkiego.
2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze
jako dane archiwalne.
3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1,
stanowią dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa
w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz.
1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60 i 534).
5. W rejestrze umieszcza się następujące dane:
1) tytuł zawodowy;
2) imiona i nazwisko;
3) płeć;
4) nazwisko rodowe lub poprzednie;
5) imiona rodziców;
6) datę i miejsce urodzenia;
7) numer PESEL;
8) numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie
posiada numeru PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu – numer
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
9) numer NIP;
10) obywatelstwo (obywatelstwa);
11) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej
uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie
przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;
12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej
rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i datę jej podjęcia, a w przypadku przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza
dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 7 lub art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, informację o przyznaniu tego prawa
w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbycia tego stażu albo odbycia
stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;
12a) numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady
Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, datę jej podjęcia oraz informację o uzyskaniu prawa wykonywania
zawodu na czas nieokreślony;
13) numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery
rejestracyjne;
14) numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków
lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia;
15) numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz
z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania;
16) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;
17) nazwę ukończonej uczelni i jej siedzibę;
18) numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów;
19) datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej
lekarsko-dentystycznej albo datę i miejsce ukończenia stażu adaptacyjnego albo
przystąpienia do testu umiejętności;
20) informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarskiego
Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego
lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i datę jego złożenia;
21) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego;
22) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz
nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;
23) rodzaj umiejętności zawodowej i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego
tę umiejętność;
24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę podmiotu nadającego
stopień;
25) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;
26) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę
uzyskanych punktów edukacyjnych;
27) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,
numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego
kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu
lekarza);
28) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru
praktyk lekarskich;
29) informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej;
30) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
31) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
32) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;
33) informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;
34) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
35) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego
decyzję;
36) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty
elektronicznej, o ile je posiada;
37) adres do korespondencji;
38) kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) – miejsca stałego
zamieszkania;
39) funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia
funkcji;
40) informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz
wyrazi zgodę na przekazanie tych danych;
41) datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na
wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie
art. 3 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. poz. 458
i 489, z 1956 r. poz. 61, z 1989 r. poz. 158 oraz z 1993 r. poz. 78) albo na
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. poz. 32 i 976,
z 1938 r. poz. 628, z 1947 r. poz. 104 oraz z 1989 r. poz. 158);
42) numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania
zawodu;
43) numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do
wykonywania zawodu;
44) informację o skreśleniu z rejestru;
44a) datę zgonu – w przypadku śmierci lekarza;
45) identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych.
6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty
lub informacje potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 110, 1532, 3437
i 3941.
7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby,
której jest członkiem, w terminie 30 dni o:
1) zmianie danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 10, 12, 16, 2231 i 3437;
2) utracie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające
dokumenty, które potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5.
9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać
inne dokumenty uznane przez niego za istotne.
10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu
śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się
członkami izby z mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla
wojewódzkiego okręgowym izbom lekarskim, przechowuje się w archiwum akt
osobowych.
11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na
podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Art. 52. 1. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają
dane zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy na wniosek właściwych
organów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji
i podjęcia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza.
2. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają informacje
zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio
w art. 49 i 50, na wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych
przepisów.
2a. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają organowi
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego
wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej
we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji
udziela się za pośrednictwem systemu IMI.
2b. Naczelna Rada Lekarska udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy.
3. Okręgowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do rejestru dokonują
wypisów z rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby.
4. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym
Rejestrze Lekarzy, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 1113, 2225, 3134
i 4244, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).
5. Właścicielem i administratorem rejestru jest okręgowa rada lekarska.
6. Właścicielem i administratorem Centralnego Rejestru Lekarzy jest Naczelna
Rada Lekarska.
Art. 89. 1. Orzeczenie sądu lekarskiego powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu lekarskiego, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i protokolanta;
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego;
4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie rzecznik
odpowiedzialności zawodowej zarzucił obwinionemu;
5) rozstrzygnięcie sądu lekarskiego;
6) uzasadnienie.
2. Orzeczenie skazujące powinno ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przypisanego obwinionemu czynu oraz jego kwalifikację
prawną;
2) rozstrzygnięcie co do kary, a w razie potrzeby co do zaliczenia na jej poczet
tymczasowego zawieszenia w prawie wykonywania zawodu albo tymczasowego
ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza.
3. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) wskazanie, jakie fakty sąd lekarski uznał za udowodnione lub nieudowodnione,
na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów
przeciwnych;
2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;
3) przytoczenie okoliczności, które sąd lekarski miał na względzie przy wymiarze
kary.
4. Orzeczenie sądu lekarskiego powinno zawierać także postanowienie
o kosztach postępowania. W razie ukarania obwinionego ponosi on koszty
postępowania, chyba że sąd lekarski postanowi inaczej. W razie uniewinnienia
obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Skarb
Państwa.
5. Orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o terminie i sposobie
wniesienia odwołania sąd lekarski doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego
ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.
6. Obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach
postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Zażalenie wnosi się
do sądu lekarskiego, który wydał orzeczenie.
Art. 110. 1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Rejestrem Ukaranych
Lekarzy”. Rejestr jest jawny dla osób i podmiotów, które wykażą interes prawny.
2. Rejestr Ukaranych Lekarzy zawiera następujące dane:
1) numer wpisu;
2) datę wpisu;
3) nazwisko lekarza;
4) imię lekarza;
5) drugie imię lekarza;
6) datę urodzenia lekarza;
7) miejsce urodzenia lekarza;
8) imię ojca lekarza;
9) imię matki lekarza;
10) oznaczenie orzeczenia;
11) datę orzeczenia;
12) rodzaj orzeczonej kary;
13) numer prawa wykonywania zawodu;
14) numer rejestru w okręgowej izbie lekarskiej;
15) nazwę orzekającego sądu lekarskiego;
16) datę wykonania kary;
17) datę zatarcia kary;
18) adnotację o postanowieniach wydanych w trybie art. 77.
3. Zatarcie kary następuje z urzędu:
1) po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą
wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1;
2) po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą
wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 2;
3) po upływie trzech lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną
w art. 83 ust. 1 pkt 35;
4) po upływie pięciu lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną
w art. 83 ust. 1 pkt 6.
4. Jeżeli lekarz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia kary zostanie
ponownie ukarany, jest dopuszczalne tylko jednoczesne zatarcie wszystkich kar.
5. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu.
6. Zatarcie kary następuje przez usunięcie z Rejestru Ukaranych Lekarzy
wzmianki o ukaraniu.
Art. 113. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania
wyjaśniającego albo sąd lekarski w czasie postępowania przed sądem lekarskim może z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym.
2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, a jego
okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania wyjaśniającego.
3. Rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza,
który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora. Mediatorem nie może być rzecznik
odpowiedzialności zawodowej, jego zastępca oraz członek sądu lekarskiego.
4. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone we właściwej terenowo izbie
lekarskiej. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 4042 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w stosunku do mediatora lub jeżeli
pokrzywdzony lub obwiniony wnioskuje o wyznaczenie innego mediatora,
postępowanie jest prowadzone w izbie lekarskiej wskazanej przez organ kierujący
sprawę do postępowania mediacyjnego.
5. Mediator sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego,
sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które dołącza się do akt sprawy.
6. Do postępowania mediacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego dotyczące postępowania
mediacyjnego.

Art. 113a. 1. Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia
w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których:
1) rada lekarska podjęła uchwałę o:
a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,
2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:
a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,
3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,
4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował
zawieszenie w wykonywaniu zawodu
– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały,
orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego.
2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) imię (imiona) i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty oraz datę jego urodzenia;
2) tytuł zawodowy;
3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust. 1;
4) zakres i okres obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust. 1;
5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust. 1;
6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu.
3. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy
pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia
w systemie IMI, o tożsamości lekarza lub lekarza dentysty, którzy w postępowaniu
o uznanie kwalifikacji posłużyli się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami
potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.
4. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy
pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu
IMI, o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach
wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.
5. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie lekarza lub
lekarza dentystę, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 lub 3, o ich
przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom pozostałych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o ich
sprostowanie albo usunięcie.
6. W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada
lekarska niezwłocznie:
1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem
i zawiadamia lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej sprostowania albo
2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym lekarza
lub lekarza dentystę, albo
3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej
wnioskiem i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę.
7. Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą
być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji,
o których mowa w ust. 1. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od
dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia
o zastosowaniu środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.
Art. 118. 1. Naczelna Izba Lekarska działająca przed dniem wejścia w życie
ustawy staje się Naczelną Izbą Lekarską w rozumieniu ustawy.
2. Organy Naczelnej Izby Lekarskiej działające przed dniem wejścia w życie
ustawy stają się organami Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy. Kadencja
tych organów liczy się od dnia ich wyboru na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działający
przed dniem wejścia w życie ustawy stają się Zastępcami Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w rozumieniu ustawy i pełnią funkcję do dnia wyboru
Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na podstawie
ustawy.
4. Uchwały podjęte przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej działające przed
dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc.
5. Rejestry prowadzone przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej przed dniem
wejścia w życie ustawy stają się odpowiednio rejestrami, o których mowa w ustawie.
6. Sprawy prowadzone przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej wszczęte
i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone są przez właściwy
organ Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy, w trybie i na zasadach
określonych w ustawie.
7. Przepisy ustawy stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie ustawy prawomocnym orzeczeniem w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy, o ile przepisy dotychczasowe nie są dla
obwinionego względniejsze.
8. Czynności w sprawach, o których mowa w ust. 7, dokonane na podstawie
przepisów dotychczasowych są skuteczne.