Uchwalenie: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Wejscie w życie: 21 listopada 2000
Ostatnia Zmiana: 1 września 2017
Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Art. 3. 1. Grupa producentów rolnych, zwana dalej „grupą”, prowadzi
działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:
1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego
dalej „produktem”, lub grupy produktów w celach określonych w art. 2;
2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej „aktem
założycielskim”, spełniających wymagania określone w art. 4;
3) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami
grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu,
zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
a) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:
– na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym
zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w
zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na
podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy
stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej
będącej członkiem grupy;
4) coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów
wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej
członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży
produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące
jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania
produktów do sprzedaży;
6) każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz
sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie
produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
7) każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego
produktu lub grupy produktów.
2. (uchylony)

Art. 3a. Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:
1) wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy
produktów spełniają wymagania określone w art. 2;
2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2;
3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków
grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4;
4) jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów
wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej
członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów
spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów;
5) określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji
produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz
sposoby przygotowania ich do sprzedaży;
6) każdy z producentów wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności grupy
produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez
siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona;
7) każdy z producentów wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy
w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

Art. 3b. Warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3a pkt 6, nie
stosuje się, w przypadku gdy brak produkcji jest spowodowany działaniem siły
wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2
ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania
nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78,
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549).
Art. 4. 1. Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych
przepisach powinien zawierać w szczególności:
1) zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania
członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się
od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7, nie może być krótszy niż
trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy
powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem
danego roku działalności grupy;
2) zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością;
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości
sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została
powołana, a są sprzedawane poza grupą;
6) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, o którym mowa w
art. 5, jeżeli będzie on utworzony;
7) sankcje wobec członka grupy, który:
a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,
b) nie spełnia warunków określonych w art. 2 i art. 3 albo art. 2 i art. 3a.
1a. Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy
co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie
dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków
określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich.
2. W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia
dotyczące w szczególności:
1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji;
2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego;
3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu;
4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy
produktów.
Art. 8. 1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której
mowa w art. 3, zawiera:
1) nazwę i siedzibę grupy;
2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej
aktem założycielskim;
3) oznaczenie produktu lub grupy produktów;
4) listę członków grupy;
5) numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w
art. 3a, zawiera:
1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 5;
2) listę członków grupy, o których mowa w art. 3a pkt 1.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) (uchylony)
2) akt założycielski grupy;
3) plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2,
zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na
formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie
internetowej Agencji;
4) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku,
gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie
produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) (uchylony)
2) akt założycielski grupy;
3) plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2,
zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na
formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie
internetowej Agencji;
4) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku,
gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie
produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona.
5. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się
w terminie do 3 miesięcy przed zakończeniem danego roku działalności grupy,
którego dotyczy zmiana.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera nazwę, siedzibę i adres grupy
oraz określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich
uzasadnieniem.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego;
2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną
postacią elektroniczną;
3) informację o numerze grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. (uchylony)
9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym
mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3, mając na względzie ujednolicenie zakresu
informacji zawartych w planie biznesowym oraz sposobu jego tworzenia, a także
zapewnienie właściwego funkcjonowania grup w zakresie realizacji przez nie
celów określonych w art. 2.
Art. 12. 1. Nadzór nad działalnością grupy sprawuje dyrektor oddziału
regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ramach sprawowanego nadzoru
przeprowadza kontrole w zakresie:
1) poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we
wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1, i planie biznesowym, o którym mowa
w art. 8 ust. 3 pkt 3, lub wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 2, i planie
biznesowym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 3;
2) spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 lub art. 3a oraz w
przepisach wydanych na podstawie art. 6;
3) realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 lub w art.
8 ust. 4 pkt 3.
2a. Kontrole, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 – przeprowadza się przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 7 ust.
1 pkt 1;
2) pkt 2 i 3 – przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania
decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1.
3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne
upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania
czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich
wykonywania.
5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo
do:
1) wstępu na teren nieruchomości należących do grupy;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
kontroli;
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych
dokumentów.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności
protokół.
8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz
kontrolowany.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego
protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w
protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.
10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi
w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić
dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji umotywowane zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w protokole.
11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności
kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w
upoważnieniu.
12. Prezes Agencji przekazuje, raz na kwartał, ministrowi właściwemu do
spraw rynków rolnych zbiorcze zestawienie informacji o przeprowadzonych
kontrolach oraz informację o sposobie realizacji przez grupę zaleceń lub wniosków
– w przypadku ich sformułowania.