Uchwalenie: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Wejscie w życie: 1 stycznia 2014
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2021
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Art. 3. 1. Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób
bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do
przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od
surowców do towarów przetworzonych.
2. Za opakowanie uważa się:
1) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, bez
uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem
wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia,
spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz
niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu
w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
2) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1:
a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,
b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub
przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;
3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy,
spełniające funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, z tym że element
pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa
się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część
produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych
z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za
opakowanie, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego uznawania wyrobów za
opakowanie.
Art. 8. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dokumencie:
a) DPR – rozumie się przez to dokument potwierdzający recykling odpadów
opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich
recyklingu,
b) DPO – rozumie się przez to dokument potwierdzający inny niż recykling
proces odzysku odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych
odpadów i sposób ich odzysku,
c) EDPR – rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio
eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę
odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym
określający masę tych odpadów,
d) EDPO – rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio
eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę
odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling
procesowi odzysku, w tym określający masę tych odpadów;
2) eksporcie odpadów opakowaniowych – rozumie się przez to wywóz odpadów
opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi
lub innemu niż recykling procesowi odzysku;
3) eksporcie opakowań – rozumie się przez to wywóz opakowań z terytorium kraju
na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
4) eksporcie produktów w opakowaniach – rozumie się przez to wywóz produktów
w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej;
5) imporcie opakowań – rozumie się przez to przywóz opakowań na terytorium
kraju z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu;
6) imporcie produktów w opakowaniach – rozumie się przez to przywóz produktów
w opakowaniach na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu;
7) marszałku województwa – rozumie się przez to:
a) marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania odpowiednio przedsiębiorcy:
– wprowadzającego opakowania,
– wprowadzającego produkty w opakowaniach,
– eksportującego opakowania,
– dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
– eksportującego produkty w opakowaniach,
– dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów
w opakowaniach,
– będącego organizacją odzysku opakowań,
– eksportującego odpady opakowaniowe,
– dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych,
b) marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia
działalności w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu
odzysku odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorcę prowadzącego
recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych,
ba) marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty
recyklingowej, o której mowa w art. 40a,
c) Marszałka Województwa Mazowieckiego – w przypadku gdy
przedsiębiorca, o którym mowa w lit. a, nie posiada siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium kraju;
8) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to opakowania wycofane
z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji
opakowań;
8a) oksydegradowalnych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się
przez to torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających
dodatki, które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na
mikrofragmenty;
9) opakowaniu wielokrotnego użytku – rozumie się przez to opakowanie
posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na
jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie
zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów
pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie
opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy
przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku;
10) opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez to opakowanie wykonane
co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie
lub za pomocą prostych metod mechanicznych;
11) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424);
12) przedsiębiorcy:
a) dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
– rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych, który w ramach tej działalności wystawia dokumenty
EDPR lub dokumenty EDPO,
b) eksportującym odpady opakowaniowe – rozumie się przez to przedsiębiorcę
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie eksportu odpadów
opakowaniowych, który w ramach tej działalności wystawia dokumenty
EDPR lub dokumenty EDPO,
c) prowadzącym recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych, który w ramach tej działalności wystawia dokumenty DPR lub dokumenty DPO;
13) publicznej kampanii edukacyjnej – rozumie się przez to każde działanie mające
na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące
informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi,
możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych
z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi,
dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów
opakowaniowych, w tym kampanie prowadzone w środkach masowego
przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz
imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym;
14) środkach niebezpiecznych – rozumie się przez to:
a) (uchylona)
b) substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego
i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, z późn. zm.) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub
jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B,
działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność
ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1
i 2, lub
c) środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej
w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska
wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na
toksyczność przewlekłą w kategoriach 1 i 2 na podstawie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;
15) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15a) torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się przez to torby na
zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego,
które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do
których zalicza się:
a) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej
50 mikrometrów,
b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału
poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych
lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga
to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
c) pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału
równej 50 mikrometrów i większej;
15b) tworzywie sztucznym – rozumie się przez to polimer w rozumieniu
art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy;
16) wewnątrzwspólnotowej dostawie odpadów opakowaniowych – rozumie się
przez to wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku;
17) wewnątrzwspólnotowej dostawie opakowań – rozumie się przez to wywóz
opakowań z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej;
18) wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów w opakowaniach – rozumie się
przez to wywóz produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
19) wewnątrzwspólnotowym nabyciu opakowań – rozumie się przez to przywóz
opakowań na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu;
20) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach – rozumie się
przez to przywóz produktów w opakowaniach na terytorium kraju z terytorium
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do
obrotu;
21) wielokrotnym użyciu – rozumie się przez to każde działanie, w trakcie którego
opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego
zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego
było pierwotnie przeznaczone;
22) wprowadzającym opakowania – rozumie się przez to przedsiębiorcę:
a) wytwarzającego opakowania,
b) importującego opakowania,
c) dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
d) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;
23) wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to
przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:
a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym
oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 286 i 288), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub
nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę
i wprowadzającego je do obrotu,
c) prowadzącego:
– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej
powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych
jednostkach,
– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni
handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych
jednostkach;
24) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne
udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na
terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu
uważa się także:
a) import opakowań,
b) import produktów w opakowaniach,
c) wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
d) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach
– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Art. 8a. Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego zalicza się
do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich toreb na zakupy z
tworzywa sztucznego lub pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,
zgodnie z kryteriami określonymi w art. 8 pkt 15a.
Art. 11. 1. Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość
i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania
opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby:
1) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających
zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi;
2) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu
sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg,
z wyłączeniem opakowań określonych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 4.
2. Wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość
i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania
opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość
i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do
spełnienia funkcji opakowania, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz zapewnienia
poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika.
3. Wprowadzający opakowania jest obowiązany wprowadzać do obrotu
opakowania projektowane i wykonane w sposób umożliwiający:
1) ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo
2) przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo
3) inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling.
4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
opakowania, do których nie stosuje się wymagań określonych w ust. 1 pkt 2, kierując
się właściwościami fizycznymi i składem chemicznym opakowań, a także ryzykiem
powstania zagrożeń dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.
5. Minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą uzyskania
wiarygodnych i powtarzalnych wyników, określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego
w opakowaniach.
Art. 17. 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany
zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego
rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak
opakowania, w których wprowadził produkty, z uwzględnieniem art. 18.
2. Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym
mowa w ust. 1, samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań,
której zlecił jego wykonanie.
3. Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek,
o którym mowa w ust. 1, samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym
recyklingowi:
1) wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub
2) odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego
rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe
z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.
4. Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego
produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod
rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub
kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do
obrotu w danym roku kalendarzowym.
5. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać
organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez
nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego
do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach oraz
o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących
podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.
6. W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych,
o których mowa w ust. 5, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany
do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów
w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań, a które
wprowadził do obrotu w roku stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu odzysku
i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.
7. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku
opakowań mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie
gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów.
8. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku
opakowań są obowiązani przechowywać umowy, o których mowa w ust. 4, przez
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.
Art. 18. 1. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest
obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling,
odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający
środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować
system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych
po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.
2. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest
obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego
jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1, oraz do
odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.
3. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach wykonuje obowiązki,
o których mowa w ust. 1, samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia,
o którym mowa w art. 25.
4. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić
wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami
opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów.
4a. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach samodzielnie
wykonujący obowiązki, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić poziom
odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych
co najmniej w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 25 ust. 4.
5. Przepisy ust. 14 stosuje się także do wprowadzającego produkty
w opakowaniach wielomateriałowych.
6. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia,
rodzaje substancji chemicznych i ich mieszanin, których nie uznaje się za środki
niebezpieczne, kierując się specyfiką tych środków oraz brakiem zagrożenia dla życia
lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
Art. 19. 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany
prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.
2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według wyboru wprowadzającego
produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem
organizacji odzysku opakowań.
3. Obowiązek określony w ust. 1, przeniesiony przez wprowadzającego produkty
w opakowaniach na organizację odzysku opakowań, uznaje się za wykonywany
w ramach art. 31 ust. 1.
4. Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując
obowiązek określony w ust. 1:
1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne
lub
2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy
marszałka województwa
– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu
w poprzednim roku kalendarzowym.
4a. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań
wprowadzonych do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach wartość netto
opakowań wprowadzonych do obrotu ustala się na podstawie wartości netto
podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego
rodzaju dostępnych na terytorium kraju.
4b. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu
gromadzenia środków przekazywanych zgodnie z ust. 4 pkt 2.
4c. Środki przekazywane zgodnie z ust. 4 pkt 2 powiększone o przychody
z oprocentowania rachunku bankowego, marszałek województwa przekazuje,
w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.
6. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje
obowiązek określony w ust. 1, składa sprawozdanie o wysokości środków
przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Art. 20. 1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia
31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej
w załączniku nr 1 do ustawy, z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do porozumienia, o którym mowa w art. 25.
2. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku
kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów
opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku
oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku
kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego
rodzaju, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok
w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.
4. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić w osiągniętych
poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań, o których mowa
w załączniku nr 1 do ustawy, odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw
domowych co najmniej w wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, roczne
poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw
domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać
w osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych, biorąc pod uwagę
potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwiększenia jego efektywności oraz konieczność realizacji zobowiązań
międzynarodowych.
Art. 23. 1. Masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami ustala
się w oparciu o ewidencję, o której mowa w art. 22 ust. 1.
2. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach nie prowadzi
ewidencji, o której mowa w art. 22 ust. 1, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje
o masie opakowań, w których wprowadził on do obrotu produkty, marszałek
województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie
wszelkich dostępnych informacji, a w razie ich braku – szacunkowo.
3. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż
recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się
w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO.
3a. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządza się za pośrednictwem
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, zwanej dalej „BDO”.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są sporządzane przez
przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych na wniosek złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przez wprowadzającego produkty w
opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu
gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.
4a. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, w przypadku organizacji samorządu
gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich
wprowadzających produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja.
5. W przypadku odpadów opakowaniowych
pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokument DPO i dokument
DPR są sporządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż
recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na złożony, za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wniosek:
1) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo
2) prowadzącego instalację komunalną, albo
3) podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
albo
4) gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
6. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces
odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany sporządzić dokument DPO
lub dokument DPR, w przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w
ust. 5 przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem
innego posiadacza odpadów do recyklingu lub innego niż recykling procesu
odzysku, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, został złożony nie później
niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe
zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.
6a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający
produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja
samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca
określony w ust. 5, w tym również ci, którzy nie przekazali odpadów
opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, złożyli
wniosek o sporządzenie dokumentu DPO lub dokumentu DPR, nie później
jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe
zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,
przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku
odpadów opakowaniowych może sporządzić ten dokument.
7. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces
odzysku odpadów opakowaniowych sporządza dokumenty, o których mowa w
ust. 3, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich sporządzenie.
8. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja
odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa
w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5 zlecą posiadaczowi odpadów
przekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling
procesu odzysku, wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, składa w ich imieniu
posiadacz odpadów.
9. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces
odzysku odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w
ust. 3, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wprowadzającemu
produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, albo organizacji
samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz marszałkowi
województwa.
10. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces
odzysku odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o których mowa w
ust. 3, podmiotom wskazanym w ust. 9, w terminie określonym w ust. 7.
10a. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z
gospodarstw domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż
recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych udostępnia dokumenty, o
których mowa w ust. 3, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
wnioskodawcy określonemu w ust. 5, w terminie określonym w ust. 7.
10b. Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia dokumenty, o których
mowa w ust. 10a, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym
odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling
procesu odzysku, wpisując w nich wprowadzającego produkty w opakowaniach,
organizację odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego, o
której mowa w art. 25 ust. 1, i niezwłocznie udostępnia, za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO, wpisanemu podmiotowi oraz marszałkowi
województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez
prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych.
11. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach w ramach
wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje recyklingu lub innego niż recykling
procesu odzysku odpadów opakowaniowych, masę odpadów opakowaniowych
poddanych przez niego recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku
oraz sposób ich odzysku i recyklingu ustala się w oparciu o prowadzoną przez niego
ilościową i jakościową ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
12. (uchylony)
12a. Dokument DPO i dokument DPR zawierają odpowiednio:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, podmiotu, dla którego przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, podmiotu wnioskującego o sporządzenie dokumentu;
3) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, podmiotu prowadzącego recykling albo inny niż recykling
proces odzysku;
4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu
albo innego niż recykling procesu odzysku z podziałem na poszczególne ich
rodzaje oraz na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych
źródeł niż gospodarstwa domowe, a także o sposobie ich recyklingu albo
innego niż recykling procesu odzysku, o numerze karty przekazania
odpadów potwierdzającej ich przyjęcie oraz o kwartale, w którym zostały
przyjęte.
13. (uchylony)
Art. 24. 1. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu
odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling
procesowi odzysku ustala się w oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo
dokument EDPO.
1a. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzane przez
przedsiębiorcę:
1) eksportującego odpady opakowaniowe,
2) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
– na wniosek złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przez
wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań
lub organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.
2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku organizacji samorządu
gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich
wprowadzających produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzane na podstawie
dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza
obszar celny Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż
recykling procesowi odzysku albo na podstawie faktury potwierdzającej
wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich
recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz na podstawie
dokumentu dotyczącego transgranicznego przemieszczania odpadów
określonego w załączniku IA, IB lub VII do rozporządzenia (WE)
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1,
z późn. zm.).
4. Przedsiębiorca jest obowiązany sporządzić dokumenty, o których mowa
w ust. 1, w przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach,
organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego,
o której mowa w art. 25 ust. 1, przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio
lub za pośrednictwem innego posiadacza odpadów odpowiednio do eksportu
odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony nie
później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady
opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu odpadów
opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych.
4a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający
produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja
samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również ci,
którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych odpowiednio do eksportu
odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych, złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu EDPO lub
dokumentu EDPR, nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w
którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu
odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
opakowaniowych, przedsiębiorca może sporządzić ten dokument.
5. Przedsiębiorca sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 1, w
terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich sporządzenie, dołączając do nich
kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one
sporządzone.
6. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe dołącza do dokumentów,
o których mowa w ust. 1, oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane
recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach
spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na
terytorium kraju.
7. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja
odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do eksportu odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
odpadów opakowaniowych, wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa w ich imieniu
posiadacz odpadów.
8. Przedsiębiorca sporządzający dokumenty, o których mowa w ust. 1,
udostępnia je, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
wprowadzającemu produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań
albo organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz
marszałkowi województwa.
9. Przedsiębiorca sporządzający dokumenty, o których mowa w ust. 1,
udostępnia je podmiotom wskazanym w ust. 8, w terminie określonym w ust. 5.
10. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku
opakowań oraz organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25
ust. 1, są obowiązani przechowywać dokumenty celne i faktury, o których mowa
w ust. 3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty
dotyczą.
10a. Dokument EDPO i dokument EDPR zawierają odpowiednio:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, podmiotu, dla którego przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, eksportera odpadów opakowaniowych albo
wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odbiorcy
odpadów;
4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu
albo innego niż recykling procesu odzysku z podziałem na poszczególne ich
rodzaje oraz na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych
źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich recyklingu
albo innego niż recykling procesu odzysku oraz o kwartale, w którym zostały
przekazane.
11. (uchylony)
Art. 25. 1. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę
przedsiębiorców wprowadzających:
1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin
– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia
i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po
środkach niebezpiecznych.
2. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, mogą na równych zasadach
przystępować do już zawartych porozumień.
3. Porozumienie określa w szczególności:
1) cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia
poziomy odzysku i recyklingu;
2) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej
kontroli;
3) sposób finansowania realizacji porozumienia;
4) warunki rozwiązania porozumienia.
4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych
oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej
których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu, kierując się kosztami
utworzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, mocami przerobowymi istniejących
i planowanych instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi.
5. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, podlega wykluczeniu
z porozumienia w razie niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz
porozumienia.
5a. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazać
organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, wszelkie niezbędne
dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje
o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym
produktach w opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach
w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu
zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.
5b. W przypadku nieprzekazania organizacji samorządu gospodarczego, o której
mowa w ust. 1, danych, o których mowa w ust. 5a, wprowadzający, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu
do produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji samorządu
gospodarczego, o której mowa w ust. 1, a które wprowadził do obrotu w roku
stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie
z art. 20 ust. 2 lub 3.
6. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, jest
obowiązana, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi
województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu raport obejmujący
informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy.
7. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
raportu, o którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia zbierania
i przetwarzania informacji dotyczących funkcjonowania porozumienia.
8. Marszałek województwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
obsługującego go urzędu:
1) porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu, niezwłocznie po zawarciu albo
rozwiązaniu porozumienia;
2) informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień – w terminie do dnia
30 kwietnia każdego roku.
9. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw klimatu
o zawartych porozumieniach oraz o ich rozwiązaniu.
10. W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte
w terminie, wprowadzający, o których mowa w ust. 1, będący jego stronami są
obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy odpadów
opakowaniowych brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów
odzysku i recyklingu liczonej w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do
obrotu przez danego przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej określonej
dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym cele te nie
zostały osiągnięte.
10a. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, przekazuje
reprezentowanym przez nią wprowadzającym, o których mowa w ust. 1, informacje
o wysokości opłaty produktowej, do której wniesienia są obowiązani poszczególni
wprowadzający.
11. Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest
marszałek właściwy ze względu na siedzibę organizacji samorządu gospodarczego,
o której mowa w ust. 1, a w przypadku braku siedziby na terytorium kraju – Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
Art. 26. 1. Minister właściwy do spraw klimatu może zawierać porozumienia z:
1) przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach w zakresie
utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych;
2) przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych
wielokrotnego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu
opakowaniami jednostkowymi wielokrotnego użytku.
2. Porozumienie zawiera listę podmiotów będących sygnatariuszami
porozumienia oraz określa w szczególności:
1) cele i termin realizacji porozumienia;
2) sposób finansowania porozumienia, w tym finansowania odbierania opakowań
w jednostkach handlu detalicznego;
3) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej
kontroli;
4) przypadki:
a) wykluczenia podmiotu z porozumienia,
b) rozwiązania porozumienia.
3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mogą, na równych zasadach,
zawierać porozumienia oraz przystępować do już zawartych porozumień.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani w terminie do dnia
15 marca każdego roku przedstawić ministrowi właściwemu do spraw klimatu raport
obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok
kalendarzowy wraz z listą podmiotów uczestniczących w porozumieniu.
5. Minister właściwy do spraw klimatu zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej obsługującego go urzędu:
1) porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu, niezwłocznie po zawarciu albo
rozwiązaniu porozumienia;
2) informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień – w terminie do dnia
30 kwietnia każdego roku.
Art. 40. W sprawach dotyczących opłat produktowych oraz dodatkowych opłat
produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.), z tym że
uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego
przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany
pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na
zakupy z tworzywa sztucznego.

Art. 40b. 1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę
torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki
określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa
w art. 40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia toreb na zakupy
z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko,
a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.

Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek
bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Art. 40ca. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu
detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających torby na zakupy
z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej,
marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty
recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym,
w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.
2. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa
ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości
odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.
3. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Art. 40cb. 1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy
w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz
dodatkowej opłaty recyklingowej.
2. Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej,
powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o
dochody, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa przekazuje na rachunek
dochodów budżetu państwa, w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym
wpłynęły.
3. Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej
w wysokości 1% stanowią dochody budżetu samorządu województwa
z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz
dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych
opłat.

Art. 40d. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej
opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Art. 40e. Minister właściwy do spraw klimatu sporządza i przekazuje Komisji
Europejskiej sprawozdanie o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa
sztucznego w danym roku kalendarzowym.

Art. 40f. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte
opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych
i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym
roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.
2. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte
opłatą recyklingową, prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, oddzielnie dla
poszczególnych jednostek.
3. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego jest
obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1,
przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
Art. 45. 1. Przedsiębiorca:
1) wprowadzający opakowania,
2) eksportujący opakowania,
3) eksportujący produkty w opakowaniach,
4) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
5) wprowadzający produkty w opakowaniach
– jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne
sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji
odzysku opakowań.
3. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi
województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili
jej sporządzenie sprawozdania.
4. Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest
obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie dane niezbędne do
prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania.
5. Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonujący obowiązek
określony w art. 17 ust. 1 za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie
przekazał tej organizacji informacji o wszystkich wprowadzonych przez siebie do
obrotu produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu
odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, jest obowiązany sporządzić
i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów
w opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań,
na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Art. 45a. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1,
jest obowiązana sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie,
na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, oddzielnie dla każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach,
którego ta organizacja reprezentuje.
Art. 53. 1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy w zakresie objętym jego właściwością.
2. Marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę
przedsiębiorców:
1) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych;
2) eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.
2a. W przypadku wykazania w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 49,
istotnych nieprawidłowości marszałek województwa niezwłocznie przeprowadza
kontrolę przedsiębiorcy.
3. Marszałek województwa może upoważnić do przeprowadzenia kontroli
pracowników urzędu marszałkowskiego.
4. Przy wykonywaniu kontroli kontrolujący jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których jest wykonywana działalność
gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200 – na pozostały teren, zgodnie z celem
i zakresem kontroli;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności
kontrolnych, w tym powołania eksperta;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i żądania wyjaśnień
od osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających
związek z kontrolą, w tym dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji
operacji gospodarczych oraz ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także
dokumentacji technicznej instalacji do przetwarzania odpadów.
4a. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, w wyniku kontroli
przeprowadzonej na podstawie ust. 2 lub 2a, marszałek województwa unieważnia,
w drodze decyzji wydawanej z urzędu, dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR,
wobec których wykazano niezgodność informacji dotyczących zagospodarowania
odpadów opakowaniowych zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym.
4b. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań,
organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub
wnioskodawca określony w art. 23 ust. 5, którym zostały przekazane dokumenty
DPO, DPR, EDPO lub EDPR, które zostały unieważnione, są obowiązani do złożenia
skorygowanego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym decyzja,
o której mowa w ust. 4a, stała się ostateczna.
4c. W przypadku złożenia skorygowanego sprawozdania na podstawie ust. 4b
organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, informuje
wprowadzających produkty w opakowaniach, których reprezentuje, o wysokości
opłaty produktowej, do której wniesienia są obowiązani poszczególni wprowadzający.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę
przepisów ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło
nastąpić, marszałek województwa występuje do innych organów kontroli,
w szczególności wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego organu
Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji, o podjęcie odpowiednich działań
będących w ich kompetencji, przekazując dokumentację sprawy.
6. Marszałek województwa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw klimatu oraz GłównemuInspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia
15 lutego każdego roku, informację o wynikach kontroli przeprowadzonych
w poprzednim roku kalendarzowym wraz z wnioskami, w tym planowanymi
działaniami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

Art. 53a. Marszałkowie województw współpracują ze sobą przy wykonywaniu
przepisów ustawy, w szczególności marszałek województwa, który nie jest właściwy
do:
1) przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, może
zwrócić się do właściwego marszałka województwa o przeprowadzenie kontroli
przedsiębiorcy;
2) wykreślenia z rejestru, może zwrócić się do właściwego marszałka województwa
o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.
Art. 56. 1. Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej „karą pieniężną”,
podlega ten, kto:
1) nie będąc wpisanym do rejestru:
a) sporządza dokumenty DPR,
b) sporządza dokumenty DPO,
c) sporządza dokumenty EDPR,
d) sporządza dokumenty EDPO;
2) wbrew przepisowi art. 11 ust. 1 nie ogranicza ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań
oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby:
a) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach
stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi,
b) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu
sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg;
3) wbrew przepisowi art. 11 ust. 2 nie ogranicza ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań
oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość
i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do
spełnienia funkcji opakowania, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika;
4) wbrew przepisowi art. 11 ust. 3 wprowadza do obrotu opakowania projektowane
i wykonane w sposób uniemożliwiający:
a) ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo
b) przynajmniej ich recykling – jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie,
albo
c) inną niż recykling formę ich odzysku – jeżeli nie jest możliwy ich recykling;
4a) wbrew przepisowi art. 14 stosuje opakowania niespełniające wymagań,
o których mowa w art. 11;
5) wbrew przepisowi art. 17 ust. 5 nie przekazuje organizacji odzysku opakowań,
z którą zawarł umowę, wszelkich niezbędnych danych pozwalających na
realizację przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o wszystkich
wprowadzonych w danym roku kalendarzowym do obrotu produktach
w opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach
w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku
i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3;
6) wbrew przepisowi art. 18 ust. 2 nie finansuje kosztów zbierania odpadów
opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony
roślin przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego albo nie odbiera na własny koszt tych odpadów;
7) wbrew przepisowi art. 19 ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznacza
na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na odrębny rachunek
marszałka województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań
wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym;
8) wbrew przepisowi art. 22 ust. 1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje
o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku
kalendarzowym;
9) wbrew przepisom art. 23 ust. 4 lub 5 i art. 24 ust. 2 nie sporządza:
a) dokumentu DPR,
b) dokumentu DPO,
c) dokumentu EDPR,
d) dokumentu EDPO
– albo sporządza dokument nierzetelnie;
10) wbrew przepisom art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9
nie udostępnia marszałkowi województwa:
a) dokumentu DPR,
b) dokumentu DPO,
c) dokumentu EDPR,
d) dokumentu EDPO;
10a) wbrew przepisowi art. 23 ust. 8 nie składa w imieniu wprowadzającego produkty
w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, organizacji samorządu
gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawcy określonego
w art. 23 ust. 5, wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 4 lub 5;
10b) wbrew przepisowi art. 24 ust. 7 nie składa w imieniu wprowadzającego produkty
w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu
gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, wniosku, o którym mowa
w art. 24 ust. 2;
10c) wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 nie pobiera opłaty recyklingowej od
nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego;
11) wbrew przepisowi art. 41 prowadzi dystrybucję produktów w opakowaniach
wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,
który nie jest wpisany do rejestru, z wyjątkiem produktów w opakowaniach,
które zostały wprowadzone do obrotu przez tego wprowadzającego przed dniem
wykreślenia go z rejestru;
12) wbrew przepisowi art. 42 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego, sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom
tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
a) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu,
odpadów opakowaniowych,
b) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
c) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży;
13) wbrew przepisowi art. 43 ust. 1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub
hurtowego, nie przyjmuje od użytkowników odpadów opakowaniowych po
środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin;
14) wbrew przepisowi art. 44 prowadząc jednostkę handlu detalicznego
o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 nie prowadzi na własny koszt
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach
w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według
rodzajów opakowań, z których powstały odpady;
15) wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 nie przeprowadza audytu w terminie określonym
w art. 46 ust. 2;
16) wbrew przepisowi art. 46 ust. 3 nie przeprowadza audytu w terminie określonym
w tym przepisie.
2. Karze pieniężnej podlega także organizacja odzysku opakowań, która wbrew
przepisowi art. 31 ust. 1 pkt 1, nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co
najmniej 5% przychodów uzyskanych z przejęcia obowiązków określonych
w art. 17 ust. 1.