Uchwalenie: Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
Wejscie w życie: 7 luty 1989
Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020
Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
Art. 4. 1. Fundusz założycielski zwiększają przekazane z budżetu państwa
dotacje na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, a także inne środki przekazane
przez organ założycielski lub przez Skarb Państwa przedsiębiorstwu.
2. (uchylony)
3. Jeżeli przedsiębiorstwo w wykonaniu prawomocnych decyzji i orzeczeń
wydanych przez właściwe organy na podstawie odrębnych ustaw nieodpłatnie
przekazało osobom prawnym lub osobom fizycznym część swego mienia w postaci
środków trwałych, dokonuje zmniejszenia funduszu założycielskiego, z zastrzeżeniem
ust. 6 i 7.
4. Jeżeli nieodpłatne przekazanie, w wypadkach przewidzianych w ust. 3,
następuje na rzecz przedsiębiorstwa państwowego, dokonuje ono zwiększenia swego
funduszu założycielskiego o wartość równą kwocie zmniejszenia funduszu
założycielskiego dokonanego przez przedsiębiorstwo przekazujące.
4a. Przedsiębiorstwo otrzymujące środki trwałe w wypadku, o którym mowa
w ust. 9, powiększa swój fundusz założycielski o wartość równą kwocie zmniejszenia
funduszu założycielskiego dokonanego przez przedsiębiorstwo przekazujące.
5. Fundusz założycielski ulega zmniejszeniu o kwoty zapłacone z tytułu
nabytych na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. poz. 127, z późn. zm.) budynków
i lokali, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Zmniejszenie funduszu założycielskiego w wypadkach przewidzianych
w ust. 3, 5, 9 i 10 następuje wyłącznie w sytuacji, gdy przekazane mienie w postaci
środków trwałych lub nabyte budynki i lokale stanowiły podstawę ustalenia tego
funduszu.
7. Kwotę zmniejszenia funduszu założycielskiego w wypadkach przewidzianych
w ust. 3, 5, 9 i 10 ustala się mnożąc wartość przekazanych środków trwałych lub
nabytych budynków i lokali przez współczynnik udziału funduszu założycielskiego
w łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, według
stanu na dzień 1 stycznia (po przeszacowaniu) roku, w którym mienie to zostało
nieodpłatnie przekazane lub nabyte.
8. Fundusz założycielski przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej zmniejsza
się o kwotę umorzenia wartości domów mieszkalnych.
9. Fundusz założycielski ulega zmniejszeniu w wypadku dokonania darowizny,
zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych, posiadanych budynków i budowli oraz infrastruktury technicznej
w zakresie urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych (elektrycznych i gazowych),
wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, innemu
przedsiębiorstwu państwowemu, pod warunkiem przejęcia przez to przedsiębiorstwo
odpowiedniej części funduszu założycielskiego ustalonej zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 6 i 7.
10. Jeżeli przedsiębiorstwo dokonuje darowizny, zgodnie z art. 46a ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych, na rzecz jednostek budżetowych lub gmin
(związków gmin) budynków i budowli, w których funkcjonują szkoły, szpital
i przychodnie przyzakładowe, hotele robotnicze oraz infrastruktury technicznej
w zakresie urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych (elektrycznych i gazowych),
wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, to może
pomniejszyć fundusz założycielski zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 i 7.