Uchwalenie: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych
Wejscie w życie: 8 stycznia 2009
Ostatnia Zmiana: 1 października 2017
Ustawa o emeryturach kapitałowych
Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emeryturę, do której Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ustalił prawo na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z
2018 r. poz. 138 i 357);
2) (uchylony)
3) fundusz emerytalny – fundusz, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
4a) członek otwartego funduszu emerytalnego – osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo
w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z
2018 r. poz. 138) lub której środki są ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art.
40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę
fizyczną, której środki zgromadzone na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym zostały
przekazane z tego funduszu na subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
5) kwota dodatku pielęgnacyjnego – kwotę, o której mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
6) (uchylony)
7) renta – rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił Zakład
Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie odrębnych przepisów.
8) (uchylony)
9) (uchylony)
10) (uchylony)