Uchwalenie: Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Wejscie w życie: 27 luty 2007
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2021
Ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Art. 3. 1. Spółka może być zawiązana i działa w formie spółki akcyjnej.
2. Zawiązując spółkę minister właściwy do spraw transportu obejmuje,
w imieniu Skarbu Państwa, wszystkie akcje.
3. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i jest
pokrywany wkładem pieniężnym lub aportem, przy czym wkład pieniężny nie
może być niższy niż 500 000 zł.
4. Akcje spółki są imienne.
5. (uchylony)
6. Minister właściwy do spraw transportu ustala statut spółki.
7. (uchylony)
8. Zarząd spółki składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób. Członków
zarządu spółki powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu spośród
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
zarządzania, finansów, drogownictwa lub transportu drogowego.
9. Rada nadzorcza spółki jest powoływana i odwoływana przez ministra
właściwego do spraw transportu i składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż
7 członków. W skład rady nadzorczej spółki wchodzi po jednej osobie
wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.
10. Oświadczenia woli składane spółce przez Skarb Państwa wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisu art. 303
§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 505) nie stosuje się.
11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spółki stosuje się przepisy
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Art. 4. 1. Celem działalności spółki jest przygotowanie lub realizacja
przedsięwzięcia drogowego.
2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1, przez:
1) budowę, przebudowę, remont, utrzymanie lub ochronę dróg, w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
1a) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu elektronicznego
poboru opłat elektronicznych, o którym mowa w art. 13i ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) wykonywanie obowiązków zarządcy drogi w zakresie ustalonym w art. 20
pkt 27 i 920 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
3) sporządzanie dokumentacji do decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi,
o ustaleniu lokalizacji autostrady, o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na użytkowanie,
a także innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania lub realizacji
przedsięwzięcia drogowego;
4) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 3;
5) nabywanie nieruchomości pod drogi w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa;
6) gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi lub zajętymi pod drogi
w zakresie określonym w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1;
7) pobieranie opłat za przejazd autostradą, o których mowa w ustawie z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123);
8) pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane
w ciągach dróg krajowych;
8a) (uchylony)
9) organizację finansowania powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego;
10) inną działalność bezpośrednio związaną z przygotowaniem lub realizacją
powierzonego spółce przedsięwzięcia drogowego, nienaruszającą zasad
wolnej konkurencji.
3. Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za wykonanie
powierzonego jej przedsięwzięcia drogowego, z wyłączeniem przypadku,
w którym spółce powierzono pobieranie opłat stanowiących jej przychód.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ustala się do wysokości do 3,5%
wartości przedsięwzięcia drogowego uwzględniającej w szczególności wartość
kosztorysową tego przedsięwzięcia.
5. W przypadku powierzenia spółce pobierania opłat, o których mowa
w ust. 2 pkt 7 i 8, w umowie określonej w art. 6 ust. 1, wpływy z tych opłat mogą
stanowić przychód spółki, jeżeli umowa tak stanowi.
6. Zysk spółki po opodatkowaniu spółka przeznacza na finansowanie
realizacji powierzonego przedsięwzięcia drogowego lub przekazuje na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
7. Przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 426 i 492) nie stosuje
się.
Art. 7. Umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, odpowiednio do zakresu
przedsięwzięcia drogowego, określa w szczególności:
1) cel i przedmiot przedsięwzięcia drogowego, z określeniem, które z zadań
wymienionych w art. 4 ust. 2 zostają powierzone spółce;
2) harmonogram przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego;
3) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji
przedsięwzięcia drogowego;
4) łączną wartość środków przewidzianych na przygotowanie lub realizację
przedsięwzięcia drogowego będącego przedmiotem umowy, z podaniem
przewidywanych źródeł ich pochodzenia oraz warunków ich przekazywania
na finansowanie przedsięwzięcia drogowego;
5) szczegółowe warunki realizacji zadań powierzonych spółce;
6) szczegółowe warunki przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad dokumentacji dotyczącej przygotowania lub realizacji
przedsięwzięcia drogowego stanowiącego przedmiot umowy;
7) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości położonych w granicach pasa
drogowego, nabytych przez spółkę lub przejętych od Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad;
8) tytuł prawny do nieruchomości udostępnianych przez spółkę wykonawcom
lub operatorom lub sposób korzystania przez wykonawcę lub operatora z tych
nieruchomości;
9) warunki korzystania przez spółkę z budynków, budowli i innych urządzeń
usytuowanych w granicach pasa drogowego;
10) warunki poboru opłat za przejazd autostradą;
10a) (uchylony)
11) wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia spółki;
12) warunki zwrotu przez spółkę pasa drogowego drogi objętej przedsięwzięciem
drogowym oraz dokumentacji dotyczącej tego przedsięwzięcia na rzecz
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po rozwiązaniu umowy;
13) obowiązki spółki w zakresie określania w umowach zawieranych w związku
z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć drogowych zakresu
odpowiedzialności wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych;
14) zakres odpowiedzialności stron;
15) sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy;
16) warunki zmiany i rozwiązania umowy;
17) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy.

Art. 7a. 1. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych lub
postanowień wydanych na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad dotyczących przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego
stanowiącego przedmiot umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, przechodzą z mocy
prawa na drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, z dniem zawarcia tej umowy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczętych przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i niezakończonych przed dniem zawarcia
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, decyzją administracyjną lub postanowieniem
w miejsce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wstępuje z mocy
prawa drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, z dniem zawarcia tej umowy.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów lub porozumień zawartych
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących
przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia drogowego stanowiącego przedmiot
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1.
4. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia staje się administratorem
danych osobowych, których administratorem był Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, w związku z decyzjami administracyjnymi
i postanowieniami, o których mowa w ust. 1, jak również sprawami, o których
mowa w ust. 2, oraz umowami i porozumieniami, o których mowa w ust. 3.
Art. 8. 1. Przygotowanie lub realizację przedsięwzięcia drogowego
powierzonego spółce, w tym wynagrodzenie spółki, finansuje się:
1) ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalonych w ustawie
budżetowej;
2) ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej;
3) ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie
z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym;
4) z pożyczek lub kredytów zaciąganych przez spółkę lub Skarb Państwa;
5) z emisji obligacji;
6) ze środków własnych spółki;
7) z innych tytułów.
2. Przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia drogowego powierzonego
spółce może być finansowana z wpływów z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 2
pkt 7 i 8, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.
3. Spółce mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz.
1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504).
4. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, są zwolnione z opłat
prowizyjnych.
5. Na zabezpieczenie spłaty kredytów lub pożyczek spółka może dokonywać
na rzecz instytucji kredytujących cesji wpływów z tytułu wykonywania prawa
poboru opłat, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 7 i 8.
6. Jeżeli przedsięwzięcie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
1) uwzględnia się je w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego;
2) spółka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą
sposób i terminy wypłat na rzecz wykonawców przedsięwzięć drogowych ze
środków Krajowego Funduszu Drogowego.