Uchwalenie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Wejscie w życie: 9 marca 2015
Ostatnia Zmiana: 19 września 2020
Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku,
o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.
2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana
przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji
publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.
3. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, z wyłączeniem zaleceń
zawartych w tym świadectwie, umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych
budynkach, o których mowa w ust. 2.
4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą budynku:
1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające
energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż
50 kWh/(m2∙rok).
Art. 7. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach
konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu,
stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię,
mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych
w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji
techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może
być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę
energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku, lub w oparciu o sporządzone dla
jednego z tych budynków świadectwo charakterystyki energetycznej.
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku o jednakowych
rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym
przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia
w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych
w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji
techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może
być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednej z tych części charakterystykę
energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych
odstępstw od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej części budynku, lub w oparciu
o sporządzone dla jednej z tych części świadectwo charakterystyki energetycznej.
Art. 24. 1. Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku
może dokonywać osoba, która posiada:
1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, o których
mowa w ust. 1, na jej wniosek, do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres do korespondencji;
3) adres poczty elektronicznej, o ile osoba wnioskująca posiada taki adres, przy
czym podanie adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe.
4. Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku;
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 1.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, osoba
uprawniona uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony
jest ten wykaz.
Art. 34. 1. Do wykazów osób uprawnionych wpisuje się także osoby świadczące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne, które są uprawnione do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło
z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę
świadczenia usług, na ich wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres do korespondencji;
3) adres poczty elektronicznej, o ile osoba wnioskująca posiada taki adres, przy
czym podanie adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe.
3. Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie o wpisie na listę lub do wykazu osób uprawnionych do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług;
2) oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
4. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.
Art. 38. 1. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, zawiera:
1) określenie organu zajmującego budynek;
2) powierzchnię użytkową budynku zajmowaną przez ten organ;
3) charakterystykę energetyczną budynku.
2. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, nie obejmuje budynków
zajmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony
Państwa, organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 38a. 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w celu realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje w zakresie, w jakim
nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje o ograniczeniu, o którym mowa w ust.
1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa
w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020), minister właściwy
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa przechowuje dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu
polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w poufności.

Art. 38b. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez osobę, której
dane są przetwarzane w związku z realizacją przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
zadań w zakresie:
1) prowadzenia postępowań kontrolnych,
2) prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
3) wpisywania i aktualizacji danych osób uprawnionych do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej oraz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, spełniających wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 17, art. 22, art. 24, art. 27 oraz art. 34, do wykazów
osób uprawnionych,
4) weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli
systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 36
– nie wpływa na realizację zadań w tym zakresie.
Art. 49. 1. Osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków
stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową uzyskane przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 43,
zachowują te uprawnienia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, niewpisane do rejestru, o którym mowa
w art. 5 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, wpisują się, na swój wniosek, do wykazu, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 1.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących
samodzielną całość techniczno-użytkową, określonych w ustawie zmienianej w art. 43
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, wpisane do rejestru, o którym mowa w art.
5 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wpisuje z urzędu do
wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.