Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Wejscie w życie: 30 kwietnia 2018
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2020
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Art. 5. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:
1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data
urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca
takich używa;
2a) oznaczenie „w spadku”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;
3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz
informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
5) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
6) adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres
stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu
są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze
urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
7) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności
adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane
te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej
działalności.
2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:
1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON
spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
3) dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile
są wymagane;
4) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została
zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
6) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
7) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz
o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
8) informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania
upadłościowego oraz dane syndyka;
9) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego
powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
10) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego
w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
11) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu
lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu
w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
12) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową
spółkę kapitałową;
13) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
14) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie
przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
15) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
16) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile
została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
17) data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy;
18) dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany;
19) dane zarządcy sukcesyjnego powołanego na wypadek, gdyby zarządca
sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji
albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do
czynności prawnych, odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia
się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629);
20) informacja o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego i dacie ustanowienia zarządu
sukcesyjnego;
21) informacja o tym, że zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodu:
a) śmierci,
b) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,
c) odwołania,
d) rezygnacji,
e) uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw
– oraz dacie, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodów
wskazanych w lit. a–c i e albo dacie złożenia przez zarządcę sukcesyjnego
oświadczenia o rezygnacji, w przypadku wskazanym w lit. d;
22) informacja o powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego, w przypadkach,
o których mowa w pkt 21 oraz o dacie powołania kolejnego zarządcy
sukcesyjnego;
23) informacja o okresie, na jaki zarząd sukcesyjny został przedłużony przez sąd;
24) informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i dacie wygaśnięcia zarządu
sukcesyjnego.
3. Dane przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 7, 8 i 11,
albo zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 18 i 19, obejmują jego imię
i nazwisko oraz odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 57, a także
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada.
Art. 6. 1. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu
teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis do CEIDG jest dokonany
z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym
następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis, z wyjątkiem art. 10 ust. 5
i 6.
2. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny
przewiduje wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie
przedsiębiorcy albo zmiana wpisu.
3. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa
w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia
o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
4. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:
1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego
albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b;
2) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach
o podatku od towarów i usług;
3) żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji
z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku
o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
opodatkowanej w formie karty podatkowej;
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych,
o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), dokonuje się
wyłącznie w sposób wskazany w przepisach tej ustawy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przedsiębiorca wraz
z wnioskiem o wpis do CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany
danych wykazanych w zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), inne niż te, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i 2.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastosowanie mają terminy,
o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730 i 1018).
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 6, zastosowanie mają
terminy określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622 i 1649), w ustawie
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495 i 1649)
oraz w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351,
1495 i 1571).
9. Dołączone do wniosku o wpis żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany,
o których mowa w ust. 4, stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.
Art. 8. 1. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG został złożony z wykorzystaniem
formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2, system teleinformatyczny
CEIDG przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe
poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848).
2. Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej
z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym,
o którym mowa w art. 3 ust. 2, a następnie:
1) złożony w wybranym urzędzie gminy albo
2) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019
r. poz. 1051) na adres wybranego urzędu gminy.
3. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za
pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada
numeru PESEL okazuje on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport
albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na postać
dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób
akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby
przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych
zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym
następującym po dniu jego otrzymania.
5. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują
upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do
CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu
upoważnień dla tych osób.
6. Wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także żądania, zgłoszenia,
wnioski oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wnioski, o których
mowa w art. 39 ust. 2, podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia.
Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ
gminy. Przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
7. Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy
wniosków o wpis do CEIDG, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa
w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2, a także ich
archiwizacja dokonywana przez organ gminy, o której mowa w ust. 6, jest zadaniem
zleconym z zakresu administracji rządowej.
8. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i
1293 oraz z 2019 r. poz. 622), wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym
w sposób, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają oryginał dokumentu
potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego
notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do
CEIDG składanego przez te osoby w sposób, o którym mowa w ust. 1, dokument ten
dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Art. 10. 1. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.
2. Wnioskiem niepoprawnym jest wniosek:
1) niezawierający danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 lub
2) zawierający dane podlegające wpisowi zgodnie z art. 5, niezgodne z przepisami
prawa, lub
3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, lub
4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkiej działalności gospodarczej, lub
5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub
6) wraz z którym nie złożono oświadczeń, o których mowa w art. 7, lub
7) niepodpisany, lub
8) złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie posiada prawa
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów odrębnych.
3. Dane zgłaszane we wniosku o zmianę wpisu obejmują dane, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 14, oraz dane podlegające zmianie.
4. W zakresie danych niepodlegających wpisowi do CEIDG przepisy
ust. 2 pkt 1, 2 i 7, ust. 3 i ust. 59 oraz art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio do żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3
i 4.
5. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest
niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego
o niepoprawności tego wniosku.
6. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, jest
niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz
wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Przepis art. 36 stosuje się
odpowiednio.
7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1,
jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo jest podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu
jego złożenia.
8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 1, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.
9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 2, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy
poświadczonym przez notariusza.
Art. 15. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
1) zmianę wpisu w CEIDG:
a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1, z wyjątkiem danych w zakresie numeru PESEL, pkt 2, 58, albo
niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu
zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, lub
b) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, 35 i 16
– powstałą po dniu jego dokonania;
2) jego wykreślenie z CEIDG – w przypadku zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 12;
3) zmianę danych zawartych w żądaniach, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2,
niepodlegających wpisowi do CEIDG, w terminach określonych odrębnymi przepisami.
1a. Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG obejmującą wpisanie danych,
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19, przedsiębiorca składa oświadczenie, że
zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie to składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Do wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy
art. 710, art. 12 i art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz
art. 10 ust. 2 pkt 5.
3. Do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy
art. 810 oraz art. 13, z wyłączeniem przepisów art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3, 4
i 6.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej
w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej
z przekształcenia spółki cywilnej.
5. Do zarządcy sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2.
6. Osobie powołanej na zarządcę sukcesyjnego, która zrezygnowała z pełnienia
tej funkcji, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG
obejmującą wykreślenie jej danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19.
Art. 19. 1. CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia
następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we
wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, chyba że przedsiębiorca
złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej wskazujący inny dzień.
1a. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpisowi z urzędu do
CEIDG podlega informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po dniu ustanowienia zarządu
sukcesyjnego.
2. Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie określa
daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji
o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.
3. Do czynności, o których mowa w ust. 12, nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
4. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną informację o podjętej czynności
niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dopisania
w CEIDG informacji, o której mowa w ust. 1, do Centralnego Rejestru Podmiotów –
Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
organów, o których mowa w art. 44 ust. 3.
Art. 23. 1. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 711, sąd zgłasza
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu
teleinformatycznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia:
1) uprawomocnienia się orzeczenia, którego skutkiem jest ograniczenie lub utrata
zdolności do czynności prawnych;
2) uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;
3) uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych
kosztów;
4) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu
o zatwierdzenie układu;
5) uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia
skutkującego wygaśnięciem układu;
6) wydania postanowienia o:
a) ogłoszeniu upadłości,
b) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
7) uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania
upadłościowego;
8) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo odmowie
zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub umorzenia
postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Jeżeli postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało wydane po śmierci
przedsiębiorcy, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, sąd upadłościowy
zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu
teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania
postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
3. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. b i c oraz pkt 2224, sąd
zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu
teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu:
1) uprawomocnienia się orzeczenia, którego skutkiem jest ograniczenie zdolności
do czynności prawnych zarządcy sukcesyjnego lub jej utrata;
2) uprawomocnienia się postanowienia o odwołaniu lub powołaniu kolejnego
zarządcy sukcesyjnego;
3) uprawomocnienia się postanowienia o przedłużeniu okresu zarządu
sukcesyjnego;
4) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu uprawomocnienia się
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, na podstawie którego spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;
5) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu uprawomocnienia się
postanowienia o dziale spadku obejmującym przedsiębiorstwo w spadku.
4. Informację o powołaniu pierwszego zarządcy sukcesyjnego oraz informacje,
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. c i d, pkt 22 i 24, notariusz zgłasza
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu
teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu:
1) sporządzenia aktu powołania zarządcy sukcesyjnego;
2) sporządzenia aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego;
3) sporządzenia protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego;
4) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu zarejestrowania aktu
poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia
spadkowego, na podstawie którego spadkobierca albo zapisobierca
windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości;
5) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu nabycia przedsiębiorstwa w spadku
przez jedną osobę na podstawie czynności prawnej, dokonanej w formie aktu
notarialnego;
6) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z powodu dokonania działu spadku
obejmującego przedsiębiorstwo w spadku w formie aktu notarialnego.
5. Informację, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 24, zarządca sukcesyjny zgłasza
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z przyczyny wskazanej w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.
6. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 17 i pkt 21 lit. a, podlegają
wpisowi z urzędu do CEIDG po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci
przedsiębiorcy albo zarządcy sukcesyjnego, a jeżeli przedsiębiorca albo zarządca
sukcesyjny nie posiadał numeru PESEL – po uzyskaniu wiarygodnej informacji o jego
śmierci.
7. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 20, podlegają wpisowi
z urzędu do CEIDG. W przypadku, gdy zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony na
podstawie:
1) art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – wpisu
dokonuje się po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy,
a jeżeli przedsiębiorca nie posiadał numeru PESEL – po uzyskaniu wiarygodnej
informacji o fakcie i dacie jego śmierci;
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – wpisu
dokonuje się po zgłoszeniu przez notariusza powołania zarządcy sukcesyjnego.
8. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. d w zakresie daty,
z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić funkcję, podlegają wpisowi z urzędu do
CEIDG niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3.
Art. 30. 1. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym
orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, z
wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
2. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2
miesięcy od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że wpis do CEIDG zawiera
informację o powołaniu zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę albo w tym
okresie został powołany zarządca sukcesyjny. W przypadku ustanowienia zarządu
sukcesyjnego wpis przedsiębiorcy jest nadal publikowany z dodaniem oznaczenia „w
spadku”.
3. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21,
wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy następuje niezwłocznie po upływie miesiąca od
dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni
od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że w tym okresie został powołany kolejny
zarządca sukcesyjny.
4. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po dokonaniu
zgłoszenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2, ust. 3 pkt 4 i 5, ust. 4 pkt 46 i ust. 5, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia.
5. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie po upływie 2 lat
od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7
dni od dnia, w którym upłynął ten okres, chyba że dokonano zgłoszenia, o którym
mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3. W takim przypadku wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
następuje niezwłocznie po upływie okresu określonego przez sąd, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął ten okres.
6. Do czynności, o których mowa w ust. 15, nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 32. 1. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw
gospodarki informacji o tym, że wpis do CEIDG zawiera dane niezgodne
z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu
wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany w tym wpisie w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki
informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do
CEIDG, której adres wskazano zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do
spraw gospodarki, z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania
tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa
przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do
nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie dokona
odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może
wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.
4. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie
przedstawi dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we
wpisie lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresów, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 6, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze
decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.
5. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do
nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, po dokonaniu wykreślenia,
o którym mowa w ust. 4, albo wykreślenia na wniosek, o którym mowa w art. 15
ust. 1 pkt 2, lub po dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, dane te nie są
publikowane w CEIDG.
6. Na wniosek osoby, która przedstawiła dowód posiadania tytułu prawnego do
nieruchomości w okresie, w którym dane adresowe tej nieruchomości wskazane były
we wpisie przedsiębiorcy, a następnie zostały zmienione przez osobę uprawnioną
w innym trybie niż wynikający z ust. 2, dane te mogą być niepublikowane w CEIDG.
7. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 6, minister
właściwy do spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 38. 1. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może opublikować za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informację o swoim
pełnomocniku lub prokurencie.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;
2) numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;
3) datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL
ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki
posiada;
5) informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;
6) adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;
7) dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty
elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały
podane;
8) zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;
9) datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.
2a. W przypadku prokurenta w informacji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się,
czy przedsiębiorca zastrzegł, że z chwilą jego śmierci prokurent stanie się zarządcą
sukcesyjnym.
3. W przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną informacja, o której
mowa w ust. 1, zawiera firmę pełnomocnika, numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, adres siedziby oraz dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 69.
4. Publikacja danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, następuje za zgodą
pełnomocnika lub prokurenta, wyrażoną za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego.
Art. 39. 1. Publikacja informacji, o których mowa w art. 38, oraz ich zmiana
następują na wniosek składany w sposób określony w art. 8 ust. 1.
2. Publikacja informacji, o których mowa w art. 38, w zakresie pełnomocnictwa
do dokonywania wpisów w CEIDG oraz ich zmiana mogą nastąpić także na wniosek
składany w sposób określony w art. 8 ust. 2. Przepisy art. 8 ust. 35 oraz art. 9 stosuje
się odpowiednio.
3. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG
informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem
pełnomocnictwa na piśmie.
4. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG
informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury.
5. Wraz z wnioskiem o opublikowanie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego CEIDG informacji, o których mowa w art. 38, przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
7. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, następuje na
wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta, składany w sposób określony
w art. 8 ust. 1.
7a. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, następuje
w przypadku uwidocznienia we wpisie informacji o zgonie lub znalezieniu zwłok.
8. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, oznacza ich
usunięcie z systemu teleinformatycznego CEIDG.
Art. 43. 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych
kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, w przypadku gdy, podając je,
osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 118 i 20
24, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z ust. 1, CEIDG
udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
dokonania do niej wpisu.
2a. Dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 19, CEIDG udostępnia z chwilą
wykreślenia zarządcy sukcesyjnego powołanego w pierwszej kolejności.
3. W przypadku gdy we wpisie do CEIDG podano numer telefonu w ramach
danych kontaktowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, CEIDG może przesyłać
określone informacje zawarte we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG oraz udostępniane
przez CEIDG na wskazany numer telefonu za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej.
Informacje te mogą dotyczyć w szczególności:
1) daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany;
2) wpisania informacji o zakazie prowadzenia działalności;
3) sprostowania wpisu w CEIDG przedsiębiorcy;
4) wpisania informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
5) udostępnienia w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie
i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia;
6) udostępnienia w CEIDG informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru
działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności wskazanej we
wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.
Art. 44. 1. CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych
podmiotach dotyczące:
1) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z koncesji;
2) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z licencji;
3) uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających
z zezwolenia;
4) wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu wykonywania działalności
wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru;
5) złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania przez zarządcę
sukcesyjnego decyzji, o której mowa w pkt 13, oraz potwierdzenia przez organ
możliwości wykonywania tej decyzji przez zarządcę sukcesyjnego;
6) przeniesienia decyzji, o której mowa w pkt 13, na wniosek, o którym mowa w
art. 42 ust. 1 albo 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw;
7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
8) uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem
mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267
i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495), wydanym przez izbę rzemieślniczą.
2. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, CEIDG korzysta
z danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534). CEIDG
umożliwia wgląd do tych danych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 17, są przekazywane do
CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji
o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była
rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności, organy te przekazują informacje nie później niż w dniu roboczym
następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG
udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu
ich otrzymania. Przepisy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
3a. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 albo art.
42 ust. 1 albo 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 13, wykreśla się z CEIDG
z upływem 7 miesięcy od dnia śmierci albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy.
3b. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z
dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, informację, o której
mowa w ust. 1 pkt 4, wykreśla się z CEIDG z upływem 4 miesięcy od dnia śmierci
albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy.
3c. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są przekazane do CEIDG
przez izby rzemieślnicze, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
22 marca 1989 r. o rzemiośle, za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem innego zintegrowanego
z CEIDG systemu teleinformatycznego w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego w zawodzie
odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła lub w terminie 14 dni od dnia
cofnięcia uprawnień w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych. Przepisy
art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
3d. Formularz, o którym mowa w ust. 3c, zawiera:
1) datę egzaminu;
2) nazwę izby rzemieślniczej;
3) wskazanie tytułu (mistrza lub czeladnika) i nazwę zawodu oraz symbol
cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy, o ile jest to możliwe;
4) datę cofnięcia uprawnienia w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych
rzemieślnika.
3e. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są przekazywane do CEIDG
w zakresie przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą lub
posiadających zawieszoną działalność gospodarczą.
3f. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zawierają
oczywiste błędy lub są niezgodne z wpisem w księgach albo dokumentami
przedłożonymi przez przedsiębiorcę izbie rzemieślniczej, izba rzemieślnicza
może dokonać zmiany informacji za pośrednictwem formularza, o którym mowa
w ust. 3c.
4. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 1,
udostępniane przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności
tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie
poinformować o tym właściwy organ, o którym mowa w ust. 3 i 3c.
5. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu
terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w ust. 3, należy do zadań z zakresu
administracji rządowej.
Art. 51. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji
dla Przedsiębiorcy, zwany dalej „Punktem”, przy użyciu systemu teleinformatycznego
oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.
2. Punkt realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania pojedynczego
punktu kontaktowego w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku
wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).
3. Do zadań Punktu należy:
1) zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
a) podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu
adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
c) świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz. 534 i 577) oraz
wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa
w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej;
2) zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności,
o których mowa w pkt 1;
3) realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu
kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2019 r. poz. 123 i 730).
4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do spraw związanych z realizacją procedur
odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu
i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę.
Art. 52. 1. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów,
w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym wniosków do CEIDG.
2. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie
zaświadczenia o niezaleganiu:
1) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2) z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.
3. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są
gromadzone oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane organom
prowadzącym sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na
elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do systemów teleinformatycznych
używanych przez te organy.
4. Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa
w ust. 1, dokumenty te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób
zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych
danych w postaci elektronicznej.
5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 1, przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty,
o których mowa w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za
pośrednictwem Punktu jest data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa
w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 1, doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie
właściwym dla sprawy, w szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
8. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją
zadań, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub przez okres dłuższy, o ile osoba,
której dokumenty i dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia
uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego
organu.
Art. 53. 1. W zakresie spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, Punkt
zapewnia dostęp do informacji dotyczących:
1) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub
zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym procedur odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu,
kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę;
2) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;
3) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 1, wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
4) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz
danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
5) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem
a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz
między przedsiębiorcami;
6) opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów
dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności
gospodarczej;
7) danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić
praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
8) praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
9) wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
10) danych kontaktowych organów prowadzących sprawy, o których mowa
w art. 51 ust. 3 pkt 1 lit. b–d, dla poszczególnych zawodów regulowanych
i danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
11) wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja
zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym
opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;
12) wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze
zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
13) wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów
o specjalnym programie;
14) postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych
opłat i wymaganych dokumentów;
15) świadczenia usług transgranicznych;
16) wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu
regulowanego lub działalności regulowanej;
17) odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach.
2. Punkt oraz organy właściwe w zakresie procedur i formalności, o których
mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, rozpatrują wnioski o udzielenie informacji, o których
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. W przypadku wniosków
wymagających zasięgnięcia informacji od innych podmiotów termin ten może być
przedłużony do 14 dni. Punkt może samodzielnie rozpatrywać wnioski o udzielanie
informacji, jeżeli wnioskowane informacje są dostępne w zasobach informacyjnych
Punktu. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowy, nieuzasadniony lub zawiera braki, Punkt
lub – za pośrednictwem Punktu – organ, który rozpatruje wniosek, jest obowiązany
niezwłocznie poinformować o tym wnioskodawcę.
3. Do obowiązków organów właściwych w zakresie procedur i formalności,
o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, należy zapewnienie – zgodnie ze swoją
właściwością – kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem,
zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu.
4. Za kompletną, w rozumieniu ust. 3, uznaje się w szczególności informację,
która w swej treści nie zawiera jedynie odwołania do ogólnie wskazanych wymagań
zawartych w przepisach danego aktu prawnego.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki w celu zapewnienia kompletności,
aktualności, zgodności z obowiązującym prawem, zrozumiałości oraz przejrzystości
informacji udostępnianych za pośrednictwem Punktu może w szczególności zwrócić
się do organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania
publiczne o wytworzenie, aktualizację, zmianę oraz korektę udostępnianej informacji.
6. Punkt może udostępniać informacje i materiały, o których mowa w ust. 1,
także w innych językach niż język polski.