Uchwalenie: Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Wejscie w życie: 30 lipca 2006
Ostatnia Zmiana:
Ustawa o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) obszar celny Unii – obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269
z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
2) usługa – usługę wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie
przepisów o statystyce publicznej;
3) kraj trzeci – kraj niebędący członkiem Wspólnoty Europejskiej;
4) obrót usługami z zagranicą – świadczenie usług z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na sposób świadczenia usług;
5) obrót usługami z krajami trzecimi – świadczenie usług z obszaru celnego Unii
na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych
z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Unii, bez względu na sposób
świadczenia usług;
6) importer lub eksporter wspólnotowy usług – osobę, która ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej;
7) limit usług – określoną ilość lub wartość usług, wymagającą uzyskania
pozwolenia na obrót usługami z zagranicą, która może być zrealizowana w
oznaczonym czasie;
8) rejestracja usługi – uzyskanie pozwolenia udzielanego na obrót usługami z
zagranicą;
9) Porozumienie WTO – Porozumienie ustanawiające Światową Organizację
Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z
1995 r. poz. 483, z 1996 r. poz. 54 i 143, z 1998 r. poz. 195 oraz z 2007 r.
poz. 278).

Art. 4. 1. Jeżeli wymaga tego interes narodowy lub podstawowy interes
gospodarczy kraju, Rada Ministrów, w przypadkach, o których mowa w ust. 2,
może ustanowić na czas określony, w drodze rozporządzenia:
1) zakaz obrotu usługami z zagranicą;
2) ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą w formie:
a) limitów usług,
b) rejestracji usług.
2. Zakaz oraz ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą, o których mowa
w ust. 1, są ustanawiane zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w
Porozumieniu WTO w przypadkach, gdy:
1) jest to konieczne do zapewnienia równowagi bilansu płatniczego w
rozumieniu Porozumienia WTO;
2) obrót usługami jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych
przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w
handlu zagranicznym;
3) jest to konieczne do ochrony zasad współżycia społecznego;
4) jest to konieczne do ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub ochrony
roślin, ochrony środowiska;
5) jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów
wykonawczych niepozostających w sprzeczności z postanowieniami
Porozumienia WTO, łącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi
utrzymania monopolu, ochrony własności intelektualnej;
6) jest to konieczne do ochrony prywatności jednostek w zakresie
rozpowszechniania, a także przetwarzania danych osobowych oraz ochrony
poufności ich akt i rachunków;
7) jest to uzasadnione względami porządku społecznego lub bezpieczeństwa
publicznego;
8) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa;
9) służą wypełnieniu zobowiązań wynikających z Karty Narodów
Zjednoczonych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
10) jest to uzasadnione względami polityki państwa.