Art. 87. Kodeks Karny

Art. 87. § 1.3) W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary
pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia
wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom
pozbawienia wolności.
§ 2. Jeżeli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia
wolności oraz ograniczenia wolności i kara łączna pozbawienia wolności nie
przekroczyłaby 6 miesięcy, a kara łączna ograniczenia wolności – 2 lat, sąd może
orzec te kary łączne jednocześnie, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

3) Utracił moc z dniem 18 czerwca 2019 r. w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia
kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia
wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, na
podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. akt P 20/17 (Dz. U.
poz. 1135).

Art. 87. KK

ostatnia zmiana: 23-04-2020

Komentarze