1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 68 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 68. Kodeks Karny

Art. 68. § 1. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby
popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.
§ 2. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco
narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone
w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku
lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie
wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.
§ 2a. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności, o których mowa
w § 2, zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego
kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
§ 3. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia
o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się,
rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił
przestępstwo.
§ 4. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż
w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Art. 68 kk

ost. zmiana 23-04-2020

Komentarze