1. Prawo
  2. art 574 kpk
Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie: 1 września 1998
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Art. 574. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 574. W kwestiach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do
postępowania o wydanie wyroku łącznego stosuje się odpowiednio przepisy
o postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji. Dowody
przeprowadzane są przez sąd z urzędu. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku
dowodowego przez stronę.

Art. 574. KPK

zaktualizowano 05-10-2017

Komentarze