1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Karnego
  3. art 461 kpk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 461. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 461. § 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie dołącza się
odpowiednią liczbę odpisów dla osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie.
Odpisy te doręcza się tym osobom niezwłocznie.
§ 2. O wniesieniu zażalenia na postanowienie inne niż wymienione w § 1 oraz
sprzeciwu zawiadamia się osoby, których dotyczy zaskarżone postanowienie.

Art. 461 kpk

ost. zmiana 05-10-2017

Komentarze