1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 436 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 436. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 436. § 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może
skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy
postępowanie zostało zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji
może być także pojednanie małżonków.
§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego
mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego
wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Art. 436 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze