Art. 42. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 42. § 1. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na
wniosek strony.
§ 2. Jeżeli sędzia uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go z mocy art.
40, wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce
wstępuje inny sędzia.
§ 3. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art.
41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie. Wniosek rozpoznaje się
niezwłocznie. Z chwilą wyłączenia sędziego czynności procesowe dokonane z jego
udziałem po złożeniu wniosku stają się bezskuteczne.
§ 4. Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu orzeka sąd, przed
którym toczy się postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie
może brać udziału sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności
utworzenia takiego składu sądu, w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu.

Następne Artykuły

Art. 43. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym
sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi
równorzędnemu.

Art. 44. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do
referendarzy sądowych i ławników. O wyłączeniu referendarza orzeka sąd w
składzie jednego sędziego.

Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest
prokurator.
§ 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje
prokurator bezpośrednio przełożony lub prokurator nadrzędny.
§ 1b. (uchylony)
§ 1c. (uchylony)
§ 2. Inny organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy
szczególnych przepisów ustawy, określających zakres jego działania.

Art. 46. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
udział oskarżyciela publicznego w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
§ 2. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie
dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie nie tamuje
jej toku. Przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżyciela publicznego
za obowiązkową.

Art. 47. § 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 14, 6 i 10, § 2 oraz art. 41, art. 41a i art.
42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących
postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 ulegają również wyłączeniu, jeżeli brały udział
w sprawie jako obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel społeczny albo
przedstawiciel ustawowy strony.

Art. 48. § 1. O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie
przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący
postępowanie lub bezpośrednio przełożony.
§ 2. Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono
nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową
należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?