1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 37 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 37. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy
nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości.

Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można
wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
§ 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd
miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla
własnego lub czeku.

Art. 372. § 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej
przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania
czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi
hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności
banku hipotecznego.

Art. 37 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze