Art. 33. 1. W imieniu podmiotu zbiorowego w postępowaniu występuje osoba
wchodząca w skład organu uprawnionego do reprezentowania tego podmiotu.
2. Podmiot zbiorowy może ustanowić obrońcę spośród radców prawnych lub
adwokatów.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo składania wyjaśnień, może jednak
bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić
składania wyjaśnień. Osoba ta ma prawo składania wyjaśnień do każdego dowodu
przeprowadzonego na rozprawie.
4. W imieniu podmiotu zbiorowego w postępowaniu nie może występować
osoba, o której mowa w art. 3.
5. W przypadku wyznaczenia przez podmiot zbiorowy osoby, o której mowa
w art. 3, sąd wzywa podmiot zbiorowy do wskazania, w terminie 30 dni, innej osoby,
która będzie występowała w postępowaniu w jego imieniu.
6. W razie niewyznaczenia w terminie innej osoby, o której mowa w ust. 5, albo
gdy nie działają organy uprawnione do reprezentowania podmiotu zbiorowego, sąd
wyznacza temu podmiotowi obrońcę z urzędu, spośród osób wymienionych w ust. 2.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 33

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka