Art. 336. § 1. Sąd może odroczyć żołnierzowi służby zasadniczej wykonanie
kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 6 miesięcy do czasu ukończenia
służby.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie odroczonej kary, jeżeli skazany w okresie
odroczenia rażąco narusza porządek prawny lub zasady dyscypliny wojskowej.
§ 3. Sąd po zapoznaniu się z opinią dowódcy jednostki może zwolnić od kary
pozbawienia wolności nie przekraczającej 6 miesięcy, jeżeli okres odroczenia trwał co
najmniej 6 miesięcy, a żołnierz w tym okresie wyróżnił się w wykonywaniu
obowiązków służbowych albo wykazał się odwagą.
§ 4. Sąd może zwolnić od kary określonej w § 3, nawet gdy okres odroczenia
trwał krócej, jeżeli przemawiają za tym szczególnie ważne powody.
§ 5. Zwolnienie od kary w myśl § 3 lub 4 pociąga za sobą zatarcie skazania
z mocy prawa; jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie
skazania nie może nastąpić przed wykonaniem tej kary lub środka karnego.
§ 6. Przepisy § 1–5 stosuje się odpowiednio do osoby powołanej do służby
wojskowej.

Kodeks Karny art. 336

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 04 2020
Komentarze
Wyszukiwarka