Art. 26. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, jeszcze przed
jego wszczęciem, można wystąpić do właściwego sądu o wydanie postanowienia
o zabezpieczeniu na mieniu podmiotu zbiorowego grożącej kary pieniężnej lub przepadku.

Art. 26a. 1. W postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego lub w postępowaniu karnym albo postępowaniu w sprawie o przestępstwo
skarbowe przeciwko osobie, o której mowa w art. 3, o czyn zabroniony określony
w art. 16, sąd może zastosować wobec podmiotu zbiorowego środek zapobiegawczy
w postaci zakazu łączenia się, podziału lub przekształcenia się podmiotu zbiorowego,
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania tych postępowań,
a także obciążania w tym czasie bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez
takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych.
2. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie.
3. Okres wykonywania środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania zalicza się do okresu, na który
orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4.
4. W przypadku zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania, przy orzekaniu
zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisu art. 14.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 26

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka