1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 267 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 267. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 267. Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli
lat siedemnastu, oraz osoby skazane wyrokiem prawomocnym za fałszywe zeznania.
Inni świadkowie mogą być za zgodą stron zwolnieni przez sąd od złożenia
przyrzeczenia.

Art. 267 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze