Art. 201. § 1. Przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być
rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu
odrębnym, i wydaje odpowiednie zarządzenia. W wypadkach przewidzianych
w ustawie przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu
zapłaty w postępowaniu upominawczym.
§ 2. Jeżeli sprawę wszczęto lub prowadzono w trybie niewłaściwym, sąd
rozpozna ją w trybie właściwym lub przekaże właściwemu sądowi do rozpoznania
w takim trybie. W wypadku przekazania stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i 3
artykułu poprzedzającego. Każda jednak strona może żądać powtórzenia czynności
sądu dokonanych bez jej udziału.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 201

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka