Art. 165. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 165. § 1. Postanowienie co do odtworzenia akt sprawy ustala jego zakres lub stwierdza, że odtworzenie akt jest niemożliwe.
§ 2. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Art. 165. KPK

ostatnia zmiana: 22-09-2017

Komentarze