Art. 15. Kary pieniężnej, przepadku, zakazów ani podania wyroku do publicznej
wiadomości nie wykonuje się, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary upłynęło 10 lat.

Art. 15a. Egzekucję środka, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, prowadzi naczelnik
urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W celu wykonania środka
sąd niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku, o którym mowa w art. 9 ust. 2a,
przesyła organowi egzekucyjnemu jego odpis lub wyciąg.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 15

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka