Art. 140. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 140. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom.

Art. 140. KPK

ostatnia zmiana: 22-09-2017

Komentarze