Art. 138. Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone,
nieprzebywająca w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma
obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na
ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone.

Kodeks Postępowania Karnego art. 138

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 22 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka