1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Karnego
  3. art 131 kpk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 131. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 131. § 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty
doręczenia biegną terminy, doręcza się przez:
1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005);
2) pracownika organu wysyłającego;
3) organ procesowy dokonujący czynności procesowej – w toku tej czynności;
4) Policję – tylko w razie niezbędnej konieczności.
§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne
zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne
utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie
w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury.
§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się
odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który
w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.

Art. 131 kpk

ost. zmiana 22-09-2017

Komentarze