1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 123 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 123. Kodeks Karny

Art. 123. § 1. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa
wobec:
1) osób, które składając broń lub nie dysponując środkami obrony poddały się,
2) rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób duchownych,
3) jeńców wojennych,
4) ludności cywilnej obszaru okupowanego, zajętego lub na którym toczą się
działania zbrojne, albo innych osób korzystających w czasie działań zbrojnych
z ochrony międzynarodowej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, powoduje u osób wymienionych
w § 1 ciężki uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub
nieludzkiemu traktowaniu, dokonuje na nich, nawet za ich zgodą, eksperymentów
poznawczych, używa ich do ochraniania swoją obecnością określonego terenu lub
obiektu przed działaniami zbrojnymi albo własnych oddziałów lub zatrzymuje jako
zakładników,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat
pozbawienia wolności.

Art. 123 kk

ost. zmiana 23-04-2020

Komentarze